Eurostat: Domácnosti najviac prispievajú na zelené dane

Posledné štatistiky zelených daní, ktoré včera (6. januára) zverejnil Eurostat, predstavujú prelom v doterajších údajoch daní za energie, dopravu, znečisťovanie a využívanie prírodných zdrojov v EÚ-27. Odhaľujú, kto presne tieto dane platí.

Ekologické dane vyzbierané vládami členských krajín v roku 2007 mali hodnotu 304 miliárd eur, t.j. 2,46% ich HDP. Predstavovali 6,2% z celkového zdanenia a sociálnych príspevkov v Únii.

Jednoznačne najvyššiu úroveň eko-zdanenia majú Dáni – 5,9% HDP. Nadpriemerné zdanenenie je aj v Holandsku, Bulharsku, na Malte a Cypre, a to medzi tromi až štyrmi percentami HDP. Španielsko a Litva sú jediné krajiny, kde sa úroveň takzvaných zelených daní pohybuje pod 2% HDP.

Podľa Eurostatu bol v Únii v období 1999-2007 podiel environmentálnych daní na HDP relatívne stabilný alebo mierne klesal. Úrad ale dodal, že „environmentálne dane tvoria podstatný a stále sa zvyšujúci podiel na výdajoch domácností a firiem.“

Eurostat tiež poznamenal, že „v niektorých európskych krajinách došlo k zelenej daňovej reforme,“ nakoľko v porovnaní s inými formami zdanenia, ako napríklad daňou z príjmou, sa environmentálne dane zvýšili.

V decembri 2010, ministri životného prostredia navrhli zvážiť možnosť presunu daňového základu z daní z príjmov smerom k zdaneniu energií a využívania prírodných zdrojov. Týmto krokom chcú prispieť k energetickej efektívnosti Európy.

Najviac sú zdanené energie

Štatistiky potvrdili, že v roku 2007 tvorili dane za energie 72% celkových environmentálnych daní. Dane z dopravy predstavovali 23%, zatiaľ čo dane za znečistenie a zdroje tvorili zvyšných 5% daní v EÚ-27.

Zdanenie energií zahŕňa dane z uhlia, palív z ropy, zemného plynu a elektriny, a tiež dane z oxidu uhličitého. Do zdanenia dopravy sa započítavajú dane súvisiace s vlastníctvom a používaním motorových vozidiel, zdanenie zdrojov a znečistenia pokrýva dobývanie nerastných surovín, emisie vo vzduchu a vody, hluku a manažment odpadov.

Najštedrejšie sú domácnosti

Podľa Eurostatu možno bremeno daní za energie v každom sektore hospodárstva porovnať so skutočnou energetickou spotrebou sektoru.

Čísla ukazujú, že domácnosti, vzhľadom na svoju spotrebu, zaplatili v roku 2007 najviac. Len Rakúsku, Estónsku a Litve bol naopak vyšší najvyšší podiel príspevky z primárneho sektora, t.j. poľnohospodárstva, rybárstva a lesníctva.

Domácnosti zároveň prispeli najviac na dane z dopravy, a to takmer vo všetkých európskych krajinách. Rozpätie bolo 55-75%. Najmenej zaplatili estónske a lotyšské domácnosti (25-30%), najviac španielske (90%).

Sektor obchodu prispel na dane z dopravy medzi 15-41%, s výnimkou troch pobaltských republík, kde obchodníci zaplatili viac ako 68% týchto daní.

Slovensko – emisií viac vypúšťame ako za ne platíme

Dane zo znečistenia a nerastných surovín, ktoré vzhľadom na ich celkový malý podiel Eurostat analyzoval dohromady, mali v Európe priemernú hodnotu 4%. Len v Estónsku, na Slovensku, v Holandsku, Dánsku a Nórsku bola úroveň vyššia ako 10% celkových environmentálnych daní.

Čo sa týka emisií skleníkových plynov a ich zdanenia, rozlišujú sa dve skupiny krajín. Slovensko, rovnako ako Poľsko, Rumunsko, Česká republika, Bulharsko, Grécko, Maďarsko, Litva a Estónsko majú vyšší podiel celkových emisií skleníkových plynov ako je podiel ich ekologických daní na celkovom zdanení. Situácia v škandinávskych krajinách (Dánsko, Švédsko a Nórsko) je opačná.