Vyššie zelené dane pomôžu udržateľnosti výroby a spotreby

Ministri by mali prijať doporučenia z 13. decembra, ktoré sa venujú otázke udržateľného riadenia surovín a udržateľnej produkcie a spotrebe. Text vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali „koherentný mix opatrení,“ ktoré povedú k udržateľnému využívaniu surovín v Európe. Mali by predovšetkým zvážiť zníženie daní z príjmov a zvýšenie daňového zaťaženia energií a spotreby surovín.“

Podľa správy, ktorú vydal Eurostat minulý týždeň, už „v niektorých európskych krajinách došlo k zelenej daňovej reforme,“ a zvýšil sa podiel zelených daní v porovnaní s inými formami zdanenia, ako napríklad daň z príjmov.

Environmentálne dane napríklad v roku 2008 predstavovali okolo 2,4% HDP všetkých krajín Únie. Rozdiely medzi krajinami boli od 1,6% HDP v Španielsku po 5,7% v Dánsku. Dane za energie tvorili 72% celkových environmentálnych daní, dane z dopravy predstavovali 23% a dane za znečistenie a zdroje tvorili len 5% daní v EÚ-27.

V doporučeniach sa tiež Rada zaoberala podporou recyklácie a redukcie odpadu, recyklačnými certifikátmi, internalizáciou environmentálnych nákladov a progresívnym odstránením dotácií, ktoré mali negatívny vplyv na životné prostredie.

Tieto návrhy potešia predovšetkým európskeho komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika, ktorý sa medzi ministrami financií snaží presadiť využitie fiškálnych nástrojov k podpore zelených technológií. Komisár tiež navrhol prispôsobiť ceny a odstrániť dotácie v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a lesníctva, ktoré poškodzujú okolité prostredie.

V súčasnosti generálny sekretariát pre životné prostredie pripravuje cestovnú mapu energetickej efektívnosti v Európe, ktorú zverejnia v júni 2011.

Zodpovednejší producenti, uvedomelejší spotrebitelia

Návrh záverov Rady ministrov počíta aj s väčšou osvetou medzi výrobcami a spotrebiteľmi. Je nutné zaviesť „efektívnu zodpovednosť producentov za svoje výrobky prostredníctvom reťaze hodnôt a tým stimulovať ekologický dizajn a uzatvoriť medzery v systéme.“

Spotrebitelia by si na druhú stranu mali uvedomiť „sociálne a ekonomické dôsledky svojej spotreby.“ Pomôcť by mohli špeciálne schémy označenia výrobkov, založené na širokom spektre environmentálnych a sociálnych kritérií.

Strategická agenda výskumu

Ministri počítajú aj s návrhom pre Európsku komisiu, aby vytvorila strategickú agendu zameranú na „systémovú inováciu“ a posunula Európu ďalej smerom k efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.

Mala by taktiež vzniknúť spoločná platforma politikov, priemyselníkov, výskumných centier, spotrebiteľských organizácií, odborových zväzov, zväzov zamestnávateľov a mimovládnych organizácií, ktorá by sa zamerala na hľadania ďalších možností zníženia závislosti Európy na nerastných surovinách.