Vláda Komisii sľubuje vyrovnaný rozpočet v roku 2015

Zdroj: TASR/pre|vla

Vláda včera schválila Program stability Slovenska na roky 2009 až 2012. Členské krajiny eurozóny ho musia povinne každoročne predkladať Európskej komisii a Rade EÚ, zaväzuje ich k tomu Pakt stability a rastu.

Z dokumentu vyplýva, že vláda má dva ciele. „Prvým cieľom je pri základonom ekonomickom scenári prezentovanom v tomto programe znížiť deficit verejnej správy na hranicu 3 % HDP do roku 2012 a splniť tak požiadavky vyplývajúce z procedúry nadmerného deficitu. Druhým cieľom je pokračovať v ambicióznej konsolidácii aj po roku 2012 s cieľom dosiahnuť vyrovnaný rozpočet najneskôr do roku 2015, čo je základným predpokladom pre dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií.“ Zároveň pripúšťa, že v prípade pozitívneho makroekonomického vývoja bude verejné financie konsolidovať rýchlejším tempom.

Hospodárska kríza vlani značne poznačila deficit slovenských verejných financií, pričom Ministerstvo financií predpokladá úroveň 6,3 % HDP. Vláda teda v dokumente uvádza, že zvažuje tri nové fiškálne pravidlá.

V prvom rade spomína zavedenie výdavkových stropov, ktoré by mali pokrývať nielen úroveň štátneho rozpočtu, ale mali by byť stanovené na konsolidovanej agregátnej úrovni s výnimkou hospodárenia samospráv. Okrem toho predpokladá, že časové obdobie viacročných rozpočtov sa predĺži z troch na štyri roky. „Výška výdavkových stropov by závisela od ambicióznosti konsolidačných cieľov konkrétnej vlády. Nastavené pravidlá by zároveň obsahovali istú mieru flexibility pre prípadný vznik neočakávaných udalostí alebo negatívnych ekonomických šokov,“ uvádza vláda.

Ďalším možným opatrením je horný limit na dlh verejnej správy. „Horný limit na dlh by predstavoval maximálnu možnú výšku dlhu, ktorá by bola špecifikovaná v ústavnom zákone. Toto pravidlo by tak malo slúžiť ako istá forma „záchrannej brzdy“, keďže ostatné fiškálne pravidlá nedokážu pokryť všetky situácie, ktoré môžu viesť k zhoršeniu fiškálnej pozície.“

Pri dosahovaní stanovených fiškálnych cieľov by malo pomôcť aj skvalitnenie štandárd údajov pri tvorbe a plnení rozpočtu v súlade s prebiehajúcim projektom zavedenia jednotného systému účtovníctva a výkazníctva vo verejnej správe. Okrem toho dokument odporúča zvážiť možnosti prepojenia informačného systému v rámci územnej samosprávy s centrálnym štátnym rozpočtovým informačným systémom. Mali by tak k dispozícii včasné údaje na realizáciu potrebných opatrení pri dosahovaní stanovených fiškálnych cieľov.

Program stability odporúča prijať aj opatrenia orientované na zvýšenie efektívnosti verejnej správy, medzi ktoré patrí reorganizácia ústrednej štátnej správy prostredníctvom rušenia a zlučovania viacerých ministerstiev, Vrcholný orgán výkonnej moci pripúšťa, že sprievodným znakom tohto opatrenia bude aj znižovanie počtu pracovníkov, a teda úspora v oblasti mzdových výdavkov.

Okrem toho by podľa vlády mohlo pomôcť aj vybudovanie spoločného sídla ministerstiev, tzv. Gov City, centrálne verejné obstarávanie, vytvorenie štátnej agentúry pre správu majetku štátu či výraznejšia informatizácia verejnej správy.

Program Stabilita sa opiera o očakávania pozitívneho hospodárskeho vývoja v najbližších rokoch. „V roku 2010 sa očakáva postupné oživenie ekonomického rastu na Slovensku v dôsledku globálneho oživenia ekonomiky, a v nasledujúcich rokoch by mal rast HDP znovu akcelerovať a dosiahnuť relatívne vysoké hodnoty (4,1 % v roku 2011, 5,4 % v roku 2012).“

Pretrvávajúce dôsledky globálnej krízy vláda zohľadňuje v prognóze vývoja trhu práce. „V roku 2010 by tak rast zamestnanosti mal dosiahnuť úroveň 0,2% a postupne by sa malo tempo rastu zamestnanosti zvýšiť na 1,8% v roku 2012.“