Slovenské dane stále jedny z najnižších v EÚ

Priemerný pomer celkových príjmov štátu k HDP v roku 2007 v členských štátoch Európskej únie dosiahol 39,8 %, čo je o 0,1 % viac ako v roku 2006, vyplýva to z publikácie Európskeho štatistického úradu Eurostat – „Trendy zdaňovania v Európskej únii“. Rovnaký 0,1-percentný nárast zaznamenali aj v eurozóne z 40,3 % (2006) na 40,4 % (2007).

Najväčšie znižovanie daňového zaťaženia v období 2000 – 2008 zaznamenali na Slovensku (z 34,1 % na 29,4 %) a vo Fínsku (zo 47,2 % na 43 %). Opačná zmena nastala na Cypre (z 30 % na 41,6 %) a Malte (z 28,2 % na 34,7 %).

Eurostat do celkových daňových príjmov štátu počítal priame a nepriame dane, vybrané clo a sociálne odvody. Z celosvetového hľadiska sú európske dane stále najvyššie – v porovnaní napríklad s USA a Japonskom je rozdiel až približne 12 percentuálnych bodov.

Najnižšie celkové daňové zaťaženie bolo podľa publikácie na Slovensku, kde rovnako ako v Rumunsku pomer celkových príjmov štátu k HDP dosiahol úroveň 29,4 %. O niečo vyšší bol v Litve – 29,9 %. Na druhej strane takmer 50-percentná záťaž bola v Dánsku (48,7 %) a Švédsku (48,3%).

Implicitná daňová sadzba na prácu, spotrebu a kapitál:

  • Priemerná implicitná daňová sadzba na prácu bola v roku 2007 na rovnakej úrovni ako v roku 2006 – 34,4 % – pričom najvyššia bola v Taliansku (44 %) a najnižšia na Malte (20,1 %). Na Slovensku bola pod priemerom EÚ – 30,9 %.
  • Priemerná implicitná daňová sadzba na spotrebu dosiahla 22,2 % v roku 2007 (medziročný nárast o 0,2 %) – najvyššia bola v Dánsku (33,7 %) a najnižšia v Grécku (15,4 %). Slovensko dosiahlo úroveň pod európskym priemerom – 20,6 %.
  • Priemerná implicitná daňová sadzba na kapitál bola 28,7 % (neboli k dispozícii údaje zo všetkých krajín) – najvyššia bola na Cypre (50,5 %) a najnižšia v Pobaltských krajinách (Estónsku 10,3 %, Litve 12,1 % a Lotyšsku 14,6 %). Daňové zaťaženie na kapitál na Slovensku bolo opäť pod európskym priemerom – 17,5 %.

Dane z príjmu v členských krajinách od roku 2000 ostávajú nemenné alebo klesajú. Výnimkou je len Švédsko a Portugalsko, kde v období 2000 – 2008 stúpli o 4,9 % na 56,4 % respektíve o 2 % na 42 %. Najväčší pokles v tomto časovom rozmedzí zaznamenali v Bulharsku (o 30 % na 10 %), Rumunsku (o 24 % na 16 %) a na Slovensku (o 23 % na 19 %).

Najvyššie štatutárne sadzby dane z príjmu korporácií sú v súčasnosti na Malte (35 %), vo Francúzsku (34,4 %) a v Belgicku (34 %). Najnižšie korporátne dane sú v Bulharsku a na Cypre (obe 10 %). Slovenské dane sú v tomto prípade šieste najnižšie v EÚ (19 %).