Zelené štatistiky postrčia efektívnosť zdrojov EÚ

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/renej/559128315/

Správa s názvom „Environmentálne štatistiky a účty v Európe,“ ktorá bola zverejnená v piatok 10.decembra 2010, sumarizuje kľúčové štatistiky Eurostatu a partnerských inštitúcií. Predovšetkým sa zameriava na to, aký vplyv majú na životné prostredie európske domácnosti.

Publikácia Eurostatu predstavila podrobné účty materiálnych tokov a emisií v ovzduší. Tiež prezentovala štatistiky o odpade, vode, chemikáliách, biodiverzite, využívaní pôdy, agro-environmentálnych indikátoroch, lesníctve, výdajoch na ochranu životného prostredia a environmentálnych daniach.

Dokument v rozsahu takmer 350 strán je pokusom priniesť informácie o rôznych aspektoch životného prostredia v štandardizovanej podobe „čo nám umožní identifikovať environmentálne tlaky na modely našej výroby a spotreby,“ uviedol Walter Radermacher, generálny riaditeľ Eurostatu.

Tiež by mal poskytnúť príležitosť pre porovnanie medzi jednotlivými členskými krajinami, medzi blokmi krajín i medzi rôznymi časťami sveta a pomôcť vyhodnotiť pokrok v dosahovaní cieľov ochrany životného prostredia.

Eurostat podotkol, že environmentálne štatistiky sa zbierajú „s úmyslom určitého regulačného a administratívneho zámeru.“ Príkladom je rozvoj agro-environmentálnych indikátorov pre monitoring integrácie environmentálnych záujmov do Spoločnej poľnohospodárskej politiky a zber štatistík o odpade pre monitoring miery recyklovania.

Dokument dopĺňa štúdiu Európskej environmentálnej agentúry nazvanú „Európske životné prostredie – Stav a perspektíva 2010,“ ktorá v novembri varovala, že rastúci dopyt po prírodných zdrojoch ohrozí ekonomické zdravie a sociálnu súdržnosť v Európe.

Environmentálne účty domácností

Čísla ukazujú, že stúpajúce príjmy a výdaje domácností majú tendenciu viesť k celkovému rastu environmentálnych následkov súvisiacich so spotrebou domácností ako je presun výdajov na uspokojenie základných potrieb, napr. jedla, do iných kategórií spotreby, napr. voľnočasové aktivity a komunikácie.

Okrem toho majú európske domácnosti čoraz menší počet členov. Podľa zverejnenej správy na osobu pripadá oproti minulosti viac obývanej plochy, viac tovarov a služieb, viac energií a vody, rovnako ako vyprodukovaného odpadu a emisií.

Štatistiky tiež ukázali nárast vo využívaní a vlastníctve súkromných áut, druhého domu a elektrických spotrebičov, a tiež častejšiu spotrebu polotovarov a balených potravín.

Tieto zmeny priamo ovplyvňujú životné prostredie už len tým, že generujú dodatočný odpad.

Zelené dane by mali zmeniť chovanie spotrebiteľov

Eurostat uvádza, že „hľadanie nástrojov schopných viesť k zmenám v chovaní naprieč všetkými sektormi s minimálnymi nákladmi a dôsledkami“ vedie politikov k tomu, že v environmenálnej oblasti stále väčšiu pozornosť venujú „stimulujúcim“ ekonomickým prostriedkom.

Takéto trhové nástroje už existujú napríklad vo forme pokút, poplatkov, daní a systémov obchodovania s povolenkami, ktoré sa „používajú na penalizáciu tých, ktorí znečisťujú alebo zneužívajú životné prostredie.“ Zavádza sa princíp „znečisťovateľ platí“ a slúžia ako stimuly pre podporu chovania priateľského k životnému prostrediu.

Jednou z vlajkových iniciatív je stratégia Európa 2020, ktorá má presadiť efektívnosť využívania zdrojov. Európska komisia v súčasnosti pripravuje „Cestovnú mapu pre efektívnosť zdrojov v Európe.“ Cestovná mapa, ktorá by mala byť publikovaná v júni 2010, by mohla zahrnúť nové iniciatívy pre zmenu chovania spotrebiteľov prostredníctvom trhov a cien.

Eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik zdôraznil, že zmena cenových signálov je efektívnejším prostriedkom pre zmenu chovania spotrebiteľov než je „tvrdý ruka regulácie.“

Energetika na vrchole zelených daní v EÚ

Štatistiky potvrdili, že v roku 2007 tvorili dane za energie 72% celkových environmentálnych daní. Dane z dopravy predstavovali 24%, zatiaľ čo dane za znečistenie a zdroje tvorili zvyšných 4% daní v EÚ-27.

Podľa Eurostatu bol v Únii v období 1999-2007 podiel environmentálnych daní na HDP relatívne stabilný alebo mierne klesal. Úrad ale dodal, že „environmentálne dane tvoria podstatný a stále sa zvyšujúci podiel na výdajoch domácností a firiem.“

Environmentálne dane v roku 2008 predstavovali priemerne 2,4% HDP všetkých krajín Únie. Rozdiely medzi krajinami boli od 1,6% HDP v Španielsku po 5,7% v Dánsku.

Eurostat uvádza, že „v niektorých európskych krajinách došlo k zelenej daňovej reforme,“ nakoľko v porovnaní s inými formami zdanenia, ako napríklad daň z príjmov, sa environmentálne dane zvýšili.

Ďalšie kroky

jún 2011 – Komisia predstaví Cestovnú mapu pre efektívnosť zdrojov v Európe