Projekt „Výplatná páska“

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Zobrazenie údajov na výplatnej páske by sa malo zmeniť tak, aby sa v nich zamestnanec ľahko orientoval a aby bol jasne vidieť pomer medzi čistou mzdou zamestnanca a platbami odvedenými štátu. Preto sa Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) rozhodla v spolupráci s ďalšími zamestnávateľskými organizáciami uskutočniť informačný projekt „VÝPLATNÁ PÁSKA“.

Vysoké odvody na Slovensku sú témou, ktorá hýbe ekonomickou ale i laickou verejnosťou posledné roky. Zamestnávatelia sa zatiaľ márne dožadujú ich zníženia, to platí o súčasnej i predchádzajúcej vláde. Nič zásadné sa v tomto smere neudialo o čom svedčí fakt, že odvody sú naďalej najvážnejšou prekážkou podnikania a významne ovplyvňujú výšku čistej mzdy zamestnancov.

Napriek tomu, že Slovensko patrí medzi 10 krajín s najvyššími odvodmi na svete, sú zo strany vlády tendencie na ich ďalšie zvyšovanie. Vysoké odvody sú vážnou prekážkou konkurencieschopnosti Slovenska a znižovania nezamestnanosti. Vyvolanie verejnej diskusie o výške daní a odvodov môže zabrániť ich ďalšiemu neúmernému zvyšovaniu a zároveň môže sústrediť pozornosť na možné úsporné opatrenia štátu vo verejných výdavkoch.

V závere roka 2007 vypracovali analytické organizácie štúdiu o možných úsporách vo verejnej správe. V prípade, že by ich vláda realizovala, ročne by štát ušetril viac ako 40 miliárd Sk, ktoré by mohli byť použité na krytie deficitu Sociálnej poisťovne, alebo schodku štátneho rozpočtu. Ak by sa realizovali tieto opatrenia, štát by mohol znížiť odvody, čo by nepochybne viedlo k rastu čistých miezd zamestnancov. Sme presvedčení, že vláda musí začať prijímať efektívne úsporné opatrenia a zásadne zlepšiť nakladanie s verejnými financiami. Cieľom projektu je:

  • Zvýšiť povedomie verejnosti o reálnych nákladoch na prácu a pomere medzi čistou mzdou zamestnanca a štátnymi platbami.
  • Otvoriť verejnú diskusiu o probléme úspor vo verejných financiách a možnostiach zníženia vysokého odvodového zaťaženia.
  • Zlepšiť pozíciu zamestnávateľov pri vyjednávaní o zvyšovaní miezd a poukázať na možnosti štátu zvýšiť čistú mzdu zamestnancov znížením odvodov.

Ako na to:

  • Zamestnávateľ by mal prijať rozhodnutie o zmene vizuálu výplatnej pásky svojich zamestnancov a požiadať dodávateľa mzdového informačného systému o realizáciu zmien.
  • Výplatná páska by sa mala upraviť tak, aby sa na samostatnom vyčlenenom priestore objavili nasledovné údaje: celková odmena zamestnanca, odvody zamestnávateľa, hrubá mzda zamestnanca, dane  a odvody zamestnanca, čistá mzda zamestnanca, štátne platby spolu

Cieľom je, aby zamestnanci zreteľne videli pomer medzi svojou čistou mzdou a platbami odvádzanými štátu. V prípade záujmu môže byť na výplatnej páske zvýraznený aj údaj o zrážke  členského, ktoré je zo mzdy odvádzané v prospech odborovej organizácie.

Aby úprava vizuálu výplatných pások nespôsobovala žiadne problémy, RÚZ požiadala softvérové spoločnosti, ktoré dodávajú mzdové informačné systémy, o zmenu vizuálu výplatnej pásky. Zároveň bude projekt podporený intenzívnou informačnou kampaňou, aby sa informácie dostali k čo najväčšiemu počtu zamestnávateľov a zamestnancov.


Ďalšie informácie o projekte "Výplatná páska"  a vzorový príklad.