Nemecko prehralo súdny spor o školské poplatky

Krátka správa:

Nemeckí daňoví poplatníci si môžu znížiť základ dane z príjmu až o 30% zo školských poplatkov, ktoré platia za svoje deti. Vylúčené je len ubytovanie a stravovanie. Keď túto možnosť chceli využiť pán a pani Schwarzovci, daňový úrad ich odmietol. Ich deti totiž študovali v Škótsku. Nemecká vláda priznáva túto výsadu iba vo vzťahu ku školám, ktoré sú na území Nemecka.

Schwarzovci sa obrátili na súd a Európsky súdny dvor ich sťažnosť napokon uznal. V rozsudku konštatuje, že Nemecká vláda nemôže diskriminovať školy len na základe toho, že sú z iného členského štátu. Na jednotnom európskom trhu totiž platí sloboda poskytovania služieb. Súkromné školy tak môžu pôsobiť kdekoľvek a nesmie ich to legislatívne znevýhodňovať v žiadnom členskom štáte.

V prípade štátnych škôl ide podľa ESD o porušenie slobody pohybu osôb.  Nemecký daňovník má právo rozhodnúť sa, že jeho dieťa bude študovať v inej členskej krajine. Takéto uplatnenie slobody pohybu nesmie byť pre neho znevýhodňujúce. 

Európsky súdny dvor vysvetľuje, že priame zdaňovanie a školský systém sú síce v kompetencii členských štátov, ale žiadna legislatíva nesmie byť v rozpore s komunitárnym právom. Jeho rozhodnutie je pre Berlín záväzné.

Nie je to prvýkrát, keď ESD uľahčil štúdium v inej členskej krajine. Vďaka uzneseniu z roku 1985 nemôžu univerzity pri vyberaní poplatkov za štúdium robiť žiadne rozdiely medzi domácimi a zahraničnými študentami. V konkrétnom prípade sa francúzska študentka sťažovala na belgickom súde, že umelecká vysoká škola od nej žiadala vyšší poplatok, ako platili belgickí študenti. ESD rozhodol, že takýto postup je diskriminačný.