Írsko má špeciálny fond pre malé podniky

Fond pre malých a stredných podnikateľov (Enterprise Stabilisation Fund) v Írsku bude mať 100 miliónov eur a bude určený pre „firmy s medzinárodným obchodom“.

Nezamestnanosť v Írsku vystúpila minulý mesiac na 11%, vláda tak musela rozšíriť finančnú a výberovú pomoc firmám, na ochranu pracovných miest. Minister financií Brian Lenihan povedal, že stoja štát 21 miliónov eur na každých 1 000 ľudí, ktorí stratia prácu.

Podľa Aidana O´Boyle, predsedu Združenia malých firiem (SFA), má teraz viac zmyslu snažiť sa udržať ľudí na existujúcich pracovných miestach, než investovať do rekvalifikácie nezamestnaných. Nový írsky rozpočet, ktorého súčasťou je aj fond pre MSP, by mal podľa neho predovšetkým obnoviť dôveru v ekonomike.

SFA však označila fond len za „utišujúci prostriedok“, keďže MSP žiadali balík podporných opatrení v hodnote 1 miliardy eur.

Daňové prázdniny

Minister Lenihan oznámil vytvorenie schémy daňových úľav pre získavanie nehmotných aktív, ako sú napríklad práva duševného vlastníctva. Tento krok má do Írska prilákať vysoko kvalifikované pracovné miesta. Okrem toho vláda už v decembri predstavila sériu daňových opatrení pre podporu výskumu a vývoja.

Výskum však tiež utrpel škrtmi – o 13 miliónov eur sa znížili výdavky na udržateľné energie a energetický výskum, Írska vedecká nadácia stratila 2 milióny.

Zvýšenie daní

Nový krízový rozpočet zamedzuje dramatickému nárastu deficitu zvýšením daní – porastú spotrebné dane na cigarety a naftu, ako aj dane z príjmu. Podporná schéma pre starostlivosť o deti bude postupne zrušená, rovnako tak „vianočný bonus“ pre poberateľov sociálnej pomoci.

Írske združenie malých a stredných podnikov (ISME) rozpočet kritizuje. Zvyšovanie daní podľa neho podkope tvorbu pracovných miest. Vláda by sa mala snažiť riešiť rast miestnych daní a cien energií, ktoré potápajú malé podniky.

Peniaze pre slovenské MSP

Slovenské protikrízové opatrenia zatiaľ žiaden špeciálny fond pre MSP nevytvárajú. Prístup k financiám majú zabezpečiť existujúce nástroje.

Zvýšenie základného imania Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) o asi 33 miliónov eur od začiatku roka 2009 malo vytvoriť priestor na financovanie programov pre malých a stredných podnikateľov. Popri tom sa do 31. marca malo pripraviť čerpanie úverovej linky Európskej investičnej banky v objeme 30-40 miliónov eur na rozvoj malého a stredného podnikania.

Do toho istého dátumu malo byť zvýšené základné imanie Eximbanky asi o 11,5 milióna eur. Slúžia na financovanie exportných úverov, opäť so zameraním na MSP.

V rámci Mikropôžičkového programu plánuje vláda podporiť asi 500-750 podnikateľov, na čo má byť v rokoch 2009-2010 vyčlenených zo štátneho rozpočtu 5 miliónov eur.

V ďalšom opatrení plánuje vláda urýchliť implementáciu iniciatívy Jeremie, určenej pre malých a stredných podnikateľov. Cieľom je prednostne využiť bankové záruky a mikropôžičkový program, implementované prostredníctvom spoločností s osobitným postavením (SPV).

Priestor pre vyššiu finančnú pomoc prinesie aj aktualizovaná schéma štátnej pomoci (de minimis) pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vo vzťahu k dočasnému dvojročnému oslobodeniu nad rámec prahu de minimis v oblasti štátnej pomoci do výšky 500 000 eur.

Podpora inovácií

Ďalšia skupina opatrení sa týka inovácií a zvyšovania konkurencieschopnosti. V protikrízovom pláne vláda konštatuje, že je potrebné podporiť inovácie a transfer technológií, najmä pre MSP, za účelom riešenia energetickej náročnosti, znižovania ekologických vplyvov a zvyšovania efektívnosti výroby. Vláda chce preto urýchlenie zaviesť program na podporu vzniku sietí a klastrov, program podpory aktivít k zapojeniu slovenských firiem do medzinárodných klastrov, vrátane využívania komunitárnych programov Komisie (napr. 7RP, CIP).

Aplikovaný výskum a inovácie majú byť podporované aj zo zdrojov Agentúry pre podpor výskumu a vývoja – v roku 2009 má ísť na ne minimálne 50% z jej rozpočtu. Dôraz sa tak presúva zo základného výskumu na aplikovaný.

V roku 2009 chce vláda podporiť sumou 26,6 milióna eur 20 projektov (firiem). Opatrenie má zvýšiť personálne kapacity vo firemnom výskume a vývoji, podniky získajú prostriedky za podmienky, že rozšíria pracovisko výskumu a vývoja, alebo vytvoria nové, je určené pre MSP, i veľké podniky.