Daňová záťaž vlani najviac klesla v Poľsku a Turecku

Daňová záťaž slobodnej osoby s priemerným platom v Poľsku klesla o 3,2 % na 39,7% a o 3 % na 39,7 % v Turecku, vyplýva zo štatistiky OECD – Taxing wages „Zdaňovanie miezd“ za rok 2008. Pri štatistike Taxing Wages sa berie do úvahy tzv. daňový klin (tax wedge), teda rozdiel medzi nákladmi zamestnávateľa na pracovnú silu a čistým platom zamestnanca. Kalkulácia zahŕňa aj všetky hotovostné dávky poskytnuté cez vládne sociálne programy.

Daňový klin je najvyšší u bezdetných, slobodných obyvateľov s priemerným platom pracujúcich v službách alebo manufaktúrnej výrobe v Belgicku (56 %), Maďarsku (54,1 %) a Nemecku (52 %). Vo všetkých troch krajinách si zamestnanec domov odnáša menej ako polovicu celkových nákladov na výkon jeho povolania.

Spomedzi členských krajín EÚ je najnižší v Írsku – na úrovni 22,9 %. Priemer pre všetky krajiny OECD bol 37,4 %. Na Slovensku zaznamenali rast o 0,29 % na 38,9 %, čiže sme sa zaradili nad priemer krajín OECD, spomedzi krajín V4 je to však stále najmenej.

V prípade manželského páru s dvomi deťmi, kde je len jeden pracujúci s priemerným platom sa daňový klin pohyboval od 43,9 % v Maďarsku, 42,7 % v Grécku a 42,1 % vo Francúzsku v kontraste napríklad s 5,5 % v Írsku či 10,4 % na Islande. V prípade Írska však zaznamenali nárast o 3,4 % z 2,1 %. Priemer OECD je 27,3 %.

Z celkového pohľadu priemerný daňový klin u slobodných bezdetných jednotlivcov v polovici krajín OECD klesol a v polovici stúpol. Vo väčšine prípadov šlo o minimálne zmeny. Medziročný nárast o viac ako percento nezaznamenali v žiadnej krajine.