Na nominácie na ceny Via Bona Slovakia 2010 zostávajú posledné dni

Komerčný obsah

„Nominovať zaujímavé filantropické projekty s podporou firmy alebo podnikateľa môže firma, organizácia, ktorá podporu získala a ktokoľvek vie o dobrom projekte hodnom verejného uznania. Nominácie na hlavné ceny a nominácie v oblasti zodpovedného podnikania môžu podať len firmy samotné,“ uviedla Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. 

„Pre inšpiráciu tých firiem a podnikateľov, ktorí chcú zaslať nomináciu a zaujíma ich, ktoré projekty sa stretli s úspechom, sme na webovej stránke ocenenia www.viabona.sk doplnili sekciu s prípadovými štúdiami. Sekcia prináša príklady projektov, ktoré získali jednu z cien Via Bona Slovakia či ocenenie Awards for Excellence vo Veľkej Británii,“ dodala Lenka Surotchak.

Kategórie Via Bona Slovakia za rok 2010

Via Bona Slovakia za rok 2010 má 10 kategórií, ktoré reflektujú rozvoj v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku.

HLAVNÉ CENY

Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu

Hlavná cena pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania

Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Zelená cena za projekt v oblasti životného prostredia

Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie

Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom

Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu

Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA

Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu

Cena za odvahu podporiť náročnú tému

Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít

ŠPECIÁLNE OCENENIA

Čestné uznanie za mediálny prínos v rozvoji zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku

Nominácie

Predložiť nomináciu na získanie Hlavnej ceny a cien z oblasti zodpovedného podnikania môže výlučne samotná firma, pretože nominačné hárky vyžadujú poskytnutie komplexných interných údajov.

Na ceny v oblasti firemnej filantropie môže vyplnený nominačný hárok zaslať každý, kto chce upriamiť pozornosť na konkrétne projekty v oceňovaných oblastiach. V prípade, ak firmu či podnikateľa nominuje iný subjekt, musí nominovaná firma či podnikateľ uviesť v nominačnom hárku súhlas s nomináciou, doplniť chýbajúce informácie a potvrdiť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, že firma realizovala nominovaný projekt v spolupráci s partnerskou organizáciou, musí táto organizácia uviesť v nominačnom hárku svoj súhlas s nomináciou.

Nomináciu niektorého zo slovenských médií alebo konkrétneho žurnalistu na Čestné uznanie za mediálny prínos môže podať akýkoľvek subjekt alebo fyzická osoba. V tomto prípade nie je potrebný súhlas nominovaného.

Kompletné informácie k nominačnému procesu sú uvedené na stránke www.viabona.sk/nominovanie. Nominácie je možné zaslať výhradne elektronicky. Uzávierka nominácií je 16. februára 2011.

Hodnotenie

Renomovaná komisia, zostavená z reprezentantov firemného sveta, verejnej správy, médií, mimovládnych organizácií i nezávislých inštitúcií, hodnotí prijaté nominácie v dvoch kolách, ktorým predchádza individuálne hodnotenie.

Úplné informácie o pravidlách účasti v súťaži o ocenenie a o hodnotiacom procese Via Bona Slovakia 2010 sú uvedené v Štatúte, ktorý je dostupný na www.viabona.sk/statut. Víťazov cien Via Bona Slovakia 2010 vyhlási Nadácia Pontis na slávnostnom gala večere 14. apríla 2011.

Detailné informácie o Via Bona Slovakia, vrátane štatútu a nominačných hárkov pre jednotlivé kategórie nájdete na www.viabona.sk.

Generálnym partnerom 11. ročníka ocenenia je spoločnosť VÚB banka, a.s. Partnermi sú Západoslovenská energetika, a.s. a DLA Piper. Mediálnymi partnermi sú: portál Euractiv.sk, magazín Forbes, mesačník IN STORE Slovakia, tlačová agentúra SITA, mesačník Stratégie, týždenník TREND, portál Webnoviny.sk a portál Zodpovednepodnikanie.sk. Partnermi gala večera sú Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) a Mestské divadlo DPOH. Podujatie Via Bona Slovakia 2010 sa koná v rámci projektu ReSMEs, ktorý podporila Európska komisia. Za realizáciu projektu je zodpovedný výhradne organizátor.

Viac informácií nájdete na www.viabona.sk, alebo Vám ich poskytne Lucia Borovská, programová koordinátorka Nadácie Pontis, viabona@nadaciapontis.sk, tel.: 02/5710 8117.