EÚ v roku 2018: Jednotný digitálny trh

Stratégia pre Jednotný digitálny trh (JDT) je na stole od roku 2015. FOTO: Twitter/EUR-Lex

Tento článok je súčasťou Špeciálu: EÚ v roku 2018

Až 360 miliónov Európanov na prácu, štúdium, nakupovanie alebo kontaktovanie ľudí denne využíva internet. Dokončenie Jednotného digitálneho trhu ostáva preto pre Európsku úniu jednou z najhorúcejších priorít.

Stratégia pre Jednotný digitálny trh (JDT) je na stole od roku 2015. Európska komisia už na jej základe vypracovala 80 percent návrhov, nevyhnutných na dobudovanie JDT. 13  digitálnych tém však ostáva otvorených a Komisia cieli ich uzatvorenie práve v tomto roku.

Aj keď ide o legislatívnu prioritu európskych inštitúcií, do úplného záveru sa dotiahlo zatiaľ len šesť návrhov. Na rade má byť teda podľa Komisie Európsky parlament a Rada. Tie majú návrhy transformovať na právne predpisy a proces zavŕšiť ich implementáciou do národných legislatív.

ROZHODNUTIA, KTORÉ PADNÚ

Európsky kódex elektronickej komunikácie

Európska únia sa pripravuje na éru rozsiahleho a vysoko rýchlostného pripojenia, ktoré prinesie technológie ďalšej generácie, vrátane 5G sietí. Únia chce preto nahradiť súčasný regulačný rámec telekomunikácií a vytvoriť spoločné pravidlá, upravujúce telekomunikačný priemysel. Schválenie novej smernice, ktorou sa ustanoví Európsky kódex elektronickej komunikácie, patrí aj medzi priority bulharského predsedníctva v Rade Európskej únie. V tejto súvislosti sa v prvej polovici roka 2018 bude pripravovať aj návrh nariadenia, ktorým sa zriadi Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC). Na dohodu s Parlamentom si Rada stanovila termín do júna 2018.

Vzťahy platforiem voči podnikom

V roku 2018 uverejní Európska komisia aj zvyšné návrhy, ktoré patria do stratégie pre JDT. Jednou z najprominentnejších má byť iniciatíva zameraná na riešenie spravodlivého prístupu vo vzťahoch platforiem voči podnikom. Online platformy a služby ponúkajú stále ľahší prístup k tovaru, službám a digitálnemu obsahu a svoje služby rozširujú. Únia preto považuje za potrebné vzťahy, práva aj povinnosti ujasniť. Legislatívna iniciatíva ako aj posúdenie návrhu, majú byť k dispozícii už v prvom kvartáli roka 2018.

Audiovizuálne služby

K balíčku, týkajúceho sa online obchodovania, patrí aj dokončenie reformy smernice o audiovizuálnych službách. Revízia doterajšej smernice EÚ o audiovizuálnych a mediálnych službách patrila ešte medzi hlavné priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Ako taká priorita cestuje predsedníctvami a v roku 2018 ju prebralo aj Bulharsko. Komplikácie nastali, keď sa viacero členských štátov postavilo proti tomu, aby smernica regulovala aj sociálne siete. Po spore dosiahli ministri kompromis: smernica sa bude týkať len tých sociálnych sietí, pri ktorých je „videoslužba podstatnou súčasťou“.

Celková úprava ale súvisí aj s praktickosťou: obľúbené programy, seriály, filmy, či televízia by sa na jednotnom trhu mali dať sledovať online kdekoľvek v Únii sa ich divák nachádza. Regulovanejšia by mala byť aj reklama, umiestňovaná v takýchto službách. Rok 2018 by ale mal pre túto legislatívu priniesť konečné rozhodnutia a dohody.

Audiovizuálna smernica EÚ: Ďalší krok proti šíreniu nenávistného obsahu

Členské štáty EÚ schválili návrh audiovizuálnej smernice, sporili sa pre sociálne siete.

Copyright

Legislatíva o autorských právach rovnako súvisí s komerčnou stránkou JDT. Európsky parlament odložil hlasovanie o tejto smernici pre politické nezhody už dvakrát. Najbližšie sa k europoslancom dostane začiatkom tohto roka. Nová legislatíva ich má zmodernizovať, prispôsobiť technologickému pokroku 21. storočia a ustanoviť pravidlá výnimiek a obmedzení ich ochrany.

Reforma autorských práv stagnuje, internet nechce platiť vydavateľom tlače

Rokovanie o novej smernici už dvakrát odložili. Budúci rok musí dôjsť k posunu, urguje EANA.

Boj proti falošným správam

Európska komisia v minulom roku odštartovala výzvu na verejné pripomienkovanie o úlohe Únie v reakcii na šírenie falošných informácií na internetových platformách. Rady si do februára 2018 pýta aj od občanov. Na ich základe inštitúcia pripraví strategický dokument, ktorý bude mať zatiaľ len odporúčací charakter. Nelegislatívna iniciatíva na riešenie výziev online platforiem, pokiaľ ide o šírenie falošných informácií, by mala byť kompletizovaná ešte v prvom kvartáli tohto roka.

DISKUSIA, KTORÚ TREBA SLEDOVAŤ

Prerozdeľovanie frekvenčného spektra

Posilnená spolupráca v oblasti správy spektra má za cieľ dosiahnutie kvalitných a vysokorýchlostných pevných a mobilných sietí (5G). Zlepšiť sa má aj koordinovanie jeho dostupnosti do roku 2020, a to pri jednotných regulačných a hospodárskych podmienkach. Členské krajiny sa však doteraz nevedeli zhodnúť na tom, akým spôsobom zjednodušiť dražbeurádiového frekvenčného spektra telekomunikačnými spoločnosťami od vnútroštátnych orgánov. Problematické sú poplatky, doba trvania licencie na spektrum a podmienky pre jeho ďalší predaj firmám.

V tomto roku chce dvadsať osmička dokončiť rokovania o telekomunikačnom kóde. O rok neskôr plánuje sprístupniť viac rádiového frekvenčného spektra a uistiť sa, že 5G sieť bude k dispozícii aspoň v jednom meste v každom členskom štáte EÚ do roku 2020.

Ministri telekomunikácií chcú v Únii 5G siete o päť rokov neskôr ako Komisia

Ministri členských štátov tiež odmietli návrh na reformu pravidiel predaja rádiového frekvenčného spektra.

Kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť je témou, ktorú Európska únia vníma v prieniku digitálneho trhu a obrany. V roku 2018 vstúpila do druhej polovice platnosti stratégií pre obe odvetvia: stratégia EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti a stratégia Jednotného digitálneho trhu.

Európska komisia má v úmysle posilniť odolnosť a spôsobilosti reakcie na kybernetické útoky, a to nielen jej členských štátov, ale aj podnikateľského prostredia a podnikov. Do mája 2018 musia členské štáty transponovať stratégiu kybernetickej bezpečnosti do vnútroštátnych právnych predpisov a do decembra 2018 určiť aj kľúčových poskytovateľov služieb.

Komisia predstavuje konkrétne kroky na boj proti kybernetickým útokom v Únii

Okrem „prehlbovania spolupráce“ plánuje Únia aj novú agentúru, centrum a smernicu.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), ktoré úzko súvisí aj s debatou o kybernetickej bezpečnosti, už legislatívnym procesom v inštitúciách EÚ prešlo. Vzhľadom na jeho rozsah bude ale dôležité sledovať aj jeho uplatnenie. Nariadenie nadobúda účinnosť 25. mája a dotkne sa každého, kto akýmkoľvek spôsobom uchováva alebo spracúva osobné údaje. Ide teda o obrovské množstvo podnikateľov, živnostníkov, verejných inštitúcií alebo organizácií. Veľká časť z nich ale stále nevie, ako k novým pravidlám pristúpiť. Zavedenie GDPR bude vo firmách trvať 3 až 12 mesiacov. Pri jeho porušení hrozí firmám pokuta do výšky 20 miliónov eur alebo do výšky štyroch percent z jej celosvetového obratu.

Zjednotená regulácia o ochrane dát sa dotkne aj pol milióna slovenských firiem

Spracovávanie dát s osobnými údajmi prechádza v Únii zásadnými zmenami, Slovensko chystá nový zákon.

Nové témy

V tomto roku v oblasti JDT bude zaujímavé sledovať aj rozvoj tém, o ktorých sa v Európskej únii zatiaľ veľa nehovorilo.

Návrh nariadenia o voľnom pohybe neosobných údajov by mal pod taktovkou bulharského predsedníctva stavať na záveroch Európskej rady z októbra 2017, ako aj na pripravených návrhoch Európskej komisie. Jeho cieľom je odstrániť všetky neprimerané prekážky, ktoré by mohli brániť voľnému pohybu neosobných údajov a fungovaniu trhu. V súčasnosti tomu bránia obmedzenia, týkajúce sa lokalizácie údajov zo strany verejných orgánov členských štátov, ako aj prekážky vo voľnom pohybe dát v IT systémoch. Nepomáha ani neistota v legislatíve. Takzvaný Druhý dátový balíček je však zatiaľ len na začiatku svojej existencie.

Najmä v prvej polovici roka začnú inštitúcie, ako aj predsedajúca krajina, organizovať intenzívne diskusie o príprave novej stratégie EÚ v oblasti elektronickej justície na roky 2019 až 2023. V oblasti spravodlivosti sa digitalizácia dotkne aj debaty o elektronických dôkazoch. Obe témy úzko súvisia s posilnením účinnosti súdnictva, ale aj zlepšovaním justičnej spolupráce medzi členskými štátmi Únie.

Odštartovať by sa malo aj ďalšie prepojenie: JDT a rovnosť pohlaví. Debata o úlohách žien v digitálnom svete by sa mala začať v prvej polovici tohto roka.