Parlament si všíma obezitu u detí

Pozadie

WHO tvrdí, že viac ako polovica európskej populácie trpí nadváhou a viac ako 6 % zdravotníckych výdavkov s týmto neduhom priamo súvisí. Nelegislatívna správa o Bielej knihe o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe, ktorú pripravil taliansky poslanec Foglietti, prešla v Parlamente veľkou väčšinou.  

Otázky

Parlament si mylsí, že prednostnú pozornosť je potrebné venovať deťom. Pohyb a zdravá výživa by sa pre deti mali stať samozrejmosťou. V tomto pripisujú dôležitú úlohu školám. Spomínajú aj ďalšie konkrétne nástroje

  • Reklama

Reklama na nezdravé jedlá, najmä tá, zameraná na deti, by mala byť zakázaná. K takémuto opatreniu pristúpila nedávno napríklad Veľká Británia. Hoci obmedzila reklamu na nezdravé jedlo cielenú na deti, výrobcovia naďalej využívali okrem tradičných marketingových trikov – propagácie výrobkov pomocou známych kreslených postavičiek, populárnych detských filmov, či celebrít –aj nové techniky, ako sú internetové stránky s hrami, či sponzorované hry pre mobilné telefóny. Správa Európskeho parlamentu už myslí aj na tieto nové spôsoby marketingu, ktoré odsudzuje.

Ešte koncom minulého roku prijalo jedenásť veľkých spoločností dobrovoľný záväzok na obmedzenie propagácie nezdravých potravín pre deti. Európska komisia im v opačnom prípade hrozila legislatívou, ktorá by ich k takémuto konaniu zaviazala (EurActiv.sk, 11. december 2007) Parlament síce uznáva túto iniciatívu, pokiaľ ide o deti, je podľa neho regulácia niekedy nevyhnutná.

  • Označovanie potravín  

Označenie kvality a nutričnej hodnoty potravín by malo byť viditeľné, jasné a pochopiteľné pre spotrebiteľa. Indikácia obsahu energie, tukov, cukrov, či solí v potravinách je v EÚ povinná, robí sa ale podľa rozličných národných schém. Objavil sa návrh, podľa ktorého by malo byť pri každej položke označenie červenou, oranžovou alebo zelenou farbou, ktoré bude naznačovať, či má výrobok nízky, stredný alebo vysoký obsah jednotlivých zložiek. Táto informácia by mala byť na obale vpredu, nie na zadnej časti ako je dnes bežou praxou.

  • Cesta daní

Súčasťou racionálnej výživy je konzumácia čerstvého ovocia a zeleniny. Poslanci preto navrhujú zaviesť nižšiu sadzbu DPH na ovocie a zeleninu v EÚ. Dokonca by bolo podľa nich vhodné zmeniť súčasné predpisy tak, aby umožňovali uplatniť na ovocie a zeleninu zníženú sadzbu DPH menej ako 5 percent.

Pozície

V diskusi k problému obezity u detí vystúpili traja slovenskí europoslanci, ktorí sú pôvodným povolaním lekári.

“Najlepším spôsobom ako predísť obezite detí je nevyužívať televízor, video hry a internet ako babysitting“, povedala v pléne Anna Záborská (EPP-ED).  Deti si musia podľa nej osvojiť stravovacie návyky, ako v oblasti kvality a množstva jedla, tak aj v spôsobe stolovania. “Je potrebné podporovať spoločné stolovanie rodičov a detí. Nie je nič lepšie, ako keď rodina môže prežiť aspoň jedno jedlo spoločne. Aby to bolo možné je nevyhnutné umožniť zosúladenie rodinného a pracovného života.”

Miroslav Mikolášik (EPP-ED)privítal kroky Komisie k prijatiu Bielej knihy, “ktorými jasne posunula oblasť výživy, nadváhy a obezity na úroveň politickej priority EÚ.” Pokrok v boji proti obezite je podľa jeho slov môžné dosiahnuť koordináciou rôznych sektorových politík na európskej úrovni”.

“Výchova k zdravej výžive patrí hlavne rodičom, ale vzdelávanie v tejto oblasti prináleží aj školám. Tie by sa mali stať centrom činností zameraných na boj proti obezite. Súhlasím so spravodajcom v názore, aby sa na školách zabezpečila prítomnosť lekára – špecialistu na výživu. Dôležité je vytvoriť školám podmienky, aby mohli vyhradiť počas dňa dostatočný čas na telesnú výchovu a viesť deti k športu, napríklad aj výstavbou ihrísk a športových hál”, povedal Mikolášik.

Irena Belohroská (NI) upriamila pozornosť na problém obezity a cukrovky v tehotenstve. “Obezita a materská cukrovka predstavujú zvýšené riziko materskej, ale aj novorodeneckej  chorobnosti a úmrtnosti. Musíme si uvedomiť, že sa vlastne už jedná nielen o ohrozenie života osoby, ktorá nerešpektuje racionálnu výživu, ale už ide o zodpovednosť za zdravý vývin budúcej populácie”.

Kolegov upozornila na písomnú deklaráciu k problematike cukrovky a obezity v tehotenstve. “Členské štáty EÚ by mali venovať väčšiu pozornosť prevencii a skríningu diabetu v tehotenstve, ale aj zvýšiť informovanosť obyvateľstva o rizikách a dôsledkoch obezity”, povedala belohorská.