Komisia zacielila na daňové úniky

Lídri členských krajín ešte na marcovom summite vyzvali Komisiu, aby vypracovala konkrétne spôsoby ako zlepšiť boj proti daňovým podvodom a únikom a to aj v súvislosti s tretími krajinami. V júni vydala oznámenie, v ktorom načrtla hlavné problémy v tejto oblasti a navrhla aj riešenia a včera tiež predložila akčný plán zameraný na daňové raje a agresívne daňové plánovanie.

Pokiaľ ide o daňové raje, majú členské krajiny postupovať prísnejšie ako súčasné medzinárodné opatrenia. Identifikujú ich na základe spoločných kritérií a zaradia na vnútroštátne čierne zoznamy. Komisia zacielila aj na spoločnosti, ktoré využívajú diery v legislatíve, aby sa vyhli plateniu daní v spravodlivej výške. Členské štáty vyzvala, aby posilnili svoje dohovory o dvojitom zdanení, aby sa tak zabránilo tomu, že nakoniec nedôjde k žiadnemu zdaneniu.

Súčasťou akčného plánu sú aj iniciatívy ako kódex daňovníkov, európske daňové identifikačné číslo, preskúmanie ustanovení zabraňujúcich zneužívaniu v kľúčových smerniciach EÚ a spoločné usmernenia na sledovanie peňažných tokov. V snahe zabrániť škodlivej daňovej súťaži členské štáty vyzvala, aby obnovili práce na kódexe správania EÚ pre zdaňovanie podnikov.

„Pokiaľ riešenia zamerané na odstránenie určitých nezrovnalostí nebudú načas a účinne dohodnuté a zavedené, Komisia v náležitých prípadoch predloží legislatívne návrhy príslušných opatrení. Okrem toho sa odporúča, aby sa rozsah pôsobnosti kódexu správania rozšíril na osobitné daňové režimy pre majetné osoby,“ zdôraznila Komisia.

Zároveň však uvádza, že len opatrenia na európskej úrovni nestačia a krajiny musia zlepšiť situáciu aj na vnútroštátnej úrovni. Desať členských štátov dostalo v tomto smere dokonca osobitné odporúčania v rámci tohtoročného európskeho semestra.

Ako upozornil komisár pre dane Algridas Šemeta, EÚ každoročne prichádza pre daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam o bilión eur. "Nejde iba o poburujúcu stratu príjmov, ktoré tak veľmi potrebujeme, ale aj o ohrozenie spravodlivého zdaňovania. Členské štáty musia sprísniť svoje vnútroštátne opatrenia proti daňovým únikom, no iba jednostranné riešenia nebudú postačujúce. Nesúlad medzi legislatívami jednotlivých členských štátov, ako aj legislatívne medzery ponúkajú na jednotnom trhu, ktorý je súčasťou globalizovaného hospodárstva, príležitosť pre všetkých, ktorí sa snažia uniknúť daňovej povinnosti,“ zdôraznil komisár.