Zelená DPH sa odkladá

Zdroj: Kevin T. Houle, www.creativecommons.org

Pozadie:

Európska komisia v marci otvorila verejnú diskusiu o revízii európskej legislatívy v oblasti DPH. Všetci zainteresovaní aktéri mohli zasielať svoje pripomienky a návrhy na uplatňovanie znížených sadzieb DPH na jednotlivé tovary a služby.

Daň z pridanej hodnoty je v EÚ harmonizovaná. Členské štáty musia uplatňovať sadzbu minimálne 15%. Vybrané tovary a služby, ktoré sú presne definované, môžu zdaňovať nižšou sadzbou, ktorá však neklesne pod 5%. Mnohé krajiny získali špeciálne výnimky, ktoré im v niektorých prípadoch umožňujú uplatňovať ešte nižšiu sadzbu, prípadne nezdaňovať tovary/služby vôbec.

Otázky:

Európska komisia zverejnila návrh aktualizovaných znížených sadzieb DPH na jednotlivé kategórie tovarov a služieb. Neprináša žiadne výrazné zmeny, pretože Komisia nedostala „dostatočne jasné zadanie zo strany Rady.“ 

„Rozsah návrhu je preto obmedzený a  na väčšinu dotknutých služieb sa znížená sadzba DPH už uplatňuje, avšak iba v niektorých štátoch a iba do roku 2010,“ vysvetľuje Komisia v tlačovej správe.

Zelená DPH na ekologické produkty sa v návrhu nevyskytuje. Výrazne ju presadzovalo najmä Francúzsko a Veľká Británia. Komisia uisťuje, že myšlienka ešte nie je pochovaná: „V tejto chvíli potrebujeme viac informácií, aby sme mohli vyhodnotiť vplyv zníženej DPH na ekologické produkty. Čakáme na výsledky analýzy, ktorá sa momentálne uskutočňuje.“ Konkrétne návrhy chce Brusel predstaviť na jeseň.

Predložený návrh však environmentálny aspekt neignoruje. Komisia zdôrazňuje, že navrhla zníženú sadzbu na celý sektor bývania – výstavbu obytných budov, ich rekonštrukciu, údržbu a úpravy. Členské štáty tak môžu zníženou DPH motivovať zatepľovanie budov a iné stavebné zásahy, ktoré zvýšia energetickú efektívnosť bývania.

Francúzsko uspelo so svojou agendou zníženej DPH na reštauračné služby. V súčasnosti podliehajú výnimke, ktorú využíva 11 členských krajín, pričom zvyšných 16 nemôže. Po novom bude táto možnosť uplatnená pre všetkých. Alkoholické nápoje sú však vylúčené.

Znížená sadzba sa má trvalo uplatňovať aj na služby s vysokou mierou práce a na miestne poskytované služby. Patria sem:

  • malé opravy tovarov – bicyklov, obuvi, šatstva, počítačov, hodiniek…
  • údržbu týchto tovarov
  • opatrovateľské služby
  • služby osobnej starostlivosti – kaderníctva, salóny krásy…
  • záhradnícke práce
  • renovácie a údržba kostolov, kultúrnych a historických pamiatok

Komisia rozšírila možnosť zníženej DPH v oblasti farmaceutických produktov aj na všetky hygienické potreby vrátane detských plienok. Do návrhu sa dostali aj zdravotné pomôcky pre zdravotne postihnutých ľudí a audio-knihy na CD a CD-ROM nosičoch.

Návrh musí ešte schváliť Rada a mal by vstúpiť do platnosti v roku 2011.

Pozície:

László Kovács, komisár pre daňovú politiku: „Navrhujem zovšeobecniť možnosť zníženej sadzby DPH na sektory, kde nehrozí narušenie fungovania jednotného trhu. Chceme poskytnúť istotu, že táto výnimka v prípade služieb náročných na prácu bude fungovať aj po roku 2010 a zároveň poskytnúť všetkým členským štátom rovnaké možnosti.“