Komisia navrhla nové sankcie za rozpočtové prešľapy

Zdroj: http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/5146607/stress-main_Full.jpg

Legislatívny balík Európskej komisie tvorí šesť právnych predpisov. Štyri sa týkajú fiškálnych záležitosti, vrátane reformy Paktu stability a rastu. Dve nové nariadenia sa zameriavajú na účinné odhaľovanie a riešenie vznikajúcej makroekonomickej nerovnováhy v EÚ a eurozóne. Európsky semester, ktorý schválili len nedávno, zlúči všetky reformované a nové postupy dohľadu do komplexného a účinného rámca hospodárskej politiky.

Zmeny v preventívnej a korektívnej časti Paktu stability a rastu

Preventívna časť Paktu stability a rastu má zabezpečiť, aby si členské štáty v dobrých časoch vytvárali rezervu pre prípad kríz. Súčasný stav je dôkazom, že krajiny tomu nevenovali veľa pozornosti. Komisia teda požaduje od členských štátov oveľa obozretnejšiu fiškálnu politiku.

V prípade, že sa odklonia, Komisia dotyčnému členovi eurozóny vyšle varovný signál. „Aby už viac nedochádzalo k tomu, že v dobrých hospodárskych časoch sa budeme uspokojovať s dosiahnutými výsledkami tak, monitorovanie verejných financií bude vychádzať z novej koncepcie realizácie obozretnej fiškálnej politiky.“

Korektívna časť Stability a rastu má zabrániť hrubým chybám v rozpočtových politikách. Rovnaká pozornosť, aká sa venuje deficitu, sa bude venovať aj dlhu. „Členské štáty, ktorých dlh prekročí 60 % HDP, by mali uspokojivým tempom prijať opatrenia na jeho zníženie, čo znamená znížiť ho o jednu dvadsatinu rozdielu voči 60 % prahu za posledné tri roky,“ uvádza v návrhu Komisia.  

Ak krajiny prešľapy neodstránia, nasledujú sankcie

Zmeny sa opierajú o nový súbor postupných finančných sankcií pre štáty eurozóny. V prípade preventívnej časti za výrazné odchýlenie od realizácie obozretnej fiškálnej politiky by štáty mali skladať úročiteľný vklad. V korektívnej časti by v prípade uplatnenia postupu pri nadmernom deficite hrozil nezúročiteľný vklad v hodnote 0,2 %. Ak nedôjde k náprave, z vkladu sa stane pokuta.

Pri sankciách sa bude uplatňovať mechanizmus spätného hlasovania. Návrh na uvalenie sankcie bude platný v prípade, že ho Rada nezamietne kvalifikovanou väčšinou. Úroky z vkladov a vyzbierané pokuty sa rozdelia medzi členské štáty eurozóny, ktoré nečelia nadmernému deficitu, ani nerovnováhe.

Nová smernica o požiadavkách na rozpočtový rámec

Komisia v balíku predložila aj návr smernice o požiadavkách na rozpočtový rámec, aby sa ciele Paktu stability a rastu zohľadňovali vo vnútroštátnych rozpočtových rámcov, ktoré tvoria základ vnútroštátneho fiškálneho riadenia (účtovné systémy, štatistiky, prognózovanie, fiškálne pravidlá, rozpočtové postupy a fiškálne vzťahy s inými subjektmi, napr. s miestnymi alebo regionálnymi orgánmi). Direktíva stanovuje minimálne požiadavky, ktoré musia krajiny spĺňať.

Prevencia a korekcia makroekonomických nerovnováh

Novým prvkom hospodárskeho dohľadu EÚ je postup v prípade nadmernej nerovnováhy. Pravidelne sa budú posudzovať riziká podľa hodnotiacej tabuľky s hospodárskymi ukazovateľmi. Komisia následne môže robiť detailné prieskumy v krajinách, ktoré ohrozujú fungovanie hospodárskej a menovej únie, prijať odporúčania a začať postup v prípade nadmernej nerovnováhy.

Dotyčný členský štát bude musieť predložiť Rade korektívny akčných plán aj s časovým harmonogramom nápravy. Pokiaľ opakovane nepodnikne potrebné kroky, bude čeliť sankciám.

S týmto súvisí aj nariadenie o opatreniach na presadzovanie vykonávania korekcií nadmerných makroekonomických nerovnováh v rámci eurozóny. Podobne ako vo fiškálnej oblasti, členský štát eurozóny, ktorý opakovane neposlúchne odporúčania Rady v rámci postupu v prípade nadmernej nerovnováhy, ktorých cieľom je riešiť problém nadmernej nerovnováhy, bude musieť zaplatiť ročnú pokutu vo výške 0,1 % HDP. Pokute sa bude možné vyhnúť len kvalifikovanou väčšinou hlasov. Opäť sa bude uplatňovať systém spätného hlasovania.

Lisabonskú zmluvu otvárať netreba

Ako uvádza Komisia všetky reformy sú v súlade s Lisabonskou zmluvou. Návrhy teraz preskúma Rada, Európsky parlament a Európsky hospodársky a sociálny výbor. Exekutíva spomínané inštitúcie vyzvala k rýchlemu prijatiu balíka.