Krajiny EÚ si budú viesť „zelené účtovníctvo“

Hoci sa nová legislatíva môže zdať skôr technickou záležitosťou má „obrovský politický význam“, zdôraznil nemecký poslanec Jo Leinen (S&D), ktorý je spravodajcom EP pre toto nariadenie.

„Novými environmentálnymi súvahami otvoríme novú kapitolu merania udržateľnosti a pokroku, ktorým sa k nej spoločnosť približuje,“ uviedol. Leinen verí, že „európsky index udržateľnosti“ vznikne do konca tohto desaťročia.

Európska komisia v apríli 2010 predložila návrh nariadenia o európskych environmentálnych ekonomických účtoch. Hoci výbor EP pre životné prostredie túto iniciatívu v novembri uvítal, zdá sa, že prekážkou pre prijatie tejto legislatívy môže byť odpor niektorých štátov v Rade ministrov.

Leinen priznal, že viaceré krajiny „s tým majú ťažkosti, pretože si nevedú environmentálne štatistky“. Rokovania boli podľa neho veľmi náročné.

Kompromisný text nariadenia sa po neformálnych diskusiách medzi trojicou inštitúcií EÚ podarilo dohodnúť v marci. V utorok (7. júna) ho poslanci na plenárnom zasadnutí prijali v pomere hlasov 616:26:24 (za:proti:zdržali).

Leinen dodal, že prvé environmentálne účtovníctvo sa bude robiť budúci rok. Ministri by nariadenie mali schváliť budúci rok, čím sa rok 2011 stane prvým referenčným rokom pre vedenie štatistík.

Prvé výkazy o emisiách, zelených daniach a materiálových tokoch

V súčasnosti má EÚ vyžaduje po všetkých členských krajinách zber dát za použitia preddefinovanej metódy. Podľa Leinena však „budú medzi členskými štátmi veľké rozdiely“, preto „začíname len s troma oblasťami, ktoré možno štatisticky relatívne ľahko popísať“ – emisie do ovzdušia, materiálové toky a environmentálne dane.

Po členských štátoch sa požaduje, aby viedli štatistiky o látkach znečisťujúcich ovzdušie, ako sú oxid uhličitý, oxidy dusíka, metán, amoniak, pevné prachové častice a ďalšie, klasifikovať ich podľa odvetvia ekonomickej aktivity a podľa toho, či ich produkuje priemysel alebo domácnosti. Emisie vypúšťané domácnosťami sa navyše delia na tri kategórie – doprava, vykurovanie/chladenie a iné. Tieto výkazy pritom budú brať do úvahy aj emisie národných rezidentov v zahraničí, ktoré sa odpočítajú, a emisie nerezidentov na území daného štátu, ktoré sa naopak pripočítajú.

V štatistikách o environmentálnych daniach sa budú zaznamenávať výnosy z daní z energie, dopravy, znečistenia a zdrojov, opäť klasifikované podľa výrobnej činnosti odvetvia, ako aj činnosti súkromných domácností.

Pri materiálnych tokoch sa bude sledovať domáca ťažba, teda množstvo tuhých, kvapalných a plynných materiálov (okrem vzduchu a vody) vyťažených z prírodného prostredia, ktoré sa používajú ako vstup do hospodárstva, a tiež fyzický dovoz/vývoz všetkých tovarov vo všetkých štádiách spracovania od surovín po hotové výrobky.

Deklarované materiálne toky teda pokryjú všetko od orieškov, cez krmivo a spásanú biomasu, kovy, piesok, fosílne energetické materiály, až po dovezený/vyvezený odpad.