Komisia preskúma daňové znevýhodňovanie kvôli mobilite

Daňové prekážky ostávajú jedným z hlavných príčin, prečo občania EÚ nechcú opustiť krajinu pôvodu a hľadať si prácu v inom členskom štáte. Ako poukazuje Európska komisia, mobilita pracovníkov bola určená ako jeden z kľúčových faktorov pre zvyšovanie rastu a zamestnanosti. Podľa odhadov vďaka nej po rozšírení EÚ (2004 – 2009) HDP starých členských krajín v dlhodobo horizonte stúpol o takmer 1 %.

Daňové prekážky mobilným občanom môžu vznikať tak v krajine pôvodu, ako aj v novej krajine pobytu. Komisia tento rok preto dôkladne preskúma daňové režimy členských štátov. Zameria sa nielen na ekonomicky činných jednotlivcov, ako sú zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj osoby, ktoré nie sú ekonomicky činné, ako sú dôchodcovia.

V prípade, že odhalí prípady diskriminácie alebo porušenia základných slobôd EÚ, bude trvať na tom, aby ich vnútroštátne orgány odstránili.

Komisia identifikovala viaceré daňové znevýhodnenia, ktorým bude v rámci iniciatívy venovať pozornosť. Napríklad či dochádza ku diskriminácii pre umiestnenie daňovníka alebo samotnej zmeny pobytu daňovníka, v súvislosti s odvodmi do dôchodkového systému alebo poberaním dôchodku či samostatne zárobkovú činnosť vykonávanú v inom členskom štáte.

„Predpisy EÚ sú jasné: so všetkými občanmi EÚ sa v rámci jednotného trhu musí zaobchádzať rovnako. Nesmie dochádzať k diskriminácii a nesmie sa porušiť právo pracovníkov na voľný pohyb,“ konštatoval komisár zodpovedný za oblasť daní Algridas Šemeta.

Komisia pritom nadväzuje na predchádzajúci projekt so zameraním na daňové zaobchádzanie s cezhraničnými pracovníkmi. Okrem toho vyvíja aktivity aj pri riešení problému dvojitého zdanenia, uplatňovaní práv na voľný pobyt či na posilnenie ochrany vyslaných pracovníkov.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.