Prísnejšie proti podvodom s DPH

Podvody s DPH na jednotnom európskom trhu spôsobujú členským štátom nemalé škody. Európska komisia preto schválila návrh novelizácie príslušnej smernice, ktorá výrazne zrýchli získavanie a výmenu informácií o obchodných transakciách s DPH v rámci EÚ. Daňové podvody, keď obchodník nakúpi tovar/služby bez DPH, predá ich v inom členskom štáte s daňou a následne sa stratí bez toho, aby DPH odviedol, by sa mali eliminovať.

Hlavná zmena spočíva v skrátení lehoty na informovanie. V súčasnosti môže výmena informácií o transakcii s DPH medzi členskými štátmi trvať aj pol roka. Komisia navrhuje:

  • mesačnú lehotu pre daňovníka na deklarovanie obchodnej transakcie s DPH na vnútornom trhu EÚ
  • mesačnú lehotu na výmenu týchto informácií medzi členskými štátmi
  • mesačné priznania DPH pre obchodníkov, ktorých nákupy presahujú 200 tisíc eúr ročne. To umožní krížovú kontrolu údajov s poskytnutými informáciami
  • zjednodušenie a harmonizovanie postupov pri podávaní daňového priznania v členských štátoch

Komisia na základe niekoľkých konzultácií predpokladá, že tieto opatrenia nebudú predstavovať dodatočnú administratívnu záťaž pre podnikateľov. Nové pravidlá by sa mali vzťahovať len na 4% platiteľov DPH. Do platnosti by mali vstúpiť v roku 2010.