Náhrady za cigarety si časom vypýtajú vlastnú reguláciu

Ilustračné foto [pixabay]

Ak budú nové produkty na trhu úspešné, otvorí to pre vlády aj EÚ mnoho otázok. Zatiaľ chýbajú dáta, na ktorých reguláciu postaviť.

Trh s tabakovými výrobkami v EÚ prechádza za posledné roky zmenami. Vstupujú naň produkty, ktoré majú ambíciu nahradiť najbežnejšiu konzumáciu tabaku v podobe klasických, horiacich cigariet obsahujúcich tabak.

Jednou veľkou a rôznorodou kategóriou takýchto výrobkov sú tzv. elektronické cigarety. Druhú tvoria produkty zahrievaného tabaku (heated tobacco products, HTP), ktoré sa objavili na trhoch niektorých členských štátov EÚ od roku 2016, na Slovensku len minulý rok.

Obe dodávajú spotrebiteľovi do tela nikotín. E-cigarety cez paru z tekutiny, v ktorej je obsiahnutý (existujú aj beznikotínové e-cigarety), druhý cez paru zo zahrievania tabaku.

V ani jednom produkte nedochádza k horeniu a spaľovaniu, čo eliminuje najškodlivejšie a zdravie najviac ohrozujúcejšie látky, ktoré do seba človek dostáva pri fajčení.

Výrobcovia hovoria o „potenciálne menej rizikovej“ alternatíve ku klasickému fajčeniu. Priznávajú, že zatiaľ nemajú štúdie o dlhodobom vplyve. Tie, ktoré majú (najmä klinické testy zadané výrobcami) hovoria o výrazne nižších rizikách ako pri tradičnom fajčení. Odborníci uznávajú nižší obsah najhorších škodlivín, zároveň však hovoria, že ani oni zďaleka nie sú neškodné a bez rizika, pričom najmä u mládeže sú obavy na mieste.

Firmy tvrdia, že sa alternatívnymi výrobkami zameriavajú na už existujúcich fajčiarov a konkurencia na trhu sa odohráva v tomto segmente.

Existujúca regulácia

Čo o nových výrobkoch hovorí regulácia v oblasti kontroly tabaku v prospech verejného zdravia? Upravuje ju najmä európska smernica o tabakových výrobkoch (TPD) z roku 2014. Tá rieši obmedzenia pre marketing, predaj alebo povinné zdravotné varovania.

Tabaková smernica má slovenskú podobu

K návrhu zákona o tabakových výrobkoch sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie.

Pre e-cigarety definuje povinné štandardy kvality, napríklad maximálnu koncentráciu nikotínu v tekutých náplniach. Keďže je nikotín toxická a návyková látka vyžadujú sa zdravotné varovania, podobne ako na krabičkách cigariet.

Výrobcovia musia notifikovať úrady v členských štátoch, keď produkt uvádzajú na trh, vykazovať ročné objemy predaných výrobkov, preferencie spotrebiteľov a trendy. Úrady tak môžu monitorovať, či to vedie k ich vysokej spotrebe, napríklad aj medzi nefajčiarmi alebo mladými ľuďmi.

Produkty zahrievaného tabaku spadajú do kategórie „nové tabakové produkty“, čo sú také, ktoré nespadajú do ostatných kategorizácií, vrátane e-cigariet. Výrobcovia tiež musia štáty notifikovať a poskytnúť im všetky informácie o produkte a rizikách, ktoré má.

Ďalšia regulácia sa odvíja od toho, že ide o tzv. bezdymový tabakový výrobok, teda taký, v ktorom nedochádza k horeniu. Rovnako musí mať zdravotné varovania v znení: „Tento tabakový výrobok poškodzuje vaše zdravie a je návykový“.

Odporcovia diferencovaného prístupu k regulácie nových produktov, napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) hovorí, že aj produkty zahrievaného tabaku sú škodlivé, keďže tabak obsahuje karcinogénny aj vo svojej prirodzenej forme. Mali by preto podliehať rovnakej regulácii ako iné tabakové produkty. Tvrdia tiež, že neexistuje dosť nezávislých štúdií, ktoré by podporili tvrdenia o nižšej rizikovosti či škodlivosti.

Svetová tabaková "polícia" sa radila v Indii

Slovenské predsedníctvo vyjednávalo za EÚ globálnu reguláciu tabaku na COP7 FCTC v Indii.

Daňová kategorizácia

Iný uhol regulácie sa týka daní. Európska smernica o štruktúre a sadzbách spotrebných daní na tabakové produkty z roku 2011 nepokrýva elektronické cigarety ani nové produkty zahrievaného tabaku. U zahrievaného tabaku ich pokrýva nepriamo, keďže tieto tabak obsahujú.

Smernica definuje spoločné pravidlá pre štruktúru dane a sadzby. Pomáha tak správnemu fungovaniu jednotného trhu a cez daňové nástroje podporuje aj politiku kontroly tabaku.

Európske inštitúcie už nejaký čas riešia, či zmeny na trhu nie sú dôvodom pre revíziu a aktualizáciu tejto smernice. S touto otázkou sa na Európsku komisiu obrátili aj členské štáty (ECOFIN) v marci 2016. Európska komisia na základe tejto požiadavky urobila tzv. hodnotenia vplyvov a preskúmala viaceré scenáre. Na jeho základe sa rozhodla, že zatiaľ nemá dostatok dát na to, aby mohla pristúpiť aspoň k čiastočnej harmonizácií.

Komisia zatiaľ nenavrhne spotrebnú daň na e-cigarety a bezdymové tabakové výrobky

Európska komisia sa rozhodla počkať s návrhom na harmonizáciu zdanenia e-cigariet a nových tabakových výrobkov. Potrebuje o nich viac informácií.

Problematická je v tomto štádiu aj samotná definícia nových produktov. Zlá alebo nepresná definícia by mohla daňovo nezachytiť hraničné alebo hybridné produkty, ktoré sú momentálne vo vývoji.

Medziobdobie

Členské štáty EÚ preto k tejto dileme pristupujú rôzne. Vo väčšine prípadov tak robia s vedomým, že ide o dočasný stav, kým nebude dostupných viac dát o vývoji na trhu s týmito produktami, ich spotrebe a vplyve na odklon o tradičného fajčenia ako aj o produktoch samotných.

Niektoré štáty už pre tieto výrobky vytvorili špeciálnu daňovú kategóriu. Pre ich úrady je to tiež spôsob, ako tento trh a spotrebu výrobkov detailnejšie monitorovať, aby sa neskôr rozhodli ako k zdaneniu pristúpiť. Rovnako budú tieto údaje hrať úlohu pri ďalšom prehodnocovaní európskej harmonizácie.

Talianska prísna regulácia elektronických cigariet napríklad spôsobila, že sa predajcovia administratívne presunuli do Slovinska a predávali produkty online odtiaľ. V Taliansku tiež bolo zdanenie beznikotínových produktov predmetom súdnych sporov. Ak by rozsudkov v otázke regulácie nových produktov bolo v EÚ viac, môže to byť pre prípadnú budúcu harmonizáciu na európskej úrovni problém.

Aj keby sa Európska komisia neskôr rozhodla pristúpiť k istej harmonizácii v daňovej oblasti, dopadové štúdie odporúčajú, aby odstránila legislatívne neistoty, ale ponechala štátom možnosť prijať vhodné daňové politiky pre svoje podmienky, keďže nie na každom národnom trhu musia tieto mať nevyhnutne rovnaký úspech.

Jedna z hlavných otázok totiž znie, či ich zdaniť s ohľadom na výpadok vo výbere daní. Ten môže nastať, ak by došlo k výraznému prechodu od tradičných cigariet na nové produkty. Na druhej strane, dopyt po nových produktoch je podľa odborníkov citlivý na cenu. Platí najmä u e-cigariet.

Vplyvy daňovej politiky

Daňová politika tak môže mať dopad na mieru substitúcie, teda prechodu od starých k novým produktom, a tým na politiku kontroly tabaku aj na obchodnú stratégiu firiem.

Štát chce viac zo schránkových firiem aj z tabaku

Navrhované zmeny v daňových zákonoch prinesú napríklad nižšie dane firmám, vyššie spotrebné dane na cigarety a zdanenie dividend z krajín nespolupracujúcich s daniarmi.

Správa Eurobarometera 429 z mája 2015 konštatuje, že väčšina spotrebiteľov, čo skúšajú alebo používajú e-cigarety sú súčasní alebo bývalí fajčiari a siahajú po nich, aby znížili fajčenie alebo prestali fajčiť úplne (67 %). Rozšírené je aj kombinovanie nových produktov a klasických cigariet.

Keďže sa zdá, že substitúcia je hlavným motívom pri siahnutí po e-cigaretách, dá sa predpokladať, že pri zahrievanom tabaku je to podobné.

Akákoľvek prípadná regulácia sa bude pravdepodobne snažiť zabrániť tomu, aby si nové tabakové produkty nachádzali nových zákazníkov medzi nefajčiarmi, pre ktorých nižšia rizikovosť môže byť argument, prečo po produkte siahnuť (v porovnaní s cigaretami).

Špeciálny prístup

Štúdia, ktorú si zadala Európska komisia, zhŕňa výhody a nevýhody scenárov rôzneho daňového prístupu k týmto produktov na európskej úrovni. Píše napríklad, že špeciálna daňová kategória síce zaťaží právny a administratívny proces, ale ponechá viac slobody pre nastavenie daňových sadzieb.

Druhou možnosťou je upraviť definíciu niektorej z existujúcich kategórií, pravdepodobne „iný tabak na fajčenie“.

„Rozsah a rýchlosť substitúcie sa môže naprieč krajinami líšiť, preto by revidovaný regulačný rámec nemal brániť členským štátom modulovať ich politiky na základe špecifík národného trhu a ako aj vlastného balansu medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti kontroly tabaku,“ píše štúdia, pričom dodáva, že pre dobrý regulačný rámec potrebujeme ďalšie dôkazy o relatívnych rizikách zahrievaného tabaku v porovnaní s horiacim tabakom a e-cigaretami.

„Regulačné zásahy ako je zdanenie alebo obmedzenia dostupnosti by sa mali aplikovať tak, aby zvýhodnili najmenej škodlivú možnosť popri pokračujúcej snahe povzbudiť a podporiť úplne opustenie užívania tabaku.“

Na Slovensku sú dnes HTP zdaňované špeciálne ako výrobok s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia („bezdymový tabakový výrobok“). Toto zdanenie je rovnaké ako pri tabaku pre ručné balenie cigariet alebo pri cigarách. Základom dane tu je hmotnosť tabaku v kilogramoch. Sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom je výške 73,90 eura/kg.

Elektronické cigarety spotrebnej dani na Slovensku nepodliehajú.