Začal európsky semester – štáty musia šetriť a reformovať

Európska únia tento týždeň oficiálne spustila tzv. „európsky semester“. Počas neho sa členské štáty majú vzájomne kontrolovať pri tvorbe rozpočtov a usmerňovať aké opatrenie treba prijať, aby sa už viac neprehlbovali fiškálne a makroekonomické nerovnováhy medzi jednotlivými krajinami.

K vytvoreniu mechanizmu EÚ pristúpila vplyvom gréckych problémov a otrasov na trhu, ktoré škodili euru. Dovtedy bola užšia koordinácia fiškálnych a hospodárskych politík na európskej úrovni nemysliteľná, krajiny ju považovali za zásah do svojej suverenity. V rámci schváleného systému môžu Komisia a iné členské štáty predkladať len nezáväzné odporúčania, pričom o konečnej podobe rozpočtu rozhodnú národné parlamenty.

V stredu zverejnili prvú „Ročnú analýzu rastu“, ktorá vládam odporúča, ako postupovať pri príprave národných rozpočtov. Ako uviedol predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, tento krok sa môže stať začiatkom novej fázy európskej integrácie.

Súbor odporúčaní sa okrem konsolidácie verejných financií zameriava aj na oživenie hospodárskeho rastu a podporu zamestnanosti a sú naviazané na plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

Konsolidovať a zároveň rásť

Hlavná úloha členských štátov je však jasná – konsolidovať verejné financie, odstrániť makroekonomické nerovnováhy a obnoviť stabilitu finančného sektora. Komisia vlády povzbudzuje aj k prijatiu zásadných reforiem, najmä penzijných systémov.

Nemali by zabúdať ani na tvorbu nových pracovných miest. Podľa exekutívy treba nezamestnaných motivovať, aby pre nich poberanie sociálnych dávok nebolo atraktívnejšie ako práca a tiež prijať reformy, ktoré posilnia sociálne zabezpečenie a zvýšia flexibilitu trhu práce. Odporúča najmä širšie využitie skrátených pracovných úväzkov, zmlúv na dobu neurčitú alebo vyplácanie sociálnych dávok len pod podmienkou, že budú odmenou za verejné práce.

Brusel však varuje, že ak k štrukturálnym reformám nedôjde, rast ekonomiky v nasledujúcej dekáde bude výrazne pomalší ako v uplynulom desaťročí. Zároveň netreba zabúdať na výzvy v podobe starnutia obyvateľstva, neschopnosti využiť dostupnú pracovnú silu alebo nízkeho rastu produktivity, ktoré bez dôkladných reforiem nebude možné vyriešiť.

Konsolidácia bez ďalších reforiem situáciu skomplikuje

Komisia sa dotkla aj národných cieľov stratégie Európa 2020 a vznikajúcich konceptov národných programov reforiem. Po prijatí ju členské štáty budú musieť pravidelne informovať o ich plnení. Hoci informácie, ktoré má, sú zatiaľ neúplné, neodpustila si kritiku.

Obáva sa, že ciele, ktoré si krajiny stanovili, sú zámerne neambiciózne. Vlády podľa nej nevenujú dostatočnú pozornosť štrukturálnym reformám, ktoré by inak v strednom až dlhodobom horizonte mohli viesť k vyššiemu hospodárskemu rastu. Exekutíva vlády varuje, že len konsolidácia verejných financií nestačí. Pokiaľ ju nebudú sprevádzať aj štrukturálne reformy, môže to napáchať viac škody ako úžitku.

Európsky semester vyvrcholí v júni

Programy národných reforiem majú členské krajiny predložiť v priebehu apríla – po marcovom summite Európskej rady. Krajiny na ňom na základe odporúčaní vyplývajúcich z Ročnej analýzy rastu vydajú vlastné všeobecné odporúčania, ktoré vlády zohľadnia pri príprave národných programov reforiem (programy odrážajúce napĺňanie cieľov stratégie Európa 2020) a stabilizačných a konvergenčných programoch (reformné kroky pri napĺňaní Paktu stability a rastu).

Komisia a Rada ich počas júna posúdia a vládam predložia ďalšie odporúčania – už nie všeobecné, ale šité na mieru jednotlivých členských štátov. Vlády ich potom zohľadnia pri dopracovaní návrhu štátnych rozpočtov na rok 2012. Ďalej už schvaľovanie rozpočtu prebehne podľa štandardných národných procedúr.