Menej administratívy pre operátorov v EÚ

Za miesto dodania elektronických, telekomunikačných služieb a služieb televízneho a rozhlasového vysielania poskytnutých nezdaniteľným osobám by sa od 1. januára 2015 malo považovať miesto, kde má takáto osoba sídlo, bydlisko, alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Vyplýva to z návrhu novely zákona o DPH.

V súčasnosti je miestom dodania služieb poskytnutých nezdaniteľným osobám miesto, kde má poskytovateľ sídlo alebo prevádzkareň. S cieľom dosiahnuť zdanenie v mieste skutočnej spotreby sa pri určitých typoch služieb uplatňuje osobitná výnimka z tohto pravidla. Jedna z takýchto výnimiek sa vzťahuje práve na poskytovanie telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho  vysielania a elektronických služieb.

Najväčšou výhodou využívania tejto úpravy je zbavenie sa administratívnej záťaže v podobe povinnosti poskytovateľa týchto služieb registrovať sa v každom členskom štáte spotreby, uvádza Ministerstvo financií SR v dôvodovej správe.

Novela zákona o DPH by rozšírila pôsobnosť už existujúcej právnej úpravy, tzv. mini one-stop-shop. Rozhodnúť sa pre ňu budú môcť nielen operátori neusadení na území Európskej únie poskytujúci elektronické služby, ale aj operátori so sídlom alebo prevádzkarňou na území únie, ktorí poskytujú aj telekomunikačné služby a služby televízneho a rozhlasového vysielania.

Využívanie tejto úpravy nie je povinné, ale dobrovoľné. Ak si ju však poskytovateľ zvolí, je povinný uplatniť ju na všetky telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré na území Európskej únie poskytuje.

Svoju povinnosť priznať a uhradiť daň si splnia v tom členskom štáte, v ktorom sa pre využívanie tejto úpravy identifikujú, a to podaním jedného daňového priznania elektronickými prostriedkami s následným uhradením splatnej dane, uvádza Ministerstvo financií (MF) SR v predkladacej správe.

Novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zároveň navrhuje, aby daňový kód elektronickej registračnej pokladnice mohol podnikateľovi v záujme operatívnosti prideliť ktorýkoľvek daňový úrad. Podľa aktuálne platného znenia môže akýkoľvek daňový úrad prideliť kód pokladnice len zahraničnému podnikateľovi, zatiaľ čo domácemu ho môže prideliť iba miestne príslušný daňový úrad.

Daňové priznanie sa bude podávať štvrťročne v členskom štáte identifikácie elektronickými prostriedkami, pričom s jeho podaním bude spojená aj povinnosť uhradiť splatnú daň. Členský štát identifikácie odošle elektronickými prostriedkami daňové priznanie spolu s uhradenou sumou dane tomu členskému štátu spotreby, ktorému táto daň patrí.

Ministerstvo financií vypracovalo návrh novely zákona o DPH z dôvodu zapracovania smernice EÚ 2008/8/ES z 12. februára 2008 o mieste poskytovania služieb do slovenskej legislatívy. Je súčasťou opatrení z dielne Európskej komisie v rámci dlhodobej snahy o znižovanie administratívnej záťaže, ktorým v únii čelia podniky.

Jedným z nedávnych opatrení je jednotné daňové priznanie k DPH, ktoré má zjednodušiť život firmám a zlepšiť ich daňovú disciplínu. Európsky parlament ho podporil 26. februára 2014.

(EurActiv.sk/TASR)

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.