Portugalsko zdaňuje e-cigarety viac ako tie klasické, Slovensko vôbec. Koho počúvne Únia?

Členské štáty majú odlišné prístupy k zaťažovaniu fajčiarskych noviniek, harmonizáciu podporujú.

Rozdiely v spotrebných daniach na fajčiarske novinky sú v EÚ veľké. Slovensko je harmonizácii otvorené, minulý rok patrilo k najmiernejším regulátorom. Verejná konzultácia eurokomisie sa priklonila na stranu žiadnych alebo nízkych daní.

Európska únia bude mať do roku 2030 iba päť percent fajčiarov. Takýto cieľ si v svojom Pláne boja proti rakovine zadala Európska komisia. Dnes pritom fajčí jeden zo štyroch Európanov. V nasledujúcich mesiacoch bude musieť Komisia ukázať, ako chce tento pomer znížiť.

V rámci toho čaká cigarety ďalšia regulácia, zvýšenie spotrebných daní a možno aj „anonymné“ balenia bez dizajnu výrobcov. Debata ale prebieha ohľadom úlohy, ktorú v tomto pláne majú zohrávať nové fajčiarske výrobky. Ich zástancovia totiž tvrdia, že sú oproti klasickým cigaretám menej škodlivé a Únia by mala fajčiarov podporovať k tomu, aby na ne prešli. To znamená napríklad umožniť predávať aj príchute, povoliť ich propagáciu a zaťažiť ich nižšími daňami.

Minimálnu úroveň spotrebnej dane totiž dnes Únia pre tieto výrobky nenastavuje. E-cigarety a bezdymové tabakové výrobky si štáty regulujú po svojom a rozdiely medzi ich prístupmi sú výrazné. Na e-cigarety napríklad väčšina štátov neuvaľuje žiadnu spotrebnú daň a zaťažuje ich iba DPH. Niektoré krajiny ich ale zaťažujú rovnako prísne ako klasické cigarety.

O harmonizácii, teda nastavení minimálnych úrovní aj pre fajčiarske novinky, sa diskutuje už niekoľko rokov. Podľa posledných informácii zverejnených vo verejnej konzultácii k novele smernice o spotrebných daniach predstaví Komisia prvý návrh v úvode budúceho roka.

Boj proti nikotínu alebo dymu? Cesty Spojeného kráľovstva a Únie sa rozchádzajú

Aj Európska únia, aj jej bývalý člen, chcú doma znižovať počty fajčiarov. Kým Spojené kráľovstvo podporuje ich prechod k elektronickým cigaretám, Únia zdôrazňuje škodlivosť samotného nikotínu. Prístupy sa môžu prvýkrát po brexite dostať do sporu na novembrovom stretnutí WHO.

Spotrebné dane na tabakové výrobky majú plniť funkciu ochrany verejného zdravia. Produkty, ktoré škodia zdraviu a ich spotreba vedia k záťaži zdravotníckych systémov, majú byť vďaka nim menej dostupné.

Aj spoločné európske pravidlá, ktoré určujú minimálne sadzby takýchto daní teda majú k tejto funkcii prispievať. Tiež však slúžia na ochranu vnútorného trhu Európskej únie. Ak by mali členské štáty výrazne odlišné daňové sadzby, pre ľudí v krajinách s vysokým zaťažením by to mohlo predstavovať motiváciu nakupovať lacnejšie cigarety zo zahraničia. Dopyt po lacnejšom tabaku by tiež mohol vyústiť v zvýšenie miery pašovania.  

Vzhľadom na to, že smernica o minimálnych sadzbách spotrebnej dane na tabakové výrobky bola naposledy aktualizovaná v roku 2011, už pred zdravotníckymi a ekonomickými hrozbami dostatočne nechráni. Európska komisia to skonštatovala pri minuloročnom zhodnotení smernice.

V tom Komisia hovorí, že aj v roku 2011 mala iba obmedzený efekt – sadzby muselo dvíhať iba zopár členských štátov. Jedným z nich bolo napríklad Maďarsko, ktoré k dvihnutiu pristúpilo až potom, ako ho Komisia zažalovala na Súdnom dvore EÚ za neplnenie povinností. Dnes už sú ale minimálne sadzby nastavené tak nízko, že ich krajiny v snahe o zníženie počtu fajčiarov bežne prekračujú. Nerobia to ale všetky a preto vznikajú rozdiely.

Ďalším problémom starej smernice je fakt, že neurčuje pravidlá pre fajčiarske novinky. E-cigarety totiž boli v roku 2011 na trhu novinkami a bezdymové tabakové výrobky ešte vôbec neexistovali. Tieto dva produkty majú odlišný spôsob fungovania, od klasických cigariet sa ale oba odlišujú tým, že nespaľujú tabak.

Čínsky bezdymový tabak dorazil k bránam Únie. Ukrajina rokuje o daniach

Východná trasa je pre transport kontrabandu do Únie najdôležitejšia a začiatkom roka sa na nej objavili aj nové tabakové výrobky. Ukrajinský parlament teraz zvažuje, či kvôli tomu okresať dane.

Európska únia zvažovala nastaviť minimálne sadzby na tieto výrobky už v roku 2018, prišla však k tomu, že nemá dostatočné dôkazy na rozhodnutie o výške spotrebnej dane.

Kľúčovou otázkou pri týchto výrobkoch totiž je, či a do akej miery by na ne mal platiť princíp odradzovania spotrebiteľov. Podľa výrobcov sú pre používateľov výrazne menej škodlivé než klasické cigarety a spotrebitelia by naopak mali byť k ich nákupu vyzývaní.

Opačný argument zase hovorí, že spotrebitelia by mali byť odrádzaní od všetkých výrobkov, ktoré obsahujú návykový nikotín. To hlása aj Svetová zdravotnícka organizácia keď varuje pred tým, že dostupnejšie fajčiarske produkty by mohli k zlozvyku priniesť nových používateľov najmä z radov mladých ľudí.

Väčšina členských štátov teda chce ponechať rozriešenie tejto otázky na Európsku úniu. Volajú po tom, aby určila minimálnu sadzbu spotrebnej dane pre e-cigarety aj bezdymové tabakové výrobky. Otázne ale stále je, ako vysoko ju nastaviť.

Prístupy k zaťažovaniu fajčiarskych noviniek sa rôznia, v priemere sú však e-cigarety aj bezdymové tabakové výrobky zdaňované menej než klasické cigarety. To by príchod harmonizácie na európskej úrovni mohol zmeniť. Krajiny, ktoré majú spotrebnú daň nastavenú vysoko, by ju znížiť nemuseli, no štáty bez dane alebo s daňou nižšou by ju museli dorovnať.

Na e-cigarety

Elektronické cigarety, teda prístroje, ktoré zahrievajú tekutinu obsahujúcu nikotín, niektoré štáty nezaťažujú žiadnou spotrebnou daňou.

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie bolo v roku priemerné daňové zaťaženie 10 ml tekutiny do e-cigariet iba 17,63 percenta. Slovenské zaťaženie bolo minulý rok na 16,67 percentách, to je však iba vplyv DPH. Slovensko totiž tiež patrí medzi krajiny, ktoré na ne neuvaľuje spotrebnú daň. Pri tomto výrobku teda nepoužívajú nástroj, ktorý má za cieľ znevýhodniť škodliviny.

Na druhú stranu, niektoré krajiny tieto výrobky zaťažujú prakticky rovnako ako klasické cigarety. V Portugalsku napríklad prestavuje spotrebná daň na e-cigarety až 64 percent z ceny takéhoto výrobku. To je dokonca menej, než pri klasických cigaretách, pri tých ide o 60 percent. Spolu s DPH teda v cene portugalskej 10 ml náplne do e-cigarety predstavuje daň až 82,7 percenta.

Tamojšia vláda tiež zakázala používanie e-cigariet na všetkých miestach, kde je zakázané aj fajčiť cigarety. Tiež zakazuje výrobcom e-cigarety predávať s tvrdeniami o ich nižšej škodlivosti. Pri prijímaní týchto zákonov v roku 2016 hovorila o tom, že vzhľadom na nedostatok dôkazov nie je opatrnosti nikdy nazvyš. Tento svoj prístup zatiaľ neprehodnotila.

Na bezdymové tabakové výrobky

Bezdymové tabakové výrobky, ktoré obsahujú tabak, ale miesto spaľovania ho zohrievajú, boli v roku 2020 v priemere zaťažené na 38,8 percenta. To je dvakrát viac, než pri elektronických cigaretách.

Najviac zahrievaný tabak zaťažuje v Únii Francúzsko, kde daň predstavuje takmer 70 percent z jeho ceny. Francúzsko ho totiž zdaňuje v kategórii „ostatného tabaku na fajčenie“, kam patrí napríklad aj tabak do vodných fajok. Minulý rok krajinou neprešiel legislatívny návrh, ktorý by zaťaženie od roku 2021 znížil v rámci argumentu o ich nižšej škodlivosti. Pre porovnanie, e-cigarety Francúzsko nezaťažuje žiadnou spotrebnou daňou a francúzske zdravotníctvo ich považuje za pomôcku pri skoncovaní so zlozvykom.

Údaje Svetovej zdravotníckej organizácie sú za rok 2020, od roku 2021 ale Slovensko zvýšilo svoju spotrebnú daň na bezdymové tabakové výrobky. Kým minulý rok predstavovala 13 percent z ceny výrobku, tento rok je to už 18,6 percenta. Budúci rok teda bude mať v databáze Svetovej zdravotníckej organizácie vyšší údaj a v závislosti od vývoja v iných krajinách možno aj zmení pozíciu v rebríčku.

Europarlament v novej správe navrhuje zvýšiť dane na všetky tabakové výrobky

Návrh nerozlišuje medzi klasickými cigaretami a tými bezdymovými. Europoslanci naklonení fajčiarskym alternatívam ale pripravujú pozmeňujúce návrhy, ktorými chcú zaťaženie odstupňovať podľa škodlivosti.

Európska komisia mala do júna otvorenú verejnú konzultáciu k plánom na novelu smernice o spotrebných daniach. Ako však píše aj v jej zhrnutí, nezapojila sa do nej reprezentatívna vzorka Európanov. Do veľkej miery sú v nej zastúpení zástancovia e-cigariet, či už ich predajcovia, výrobcovia, importéri alebo neziskové organizácie združujúce ich používateľov. Tie ich v týždňoch pred skončením konzultácie vyzývali, aby v konzultácii vyjadrili svoj názor.

Všetky skupiny zapojených, teda akademici, neziskové organizácie, firmy aj občania, vo väčšine súhlasili s harmonizáciou pre bezdymové tabakové výrobky. V priemere je za až 60 percent z nich. Pri e-cigaretách je už priemerný súhlas s harmonizáciou iba na 57 percentách a v skupine občanov s harmonizáciou e-cigariet už väčšina zapojených nesúhlasila.

Na zdanenie e-cigariet

Pri e-cigaretách sú výsledky z verejnej konzultácie jednoznačne za nízke zdaňovanie. Najväčšia časť opýtaných, až 43 percent si myslí, že by minimálna sadzba spotrebnej dane by mala byť pre ne nastavená na 0,1 eura na mililiter náplne. To je zhruba sadzba členských krajín, ktoré ju majú nastavenú najmiernejšie.

Až 37 percent zapojených si myslí, že by na e-cigarety nemala byť uvalená žiadna sadzba spotrebnej dane. Tie by boli teda zdaňované iba DPH, tak ako to dnes platí aj na Slovensku.

Stále však ide o názory ľudí zapojených do konzultácie, kde boli vo veľkej miere zastúpení ich zástancovia. Nefajčiari svoje názory vyjadrili v poslednom eurobarometri zameranom na tabakové výrobky a až 71 percent z nich si myslí, že by mali byť regulované rovnako ako cigarety.

K tomu si 65 percent všetkých opýtaných, teda fajčiarov aj nefajčiarov, myslí že e-cigarety sú pre používateľov škodlivé. Tento názor sa u Európanov rozširuje, od roku 2017 ho zastáva až o 10 percentuálnych bodov viac ľudí.

Poslanci Národnej rady v Bruseli podporili fajčiarske alternatívy

V rámci európskeho boja proti rakovine chce Únia vychovať beztabakovú generáciu. Otázne je, či v rámci toho označí elektronické cigarety za súčasť problému alebo riešenia. Poslanci Richard Raši a Zuzana Šebová sú za využívanie alternatív, ktoré podľa nich škodia menej.

Na zdanenie bezdymových výrobkov

V konzultácii prevládal názor, že minimálna spotrebná daň pre bezdymové cigaretové výrobky by mala byť nižšia ako pre sypaný tabak. Myslí si to až 72 percent opýtaných.

Sypaný tabak sa dnes v Únii zdaňuje minimálnou spotrebnou daňou vo výške 50 percent z predajnej ceny, pre cigarety je to 60 percent. Táto odpoveď teda stále obsahuje širokú škálu možností, od nulového zaťaženia až po iba mierne nižšie než to na cigarety.

Bol by to však iný prístup, než zvolilo Slovensko. To dnes zdaňuje bezdymové tabakové výrobky vyššou sadzbou než sypaný tabak. Pre nový výrobok je to 132,2 eur za kilo, pre sypaný tabak 89,3 eur. Keďže však ide o minimálne sadzby, Slovensko by tie svoje nemuselo znižovať.

Aj pri týchto produktoch bol názor nefajčiarov v eurobarometri výrazne odlišný. Až 72 percent z nich sú za to, aby boli bezdymové tabakové výrobky regulované rovnako prísne ako cigarety. S podobným daňovým zaťažením zahrievaného tabaku ako platí pri cigaretách súhlasilo iba 13 percent zapojených Európanov.

Z eurobarometra tiež vyšlo, že až 64 percent Európanov si myslí, že tieto výrobky sú pre ich používateľov škodlivé.

Slovensko má už dnes vyššie tabakové dane, než desať rokov stará smernica vyžaduje. Naposledy sa kalendár spotrebných daní výrazne upravoval minulý rok, kedy ministerstvo financií skokovo zvýšilo aj daň na bezdymové tabakové výrobky. Tá bola dovtedy zdaňovaná rovnakou sadzbou ako sypaný tabak, po novom má už vlastnú sadzbu. Elektronické cigarety zatiaľ spotrebnou daňou nezaťažuje vôbec, platí na ne iba DPH.

Podľa dát Svetovej zdravotníckej organizácie Slovensko pred zvýšením daní patrilo  ku krajinám s miernym daňovým zaťažením. Pri bezdymovom tabaku predstavovala v roku 2020 celková daň menej ako 30 percent ceny výrobku, čo bol druhý najnižší pomer v Európe. Nižšie dane malo iba Nemecko, pre šesť členských štátov však organizácia dáta za minulý rok nemala.

Varovania o plastoch sa na cigarety nezmestia, Slovensko bude so smernicou meškať

Od 3. júla má byť na všetkých cigaretách v Únii napísané, že obsahujú plasty. Slovenskí výrobcovia už pol roka hovoria, že to bez zmenšenia kolkov nepôjde. Ministerstvo životného prostredia zatiaľ pretláča zákon, ktorý problém odloží na budúci rok.

Pri e-cigaretách bolo zaťaženie štvrté najnižšie v EÚ a táto sadzba sa tento rok na Slovensku nezvyšovala. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré tieto výrobky zaťažuje iba DPH, takže majú veľmi podobnú efektívnu sadzbu do 20 percent.

Na novú európsku smernicu zatiaľ Slovensko nemá ujasnenú pozíciu. „Ministerstvo financií podporuje zavedenie harmonizovanej legislatívnej úpravy týkajúcej sa e-cigariet a bezdymových tabakových výrobkov,“ hovorí pre EURACTIV Slovensko rezort.

„Pokiaľ ide o výšku sadzieb, pri ich nastavení sme na Slovensku vychádzali z aktuálne platných sadzieb na ostatné tabakové výrobky. O nastavení sadzieb na úrovni Európskej únie je však predčasné hovoriť, keďže zatiaľ nebol predložený legislatívny návrh,“ hovorí ministerstvo financií.

Eurokomisia chce návrh novej smernice predstaviť v úvode roka 2022. Podľa jej doterajších krokov sa ale zdá, že smeruje skôr k vyššiemu zdaneniu e-cigariet a bezdymových tabakových výrobkov.

Keď sa jej europoslanci pýtajú na názor, zdôrazňuje najmä návykovosť nikotínu, ktoré obsahujú a hrozbu, že k zlozvyku privedie aj mladých nefajčiarov.

Komisia tiež bude pri návrhu vychádzať zo stanoviska európskych vedcov z Vedeckého výboru pre zdravotné, environmentálne a vznikajúce riziká (SCHEER). To tiež hovorí skôr o škodlivosti samotného nikotínu, jeho vplyve na kardiovaskulárny systém a lákavosť príchutí e-cigariet pre mladých ľudí. Komisia tomuto výboru zadala skúmať riziká e-cigariet samostatne, nie v porovnaní s klasickým fajčením. V zadaní tiež nemali úlohu skúmať škodlivosť bezdymových tabakových výrobkov.

Pred publikáciou návrhu ho má šancu ovplyvniť aj Európsky parlament v rámci Osobitného výboru pre boj proti rakovine (BECA). Ten sa vyjadrí k celému eurokomisnému plánu na boj proti rakovine, ktorého súčasťou je aj snaha o vytvorenie beztabakovej generácie a s tým spojené zvýšenie spotrebných daní.

Návrh textu europarlamentnej správy zatiaľ obsahuje vetu, že by Únia mala zvýšiť dane na „všetky tabakové výrobky“. To umožňuje viaceré interpretácie, nie je totiž jasné, či tým správa myslí aj e-cigarety, ktoré tabak neobsahujú a tiež nešpecifikuje, do akej miery ich požaduje zvýšiť.

Viacerí europoslanci však k textu pripojili pozmeňujúce návrhy, ktoré chcú pred decembrovým prijatím europarlamentnej pozície presadiť. Taliansky europoslanec Pietro Fiocchi (ECR), ktorý patrí k zástancom fajčiarskych alternatív, napríklad navrhuje celú vetu o dvíhaní daní na všetky tabakové výrobky vymazať.

Iná skupina šiestich europoslancov chce správu upraviť tak, aby Komisiu varovala pred „relatívnymi rizikami“ dvíhania tabakových daní. „Fajčiarske tabakové výrobky by nemali byť prístupnejšie ako ich menej škodlivé alternatívy, akými sú napríklad aj elektronické cigarety,“ hovorí veta, ktorú chcú europoslanci pridať do návrhu.

Na druhú stranu, francúzska europoslankyňa Michèle Rivasi (Zelení) navrhuje pridať priamejší odstavec, ktorý by Komisiu žiadal o predstavenie spotrebnej dane na e-cigarety aj iné nové tabakové výrobky.