Reforma audítorského sektora má posilniť finančnú stabilitu

Cieľom revidovanej legislatívy je odstrániť nedostatky v systéme auditov, ktoré odhalila finančná kríza a otvoriť trh s audítorskými službami v Únii aj ďalším firmám – okrem dominantnej tzv. „veľkej štvorky“.

Na texte sa Únia dohodla po štyroch rokoch náročných diskusií a vyjednávaní. Kým niektorí považujú schválený text za dobrý kompromis, iní tvrdia, že revízia ďaleko zaostáva za pôvodnými ambíciami.

Podľa parlamentného spravodajcu Sajjada Karima (ECR), zodpovedného za túto správu, reforma bude mať „pozitívny dopad nielen na audítorský trh, ale aj finančný sektor ako celok“.

Nové pravidlá podľa Európskej komisie významne prispejú ku skvalitneniu audítorských služieb v EÚ. „Urobili sme ďalší dôležitý krok smerom k znovuobnoveniu dôvery investorov vo finančné informácie,“ vyhlásil eurokomisár pre vnútorný trh Michel Barnier. 

„Hoci niektoré schválené opatrenia nie sú také ambiciózne ako boli tie pôvodné navrhnuté Komisiou, s výsledkom som veľmi spokojný. Podstata reformy zostala nedotknutá,“ dodal Barnier.

Audítori sú zákonom oprávnení poskytovať stanovisko o pravdivosti a vernosti finančných výkazov spoločností, v ktorých vykonávajú audit. Práve finančná kríza ukázala slabiny zákonom stanovených auditov, najmä pokiaľ ide o banky a finančné inštitúcie.

Objavili sa aj obavy v súvislosti s konfliktami záujmov, ako aj potenciálnou akumuláciou systémových rizík, keďže trh je efektívne ovládaný štyrmi spoločnosťami (Deloitte, Ernst & Young, KPMG a PricewaterhouceCoopers). 

„Z negatívnych reakcií zo strany veľkých spoločností jasne vyplynulo, že sme na správnej ceste a je to aj v záujme malých a stredných spoločností. Som rada, že sme našli vyváženú dohodu so zmyslom pre proporciu pre obe strany,“ vyhlásila po prijatí legislatívy v EP europoslakyňa Alexandra Thein (ALDE).

Európski Zelení prijatý text kritizovali. Europoslanci sa podľa ich názoru podvolili lobingu a bránia oligopol „veľkej štvorky“. „Táto reforma mala odstrániť nedostatky v audítorskom sektore, ktorý zohral kľúčovú úlohu vo finančnej kríze, bohužiaľ bola to len veľká premárnená príležitosť. Už pôvodný návrh Komisie bol bezzubý, no a prijatá legislatíva je ešte slabšia,“ uviedla hovorkyňa Zelených Eva Lichtenberger.

Poslanci EP schválili povinnú rotáciu audítorských firiem po desiatich rokoch.  Služby toho istého audítora je však možné predĺžiť o ďalších desať rokov, ak uspeje v novej tendrovej procedúre alebo o 14 rokov v prípade, že sa vykonávajú spoločné audity.

Komisia pritom navrhovala povinné striedanie audítorských firiem po šiestich rokoch s tým, že ten istý klient môže opäť využiť služby tej istej audítorskej spoločnosti až po uplynutí tzv. oddychového času v trvaní štyroch rokov.

Výbor Parlamentu však usúdil, že by bol drahý a nevítaný zásah do audítorského trhu.

Keneth Haar z Corporate Europe Observatory nazval reformu „papierovým tigrom“. „Už takmer desať rokov sa v európskych inštitúciách diskutuje o rozbití monopolu tzv. veľkej štvorky a k takémuto záveru napokon dospeli – pravidlá umožnia subjektom využívať služby audítorskej firmy až 24 rokov,“ povedal Haar pre EUobserver.

Z prijatých pravidiel vyplýva, že audítorské spoločnosti nebudú môcť svojim auditovaným klientom poskytovať súčasne aj neaudítorské služby, ako napríklad daňové poradenstvo, ktoré ovplyvňuje finančné výkazy spoločností. Veľké audítorské spoločnosti budú musieť oddeliť tieto činnosti, aby sa zabránilo možnému konfliktu záujmov.

Audítorské spoločnosti tiež budú povinné poskytnúť správy s podrobnými informáciami o vykonanom audite. Subjekty verejného záujmu budú musieť dodržať pri výbere novej audítorskej spoločnosti otvorený a transparentný postup verejného obstarávania. Ďalšie opatrenia sú zamerané na objasnenie úlohy štatutárnych audítorov či lepší dohľad nad audítorským odvetvím

Slovenské výhrady

Výbor NR SR pre európske záležitosti (VEZ) prijal 2. februára 2012 uznesenie k návrhu nariadenia o štatutárnom audite. Jeho členovia v ňom vyjadrili obavy z dôsledkov zavedenia taxatívne vymedzených poplatkov za štatutárny audit subjektov verejného záujmu. Poslanci tiež nesúhlasia so zákazom poskytovania neaudítorkých služieb.

Výbor vedený Ivanom Štefancom zaujal odmietavý postoj voči požiadavkám týkajúcim sa ročnej finančnej správy a ročného výkazu ziskov a strát. Nesúhlasil ani s povinnou rotáciou audítorských spoločností.

Prístup v nariadení založený na zjednotení nástrojov regulácie podľa VEZ nezohľadňuje rozdielnu veľkosť členských krajín a štruktúr ich trhov, píše sa v uznesení. Za problematické považuje obmedzenie samosprávy audítorských komôr a z toho vyplývajúci presun právomocí na Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.

Regulácia audítorských trhov v podobe navrhovaného nariadenia podľa VEZ zníži flexibilitu a efektivitu členských štátov EÚ reagovať na meniace sa hospodárske prostredie v danej krajine.

Navrhovaná úprava tým, že definuje „veľké subjekty verejného záujmu“ zavádza nerovnaký postup pri subjektoch rovnako významných pre členské štáty z pohľadu ich verejného záujmu, čím spochybňuje princíp právnej istoty, píše sa v uznesení výboru.

Ďalšie kroky:

Legislatívu schválenú Parlamentom musí odobriť Rada ministrov. Väčšina z opatrení by mala byť účinná do dvoch rokov od vstupu revidovaného textu do platnosti.