Udržateľnosť MVO na Slovensku 2011

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vláda, zvolená v roku 2010 naštartovala v roku 2011 pozitívne kroky smerom k rozvoju občianskej spoločnosti. Spolupracovala napríklad výraznejšie s advokačnými neziskovými organizáciami pri legislatívnych návrhoch, alebo vytvorila post Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti – poradný orgán zodpovedný za koordináciu koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti. Všetky tieto iniciatívy sa s pádom vlády zastavili. Vláda padla v októbri 2011, keď bolo spojené hlasovanie o finančnom záchrannom mechanizme v Eurozóne s dôverou vláde.

Znížením, alebo zrušením viacerých dôležitých finančných zdrojov sa v roku 2011 zhoršila finančná udržateľnosť MVO. Skončilo programové obdobie Nórskeho finančného mechanizmu, znížil sa príjem z asignácie 2% z dane, a kvôli nižším rozpočtom v samosprávach došlo k zníženiu podielu z dane pre poskytovateľov sociálnych služieb. Na Slovensku sa môžu MVO registrovať ako nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Podľa údajov z registrov Ministerstva vnútra za rok 2011 je aktuálne na Slovensku spolu takmer 37 000 mimovládnych organizácií, čo je mierny nárast oproti roku 2010, kedy ich bolo takmer 35 000. Z celkového počtu je väčšina občianskych združení (33 240), nasledujú neinvestičné fondy (2 200), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (874) a nadácie (610). Veľký počet MVO je aktuálne v likvidácii. Dôvodom je, že boli založené iba pre jednu aktivitu, alebo boli príliš malé na to, aby pokračovali vo svojich aktivitách.

Kompletnú analýzu je možné nájsť na tejto linke.

Index udržateľnosti neziskových organizácií (IUMVO) je kľúčový analytický nástroj, ktorý meria vývoj občianskeho sektora v regióne strednej a východnej Európe a Eurázii. Počas pätnástich rokov index sleduje vývoj občianskej spoločnosti v dvadsiatich deviatich krajinách. Index skúma celkové priaznivé prostredie vplývajúce na občiansku spoločnosť, zamerané na právne prostredie, organizačnú kapacitu, finančnú životaschopnosť, obhajobu záujmov, poskytovanie služieb, infraštruktúru a vnímanie MVO verejnosťou. Každá oblasť je hodnotená sedem bodovou škálou, kde 1 indikuje veľmi pokročilú úroveň a 7 indikuje nízku úroveň rozvoja. Index bol vytvorený Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj v spolupráci s lokálnymi organizáciami v každej z krajín.