Jean-François Roubaud: Oneskorené platby sú vážnym problémom

CGPME

Rouband poukázal, že kým jedny krajiny ako napríklad Francúzsko zaviedli nové opatrenia na obmedzenie oneskorených platieb, iné sú stále ďaleko pozadu.

Verí, že je potrebné vytvoriť nový orgán, ktorý by tento problém vyriešil. „Išlo by o nezávislú entitu zodpovednú za získavanie odškodnenia.“ Podľa jeho slov by MSP mali mať prioritný prístup k verejným kontraktom a malo by byť zavedené nariedenie, že „v rámci výročnej správy by sa malo uvádzať koľko mikropodnikov bolo zapojených do verejného obstarávania“.

Predseda CGPME odporúča niekoľko hlavných okruhov na ktoré by sa malo zamerať v snahe podporiť MSP. V prvom rade vyzval k reálnym krokom pri napĺňaní princípov „Think small first“ (najprv myslieť v malom), ktoré sú súčasťou Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act).

Roubaud tiež vyzval k jednotnému komunitnému patentu EÚ a verí, že je potrebné zjednodušiť prístup MSP k európskym programom. „Malé podniky sú nedostatočne zastúpené v rámci Rámcového programu pre výskum a rozvoj (RDFP),“ vysvetlil.

Podľa neho by vlády mali uznať štatút európskej spoločnosti s ručením obmedzením, ktorá by mala zastupovať všetky druhy firiem, vrátane tých, ktoré sa neorientujú na export.

„Európsky parlament by mal vytvoriť správu o implementácii odporúčaní SBA (Small Business Act – Zákon o malých a stredných podnikoch). Uistíme sa, že Komisia a členské štáty rešpektujú to, k čomu sa v tomto smere zaviazali.“

Okrem toho sa dotkol aj kontroveznej otázky harmonizácie európskych daňových systémov. „Spoločný konsolidovaný daňový základ korporátnej dane musí byť súčasťou agendy ďalšieho mandátu,“ uzavrel.

Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.