Oživí EÚ vnútorný trh alebo strach z poľského inštalatéra?

poľsko, inštalatér, voľný pohyb, pracovná sila, migrácia

Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier v stredu (13.4.) zverejní 12 návrhov, ktorých cieľom je odstrániť prekážky hladkého fungovania vnútorného trhu EÚ a podpora hospodárskeho rastu. Niektoré z týchto iniciatív sú už schválené – napríklad návrh na zavedenie jednotného systému registrácie patentov.

Dvanásť návrhov vybrala Komisia po konzultáciách s členskými štátmi, Európskym parlamentom a záujmovými skupinami z pôvodnej päťdesiatky iniciatív Aktu o jednotnom trhu.

Komisia sa tiež snaží oživiť niektoré z opatrení, ktoré sa v minulosti neujali. Jedným z nich je zavedenie profesných preukazov, o ktorých sa síce hovorí už v smernici o uznávaní odborných kvalifikácií z roku 2005, avšak nikdy neboli zavedené do praxe.

Preukazy mali obsahovať informácie o dosiahnutej odbornej kvalifikácii a mali sa uznávať v celej Európe. Brusel zahájil v januári zahájil k ich zavedeniu konzultáciu. Okrem toho sa touto otázkou zaoberá 32-členná pracovná skupina zložená z predstaviteľov rôznych profesií, napríklad lekárnikov, horských vodcov či pôrodných asistentiek.

Návrh profesného preukazu pravdepodobne obnoví strach z migrácie v starších členských krajinách. Počas francúzskeho referenda o zmluve o Ústave pre Európe v roku 2005 postava poľského inštalatéra zosobnila strach obyvateľov zo záplavy východoeurópskych robotníkov ochotných pracovať za nižšie mzdy.

Konsolidácia daní z príjmov vypadla, uhlíková daň má byť kľúčová

Kontroverzný návrh o vytvorení spoločného konsolidovaného základu pre daň z príjmov právnických osôb (CCCTB) by nemal byť medzi vybranými návrhmi. Komisia ich zmieni len ako vedľajšiu tému.

Návrh, s ktorým prišla Komisia v polovici marca počítal s vytvorením jednotného daňového priznania, ktoré by odovzdávali firmy pôsobiace vo viacerých členských krajinách Únie. Daňový základ by sa potom podľa špeciálneho vzorca rozdelil medzi krajiny, v ktorých firma pôsobí, a zdanil by sa príslušnou národnou sadzbou.

Niektoré krajiny sa však obávali, že by to bol predstupeň harmonizácie daňových sadzieb, ktorú odmietajú. Komisia si z jesenného Aktu pre vnútorný trh zvolila len tie návrhy, pri ktorých verí, že majú šancu na odsúhlasenie členskými štátmi i europoslancami.

Za kľúčový daňový návrh považuje celoeurópsku uhlíkovú daň, ktorú by mal v stredu predstaviť komisár pre dane a colnú úniu Algirdas Šemeta. V snahe splniť klimatické ciele EÚ a zaviesť „fiškálnu súdržnosť“, bude požadovať separátne sadzby na CO2 a spotrebu palív. Podobný krok v Komisii minulý rok odložili.

Únia si v roku 2012 pripomenie 20. výročie pôvodného Delorsovho plánu – Jednotného európskeho trhu, v ktorom sa ešte v 80. rokoch zaviazali k dokončeniu vnútorného trhu a rada by mala hmatateľné výsledky.