Brusel vyzýva Maďarsko na zmenu legislatívy

Alkohol Ilustračná foto: EP

Európska komisia vyzvala Budapešť, aby zmenila právne predpisy obmedzujúce obchod s tabakovými výrobkami, ktoré už boli uvoľnené pre spotrebu.

Maďarsko vyberá spotrebné dane z tabaku prostredníctvom daňového označenia na výrobkoch. Ak sa zmení daňová sadzba (DPH alebo spotrebnej dane) nemôžu podľa maďarských predpisov veľkoobchodníci a dovozcovia predávať  tabakové výrobky so starým označením po uplynutí 15 dní po vstupe novej sadzby dane do platnosti.

Spotrebné dane sú pritom harmonizované smernicou EÚ, ktorá neumožňuje obmedzenie obchodu s tabakovými výrobkami, ak už sú v obehu.

Brusel tiež žiada Maďarsko, aby uplatňovalo jednotnú sadzbu dane na liehoviny. Krajina má totiž dve odlišné sadzby spotrebnej dane v závislosti od zloženia výrobku a výrobnej metódy. Jedna zo sadzieb je výrazne vyššia ako druhá. Budapešť zvýhodňuje destilát, ak sa vyrába pre osobnú spotrebu.

Spotrebné dane z alkoholu sú harmonizované smernicou EÚ, na základe ktorej musia členské štáty uplatňovať jednu sadzbu na všetky liehoviny na základe obsahu alkoholu. Cieľom je zabrániť obmedzeniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu.

Komisia dala vo svojom odôvodnenom stanovisku, ktoré je druhou fázou konania o porušení povinností, Maďarsku dva mesiace na zosúladenie národných legislatív s právnymi predpismi EÚ.

Maďarsko však nemá v úmysle upraviť svoju legislatívu a je pripravené brániť svoju pozíciu pred Súdnym dvorom EÚ, vyplýva to zo stanoviska ministerstva hospodárstva.

„Pre vládu je záväzná vyššia spotrebná daň na tzv. komerčné liehoviny, ktoré sú veľkým zdravotným rizikom, keďže obsahujú rektifikovaný lieh a umelé farbivá. Nižšia obchodná cena komerčných liehovín viedla k vyššej spotrebe alkoholických nápojov. Preto schválenie inej sadzby spotrebnej dane pre liehoviny s nižšou kvalitou slúži na prospech spoločnosti,“ uvádza sa v stanovisku.

Kontroverzná regulácia tabakových produktov tiež hrá kľúčovú úlohu v systéme spotrebných daní, keďže praktiky nadmerného predzásobovania sa zo strany výrobcov a veľkoobchodníkov spôsobili značné straty v rozpočte, vysvetľuje svoj postoj maďarské ministerstvo.