Len technológie pri zefektívňovaní daňových systémov nestačia

Tomislav Majeric, Zdroj: AmCham

Európska komisia vo svojom Akčnom pláne boja proti daňovým podvodom a únikom uvádza viacero iniciatív spojených s úlohou informačných technológií pri zlepšovaní výberu daní. Ako ich vnímate?

Sú to všetko dobré kroky. Nejde o smernicu, je to návrh a členské štáty rozhodujú o tom ako implementovať jeho 34 bodov. Podľa našich skúseností v strednej a východnej Európe vo všetkých hrajú technológie veľkú rolu. Vysvetlil by som najzaujímavejšie opatrenie o zlepšení techník riadenia rizík a najmä dodržiavania predpisov v oblasti riadenia rizík. Máme už riešenia, ktoré používajú neurónové siete ako analytickú techniku podľa vzoru procesov učenia kognitívnych systémov a neurologických funkcií mozgu. Umelé neurónové siete napodobňujú schopnosť mozgu organizovať sa cez procesy učenia.

Neurónové siete môžu byť užitočné z nasledovných dôvodov – tvorba vzorov a predpovedí. Vzory možno odvodzovať z častých a nekonečne komplexných kombinácií indikátorov. Rizikové prípady môžu byť presne rozpoznané vďaka vytvoreným vzorom. Vzory týkajúce sa DPH by mohli byť zakladatelia fiktívnych firiem, chýbajúci obchodníci, distribúcia, prípady s nulovým výsledkom či neškodné prípady. Predpovede by sa v daňovej oblasti mohli využívať napríklad pri prevencii podvodov s DPH.

Komisia sa domnieva, že kombinácia navrhnutých krokov môže poskytnúť komplexnú a účinnú reakciu na viaceré výzvy, ktoré predstavujú daňové podvody a úniky, zároveň prispieť k spravodlivejším daňovým systémom členských štátov a tak zabezpečiť toľko potrebné daňové príjmy a tiež zlepšiť riadne fungovanie vnútorného trhu.

My už máme najnovšie technológie a biznis riešenia na proaktívnu pomoc krajinám EÚ pri implementácii tohto akčného plánu.

Vidíte nejaké aspekty akčného plánu, kde Komisia mala podľa vášho názoru klásť väčší dôraz?

Na podporu štandardizácie automatickej výmeny informácií v medzinárodných a úniových informačno-technologických nástrojoch. Túto výmenu vidíme dvomi spôsobmi. Prvým je vertikálna integrácia informácií, ku ktorej dochádza medzi rôznymi členskými štátmi. Druhým je horizontálna integrácia, kde výmena informácií prebieha medzi rôznymi vládnymi orgánmi – poisťovacími, zdravotníctva, colnými, policajnými, súdnymi či daňovými. Len keď máme horizontálnu a vertikálnu výmenu informácií, môžeme vykonávať dôkladnú analýzu rizík a presne vyhodnocovať, ktoré firmy podvádzajú a ktoré nie.

Dôležité je násť rovnováhu medzi utajením dát a nevyhnutnosťou, aby jurisdikcie uplatňovali daňové predpisy. Príslušné orgány by mali mať právomoc získavať a poskytovať informácie, vyžiadané na základe dohôd o výmene informácií, od osôb poverených kontrolou týchto dát v rámci ich územnej pôsobnosti.

Aká je budúca úloha informačných technológií vo výbere daní v horizonte desiatich či dvadsiatich rokov?

Ako som povedal už na začiatku, vyspelé technické riešenia sú už k dispozícii. Využitím systému neurónových sietí ako techniky na ťažbu dát v spojení s ďalšími technológiami ako je fuzzy logika by bolo nielen možné vyberať neprebroditeľné prípady, ale aj poskytnúť odpoveď, prečo bol prípad identifikovaný ako relevantný z pohľadu rizika.

Do roku 2020 bude väčšina členských štátov a globálnych zákazníckych obchodných transakcií  na internete. Krajiny budú poskytovať daňové služby plne on-line, aby daňovníkom umožnili spravovať svoje účty s maximálnou flexibilitou s využitím mobilných alebo pozemných internetových zariadení vo všetkých hlavných jazykoch. Budúci zákazníci po celom svete budú mať k dispozícií face-to-face internetové programy a videotelefonické systémy, ako aj možnosť zobrazovať a predkladať všetky svoje doklady a informácie elektronicky.

Aké behaviorálne dáta používate?

Závery ekonomického výskumu ukazujú, že daňové sadzby a najmä marginálne daňové sadzby vplývajú na správanie jednotlivcov či už pri práci, investovaní, sporení alebo podnikaní.

Cieľom snahy lepšie pochopiť správanie daňovníka je získať možnosť efektívne ovplyvniť toto správanie. Toto je dôležité, pretože je rozdiel medzi vynucovaním rešpektovania predpisov a podporou dobrovoľného plnenia. Ovplyvňovanie správania daňových poplatníkov je preto o zvýšení ochoty rešpektovať zákony a o posilnení vymáhania práva v prípade potreby.

Pochopenie správania daňovníka je o pochopení ľudského správania. Špecifické behaviorálne aspekty platenia daní musia byť pochopené v kontexte širšieho pohľadu na ľudské správanie vo všeobecnosti.

Preto používame údaje, ktoré poskytujú vedomosti o dôvodoch nedodržiavania predpisov spôsobených zistenými rizikami. Sprístupňujeme tiež účinnú liečbu, ktorá vedie k vyššej miere plnenia pravidiel.

Existujú zásadné rozdiely v prístupe krajín strednej a východnej Európy k využívaniu informačných technológií v ich daňových systémoch v porovnaní so západnou Európou?

Za uplynulých 40 rokov došlo k významnému technologickému pokroku, ale krajiny strednej a východnej Európy stále majú relatívne nízku úroveň výberu daní pri percentuálnom porovnaní s HDP a relatívne vysokú mieru nedodržiavania daňových predpisov. Napriek tomu musím zdôrazniť, že región bude mať v budúcnosti jednu výhodu. Západné krajiny implementovali svoje systémy výberu daní už pred niekoľkými rokmi. Vzhľadom na to, že štáty strednej a východnej Európy túto cestu prechádzajú teraz, budú mať šancu implementovať najnovšie technologické riešenia, ktoré sú na trhu k dispozícii. Preto možno predpokladať, že ich systémy výberu daní budú najmodernejšie.

Úlohu navrhnúť a implementovať efektívne daňové režimy v týchto krajinách nie je možné splniť  len využitím lepších nástrojov pre daňovú administratívu, no zároveň bez zásadných zmien v inštitucionálnom a politickom prostredí. Budovanie dobrého daňového systému je podobné ako budovanie dobrého štátu. V skutočnosti však budú obe aktivity pravdepodobne napredovať rýchlejšie a dôkladnejšie v prípade, že budú prebiehať spoločne (Brautigam, Fjeldstad, a Moore, 2008).