Komisia navrhla opatrenia proti agresívnemu daňovému plánovaniu

Komisia dnes (25. novembra 2013) navrhla zmeny kľúčových právnych predpisov týkajúcich sa zdaňovania právnických osôb, aby tak zamedzila vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Ako informuje európska exekutíva, jej cieľom je vyplniť legislatívne medzery v smernici o materských a dcérskych spoločnostiach, ktoré firmy využívali na agresívne daňové plánovanie a neplatenie daní.

Aktualizované preto boli práve ustanovenia proti zneužívaniu smernice. Návrh členským štátom ukladá, aby v tomto smere prijali spoločné pravidlo. Vďaka tomu budú môcť ignorovať umelé konštrukcie využívané na vyhýbanie sa plateniu daní. Zároveň zabezpečí, že zdaňovanie prebieha na základe skutočnej ekonomickej podstaty.

Oslobodenie od dane sa už viac nebude vzťahovať na špecifické nástroje daňového plánovania (hybridné úverové dojednania). To by malo cezhraničným firmám zabrániť využívať vnútrofiremné platby na dvojité nezdanenie.

Úprava smernice je jedným z avizovaných opatrení v rámci akčného plánu v boji proti daňovým podvodom a únikom. Direktíva o materských a dcérskych spoločnostiach má zabrániť tomu, aby firmy s pobočkami vo viacerých štátoch nemuseli ten istý príjem zdaňovať dvakrát.

V praxi však firmy nesúlad medzi jednotlivými daňovými systémami nakoniec využívali na to, aby ich príjmy neboli zdanené vôbec. „Daňová politika EÚ sa zameriava najmä na vytvorenie lepšieho prostredia pre podniky v EÚ. V praxi to znamená odstraňovanie daňových bariér a riešenie cezhraničných problémov ako je napríklad dvojité zdaňovanie,“ konštatoval komisár zodpovedný za dane Algridas Šemeta.

„Keď sú naše pravidlá zneužívané na úplné vyhýbanie sa plateniu daní, musíme ich upraviť,“ vysvetlil a zároveň dodal, že odstránenie legislatívnych nedostatkov prispeje k zvýšeniu príjmov do štátnych rozpočtov a spravodlivejšej súťaži medzi podnikmi.