Komisia predstavila transakčnú daň v rámci posilnenej spolupráce

„Zónu dane z finančných transakcií“ vytvorí 11 štátov – Belgicko, Nemecko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, Portugalsko, Slovensko a Slovinsko. Európska komisia dnes predstavila podrobnosti podstaty posilnenej spolupráce. Detaily smernice o transakčnej dane sa odvíjajú od návrhu z roku 2011, tak ako žiadali ministri financií uvedených krajín.

Ako uvádza Komisia má tri základné ciele. Znížením množstva odlišných prístupov jednotlivých štátov k zdaňovaniu finančných transakcií dôjde k posilneniu jednotného trhu. Daň podľa Komisie tiež zabezpečí, aby finančný sektor spravodlivým a značným podielom prispieval k verejným príjmov. V neposlednom rade tiež podporí regulačné opatrenia motivujúce finančný sektor, aby sa zapájal do zodpovednejších činností orientovaných na reálne hospodárstvo.

Rovnako ako v pôvodnom návrhu bude mať nízku sadzbu. Na akcie a dlhopisy sa bude vzťahovať 0,1 % a na deriváty 0,01 %. Podľa očakávaní by pri uplatňovaní v 11 štátoch predstavujúcich dve tretiny HDP EÚ mala priniesť príjmy vo výške 30 až 35 miliárd eur ročne. Komisia tiež ponechala široký základ a záchranné siete, ktoré majú zabrániť presunom vo finančnom sektore.

Aj naďalej sa bude uplatňovať zásada „miesta pobytu“, teda daň bude splatná vtedy, keď je ktorákoľvek zo strán transakcie usadená v zúčastnenom štáte bez ohľadu na miesto realizácie transakcie. „To platí v prípade, keď je do transakcie zapojená samotná finančná inštitúcia usadená v zóne dane z finančných transakcií, ako aj v prípade, keď táto inštitúcia koná v mene strany usadenej v uvedenej jurisdikcii,“ vysvetľuje Komisia.

V snahe zabrániť vyhýbaniu sa dani do návrhu doplnila aj „zásadu emisie“. Podľa nej sa finančné nástroje emitované v zúčastnených krajinách budú zdaňovať pri obchodovaní aj v prípade, že tí, ktorí s nimi obchodujú, nie sú usadení v zóne dane z finančných transakcií.

Výnimky

Návrh pokrýva len transakcie, do ktorých sa zapoja finančné inštitúcie. Podľa Komisie medzi nimi prebieha 85 % všetkých operácií. Dotkne sa aj penzijných fondov. Exekutíva však tvrdí, že vplyv bude extrémne limitovaný a bude závisieť jednak od portfólia a investičnej stratégie.

V záujme ochrany reálneho hospodárstva sa daň nebude vzťahovať na každodenné činnosti občanov a podnikov, napríklad úvery, platby, poistenie či vklady. Výnimku budú mať aj tradičné činnosti investičného bankovníctva v kontexte získavania kapitálu a finančné transakcie realizované v rámci reštrukturalizácie.

Vylúčené sú aj činnosti refinancovania, menová politika a správa verejného dlhu. Vyňaté sú aj transakcie s centrálnymi bankami a ECB, s dočasným a trvalým eurovalom a tiež transakcie s EÚ.

Navrhnutou smernicou sa teraz budú zaoberať všetky členské štáty. Jednomyseľne ju však musia prijať tie, ktoré sa do posilnenej spolupráce zapojili. Podľa predpokladu by mohla začať platiť od 1. januára 2014.

Pozície:

Algirdas Šemeta, komisár zodpovedný za oblasť daní, uviedol: „Dnešným návrhom sa zavádzajú všetky prvky potrebné na to, aby sa spoločná daň z finančných transakcií stala realitou v celej EÚ. Predložený návrh dane je nepochybne spravodlivý a opiera sa o odborné znalosti. Pomôže posilniť náš jednotný trh a zmierniť nezodpovedné obchodovanie. O tento návrh požiadalo jedenásť členských štátov, aby DFT mohli uplatňovať v rámci posilnenej spolupráce. Ja teraz tieto členské štáty vyzývam, aby svoje ambície zvýšili a ukázali, ako prijať a realizovať prvú regionálnu daň z finančných transakcií na svete.“