„Eat the rich!“

Pod názvom „Eat the rich!“ už vyšla kniha, film a asi tri skladby. Aktuálne by ho mohol niesť aj prieskum Financial Times / Harris Poll, ktorý v ôsmich krajinách sveta skúmal názory na rozdiely medzi bohatými a chudobnými v spoločnosti. Na otázky odpovedali dospelí respondenti vo Veľkej Británii, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Nemecku, USA, Číne a v Japonsku.

Drvivá väčšina ľudí si myslí, že rozdiely medzi bohatými a chudobnými sú príliš veľké a tí, ktorí dobre zarábajú, by mali platiť vyššie dane.

Na otázku „Je priepasť medzi bohatými a chudobnými vo vašej krajine príliš veľká, malá, alebo primeraná?“ s možnosťou odpovedať „neviem,“ odpovedala vo všetkých krajinách väčšina respondetov „príliš veľká.“ Najväčšie rozdiely pociťujú Nemci, Francúzi a Taliani, najmenšie Japonci:

Rozdiely medzi bohatými a chudobnými sú priveľké
1.Nemecko  87%
2.Francúzsko  85%
3.Taliansko 82%
4.Čína 80%
8.Japonsko 64%

Hlboké sociálne rozdiely vnímajú ľudia aj v krajinách, ktoré tradične budovali silnú sociálnu dimenziu ekonomiky  ( Francúzsko ),  alebo majú dodnes komunistickú vládu ( Čína ). Pri otázke na ďalší vývoj v najbližších piatich rokoch očakáva väčšina respondentov ešte ďalšie prehlbovanie rozdielov:

Priepasť medzi bohatými a chudobnými sa ešte prehĺbi
1.Nemecko  89%
2.Francúzsko  85%
3.Japonsko  81%
8.Čína  60%

Pri takomto vnímaní sociálnej štruktúry spoločnosti nie je prekvapujúce, že väčšina ľudí v prieskume podporila myšlienku vyšších daní pre vyššiu vrstvu. Zaujímavé je, že najnižší podiel, aj keď stále nadpolovičný, zaznamenal prieskum v sociálne citlivom Francúzsku:

Bohatí by mali platiť vyššie dane
1.Japonsko  77%
2.Španielsko  65%
3.Nemecko  64%
4.USA  62%
5.Čína  60%
6.Taliansko  59%
7.Veľká Británia  56%
8.Francúzsko  51%

Za zachovanie súčasného národného systému zdaňovania lepšie zarábajúcich vrstiev sa vyslovil výrazne menší podiel ľudí – od 14% v Japonsku po 30% vo Francúzsku.

Spoločnosť Harris Poll uskutočnila prieskum online v čase od 30. apríla do 14. mája 2008 na vzorke 8 748 dospelých ľudí. Pri skladbe respondentov zohľadnila ich podiel na celkovej národnej populácii podľa veku, pohlavia, vzdelania, náboženstva a využívania internetu.