Portugalsko pôjde na Európsky súdny dvor kvôli spotrebnej dani na cigarety

Zdroj: TASR/AP/Petar Petrov

V Portugalsku je stanovený časový limit na predaj cigariet, ktorý súvisí s fiškálnou známkou na balení. Daňové označovanie sa pravidelne mení a s novým označením sa mení aj sadzba dane. Do troch mesiacov po uplynutí jedného roka po uvedení na trh, je zakázané tieto cigarety ďalej predávať.

Smernica Komisie (2008/118/EC) hovorí, že dňom uvedenia na trh k spotrebe musí byť na tabakové výrobky aplikovaná spotrebná daň. Európska legislatíva však neumožňuje členským štátom uvaľovať ďalšie povinnosti k daňovým sadzbám súvisiacim s dátumom uvedenia na trh alebo limitovať distribúciu tabakových výrobkov z fiškálnych dôvodov.

Aplikovaním zákazu predaja súvisiacim s marketingom v Portugalsku dochádza k tomu, že všetky cigarety so starým daňovým označením a predané na konci prechodného obdobia, boli na trh uvedené vo väčšom množstve, ako bolo povolené. Podľa judikatúry Súdneho dvora je však takýto stav neprípustný.  Zákaz predaja súvisiaci s marketingom nie je v súlade so žiadnym cieľom na boj proti podvodom. Ide dokonca proti úprave smernice 2008/118/EC. Podľa nej musia členské štáty zaistiť, že daňové označovanie nevytvára prekážky voľnému pohybu spotrebného tovaru.

Tým, že úprava Portugalska nie je v súlade s daným nariadením, sa vytvára situácia, že podnikatelia nesmú predávať cigarety, ktoré už boli zdanené a ktoré sú v súlade so všetkými požiadavkami pre voľný obeh v rámci Jednotného trhu.

V otázke tabakových výrobkov odkazuje Komisia na Súdny dvor aj Dánsko, ktoré nezakázalo predaj všetkých foriem žuvacieho tabaku (snus). Dánsko neupravilo svoju legislatívu do súladu so smernicou Komisie (2001/37/EC) a neinformovalo Komisiu o náprave.