Dôjde k zvratu dopravnej politiky EÚ?

Pozadie:

Komisia zverejnila 22. júna 2006 oznámenie s názvom „Udržte Európu v pohybe – trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent“, ktoré je strednodobým prehodnotením bielej knihy o doprave, ktorú Komisia zverejnila v roku 2001.

Prehodnotenie zvýrazňuje kontext, ktorý definuje dopravnú politiku v Európe, jeho zmeny počas uplynulých piatich rokov a skutočnosť, že EÚ potrebuje nové nástroje na to, aby mohla zvládnuť tieto výzvy:

 • rozšírenie: európska dopravná sieť je už kontinentálna
 • globalizácia: predstavuje výzvu pre konkurencieschopnosť a ekonomický rast Európy
 • globálne otepľovanie a nedostatok energie – na obe výzvy musí byť naliehavo nájdená odpoveď
 • bezpečnostné otázky sa stali kľúčovými v dôsledku teroristických útokov na dopravné systémy

Prehodnotenie tiež jasne tvrdí, že isté politické možnosti, identifikované v bielej knihe z roku 2001 – ako napr. modálny posun z cestnej dopravy na iné spôsoby a oddelenie ekonomického rastu od nárastu objemu dopravy – nedosiahli očakávanú úroveň úspechu a mali by preto byť revidované.

V diskusii, zorganizovanej 10. októbra 2006 Fórom automobil a spoločnosť, načrtla maďarská poslankyňa EP Etelka Barsi-Patakyová (EPP-ED), ktorá bude viesť diskusiu o strednodobom prehodnotení v Parlamente, to, čo považuje za hlavné otázky do diskusie.

Otázky:

 • implementácia na národnej úrovni
 • modálny posun alebo spoločná modalita? Musí dôjsť k voľbe medzi znížením používania cestnej dopravy alebo jej optimalizácii prostredníctvom zlepšenej logistiky
 • rozšírenie: do úvahy musia byť vzaté výzvy, ktorým čelí 10 najnovších členov EÚ
 • ceny: vonkajšie náklady musia byť započítané do ceny dopravy. To pôjde v prospech ako používaniu environmentálne priaznivých spôsobov dopravy a prispeje k financovaniu novej a lepšej infraštruktúry, ktorá nemôže byť postavená vzhľadom na limitované zdroje EÚ
 • podpora inovácie a inteligentných dopravných systémov

Pozície:

Generálny riaditeľ európskeho úradu Medzinárodnej automobilovej federácie Wil Botman zdôraznil, že mobilita nie je len o doprave tovarov, ale tiež občanov. V skutočnosti „je 85% pohybu občanov urobených na cestách, oproti 50% pohybu tovaru,“ povedal, čím položil otáznik za zámer strednodobého prehodnotenia na ko-modalitu a jej užitočnosti pri nachádzaní odpovedí na problémy mobility občanov. Tiež zdôraznil potrebu brať do úvahy všetky úrovne dopravnej politiky EÚ.

Riaditeľka dopravnej politiky ACEA Fuensanta Martinez-Sansová povedala, že zbavovaním sa konceptov modálneho posunu a oddelenia urobila EÚ krok správnym smerom k vyváženiu svojej dopravnej politiky a spravila ju realistickejšou. Vyzvala EÚ, aby zvýšila investície skôr do ciest než do železníc a inej infraštruktúry, pretože medzi súčasnosťou a rokom 2020 narastie najviac doprava práve na cestách.

Hubert Linssen, generálny delegát stálej delegácie Medzinárodnej únie ciest pri EÚ, privítal obnovenie zameranie EÚ na cesty a povedal, že ko-modalita a logistika prispejú v mnohom k tomu, aby spravili dopravu efektívnejšou. Kritizoval však spôsob, ktorým členské štáty implementujú politiku „inteligentného výberu poplatkov“. „Nie sme proti tomu, aby sme za cestovanie platili,“ zdôraznil, ale vzhľadom na to, že niektoré krajiny vyberajú ako nočné zákazy na nákladné autá, tak aj poplatky za cestovanie v dopravnej špičke, „vodiči nákladných áut majú len šesť hodín na to, aby slúžili celej európskej ekonomike“. Vyzval Komisiu, aby opätovne zaviedla návrh na harmonizáciu nariadení, týkajúcich sa zákazu dopravy a zdôraznil, že je nespravodlivé, aby bolo inteligentné vyberanie poplatkov aplikované len na nákladné automobily, ktoré predstavujú len 15% dopravy.

Medzinárodné združenie verejnej dopravy (UITP) a jeho riaditeľka Brigitte Ollier zdôrazňujú potrebu silného zamerania sa na mestá, ktoré sú domovom pre 80% populácie Európy a kde sú problémy so znečistením a upchávaním ciest najväčšie vzhľadom na ich obmedzený priestor.

Kerstin Jornová, zástupkyňa šéfa kabinetu komisára pre dopravu Jacquesa Barrota, povedala: „Existuje nesmierna medzera v očakávaniach toho, čo chceme a čo môžeme urobiť, a táto medzera sa volá subsidiarita.“ Povedala tiež, že Komisia napriek tomu spustí diskusiu o tejto otázke v zelenej knihe v roku 2007, pretože to považuje za dôležitú záležitosť.

Hans Glatz zo spoločnosti Daimler Chrysler poukázal na to, že dane sú užitočným nástrojom, ale že zatiaľ bolo ich použitie obmedzené na nabádanie na zníženie znečisťovania. Povedal: „Cestná bezpečnosť je rovnako dôležitá ako znečisťovanie“ a navrhol, že by malo dôjsť k zavedeniu daní na podporu výroby a spotreby bezpečnejších vozidiel.

Ďalšie kroky:

 1. 12. október 2006: ministri dopravy krajín EÚ začnú diskusiu o revidovanej bielej knihe Komisie

 1. 21. november 2006: Parlament začne diskusie o prehodnotení dopravnej politiky

 • 7. marec 2007: očakáva sa hlasovanie v Dopravnom výbore EP