Daňový výber v EÚ rastie

Slovensko má po Rumunsku najnižší podiel daňových výnosov na HDP v EÚ. Vyplýva to z aktuálnej štatistiky Eurostatu „Tax revenue in the EU.“ V roku 2006 predstavovali dane a odvody 29,5% slovenského HDP (v Rumunsku 29,2%), pričom od roku 2003 neustále klesajú:

Vývoj podielu výberu daní na HDP v %
2002 2003 2004 2005 2006
SR 33,2 33,3 31,9 31,6 29,5

V EÚ je trend opačný. Eurostat informuje, že podiel daní na HDP od roku 2004 neustále narastá a v roku 2006 dosiahol 41,2% HDP v EÚ-27 a 41,8% HDP v eurozóne. Je to najvyššia hodnota za uplynulých šesť rokov a dôležitý ukazovateľ celkového daňového zaťaženia obyvateľov i firiem.

Európsku štatistiku tradične ťahajú hore Dánsko (50%) a Švédsko (49,7%). Naopak, najnižší daňový výber v pomere k HDP zaznamenávajú nové členské štáty. Na presnejšie pomenovanie príčin takéhoto vývoja v čase by bolo potrebné vypracovať podrobnejšiu štúdiu, uvádza Eurostat. V aktuálnej správe sa obmedzuje len na zhrnutie niekoľkých dôvodov: zmeny v ekonomickom cykle a raste HDP, s tým súvisiace zmeny v miere nezamestnanosti, predaja… a zmeny v daňovej legislatíve, ktoré majú oneskorený vplyv na daňové výnosy.

Daň z príjmu tvorí relatívne najmenšiu časť koláča daňových výnosov. V EÚ-27 majú prvenstvo  nepriame dane (DPH, spotrebné dane) a tvoria 33,9%. Nasledujú odvody 33,5% a dane z príjmu 32,3%. V eurozóne financujú štátne kasy najmä odvody 37,1%, ďalej nepriame dane 33,3% a dane z príjmu 29,2%.

Rozdiely medzi starou a novou EÚ vyplývajú najmä z rozdielnych koncepcií sociálneho štátu a daňových systémov. Tradičné sociálne ekonomiky Nemecka a Francúzska najviac ovplyvňujú výsledný podiel odvodov na HDP v eurozóne. Odvody v oboch krajinách predstavujú viac ako 16% na celkových daňových výnosoch. Rovnaký podiel vykazuje aj Česko (16,2%), čím sa dostáva na úplný vrchol európskeho rebríčka.

Trend znižovania priamych daní a koncepcie dane rovnej je rozšírený najmä v nových členských štátoch, čím znižuje podiel priamych daní aj celkové výnosy. Slovensko zaznamenalo najnižší podiel dane z príjmu v EÚ na úrovni len 6%. Vybrané národné rozdiely uvádzame v tabuľke:

Zloženie celkového daňového zaťaženia v % v roku 2006
nepriame dane daň z príjmu dane spolu odvody zaťaženie spolu
SR 11,6 6 17,6 11,8 29,5
ČR 11,2 8,8 20 16,2 36,3
MR 15,3 9,3 24,7 12,5 37,3
FR 15,7 11,8 27,9 16,5 46,1
DE 12,4 10,8 23,3 16,2 40,6
UK 13,1 17,2 30,6 7,8 39