Štát chce viac zo schránkových firiem aj z tabaku

ilustračné, zdroj: pixabay

Rezort financií dal do medzirezortného pripomienkového konania viaceré novely daňových zákonov. Väčšina zo zmien pritom vychádza z programového vyhlásenia vlády.

V prvom rade predpokladá zníženia sadzby dane pre právnické osoby z 22 na 21 percent. Úpravou prejde aj zdanenie dividend. Po novom sa z nich budú platiť zdravotné odvody a ak sú vyplácané fyzickej osobe mali by bez ohľadu na pôvod podliehať dani vo výške 15 percent.

Podiely na zisku vyplatené právnickej osobe z nezmluvného štátu alebo slovenskej právnickej osobe z nezmluvných štátov sa zdaní daňou vo výške 35 percent. (Návrhy tu a tu)

Tento krok je súčasťou boja proti daňovým únikom a schránkovým spoločnostiam. Medzi nezmluvné štáty patria krajiny, s ktorými Slovensko nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo tieto krajiny nepodpísali multilaterálnu dohody o medzinárodnej výmene informácií na daňové účely.

V oblasti správnych poplatkov sa bude meniť výška poplatkov pri evidencii vozidiel na Slovensku.  Ministerstvo sľubuje spravodlivejšie kritériá pre jeho výpočtu. Chce zaviesť objektívnejšie kritériá na posúdenie hodnoty vozidla, nielen v závislosti od jeho výkonu, ale aj od jeho veku.

Ministerstvo upravuje aj výšku odvodu pri podnikaní v regulovanej oblasti, teda napríklad energetike, poisťovníctve, verejného zdravotného poistenie, elektronických komunikácií, poštové služby, atď.

K zmenám dôjde od budúceho roka aj v zdaňovaní tabakových výrobkov. Bude sa zvyšovať spotrebná daň. Inštitút finančnej politiky pri ministerstve dôvody komunikovalo v analýze „Ideálny čas pre zdanenie fajčiarov“. Dodáva, že sa inšpirovalo najlepšou praxou z iných krajín a odporúčaniami medzinárodných organizácií.

IFP: Zvýšenie daní prinášalo zvýšenie marží

IFP tvdí, že spotreba cigariet v rokoch 2004 až 2015 klesala výrazne menej než by očakávali od rastúcej konečnej ceny.

„V posledných rokoch boli dodávatelia schopní využiť nízku citlivosť spotrebiteľov a zvyšovať ceny čím dochádzalo k poklesu podielu dane na výslednej cene cigariet.“

Trh podľa IFP ceny zaokrúhľoval na najbližšie možné celé desiatky eurocentov, zväčša nahor.

„Akékoľvek zvýšenie sadzby dane nižšie ako 10 centov znamená len rozdielny spôsob prerozdelenia koláča medzi štát a účastníkov trhu.“

Táto prax priviedla IFP k záveru, že z hľadiska štátu je najefektívnejšie cieliť zdanenie tak, aby úprava dane spôsobila zvýšenie ceny čo najbližšie k 10 centom. Pripúšťa pritom, že aj samotné zaokrúhľovania má pozitívny efekt na časť dane platenej z konečnej ceny.

Do budúcnosti navrhuje pravidelnú úpravu daňových sadzieb v súlade s odporúčaniami OECD, Európskej komisie a WHO, ktoré by„stabilizovali podiel dane na koncovej cene cigariet ako aj celkové daňové výnosy zo spotrebnej dane s dôrazom na ochranu zdravia obyvateľov“.