Komisia chce potrestať Slovensko. Na rýchlom internete pracuje pomaly

ILUSTRAČNÉ FOTO

ILUSTRAČNÉ FOTO: TASR/AP/Altaf Qadri

Európska komisia (EK) dnes v rámci pravidelného mesačného balíka právnych konaní voči členským štátom EÚ prijala rozhodnutie o postúpení Belgicka, Chorvátska a Slovenska na Súdny dvor EÚ pre omeškanie transpozície smernice o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie.

Členské štáty mali smernicu transponovať do vnútroštátnej legislatívy do 1. januára 2016.

Trom štátom hrozia penále

Exekutíva EÚ vyzve Súdny dvor EÚ v Luxemburgu, aby uvedeným trom členským štátom uložil penále z omeškania za každý deň od prijatia rozsudku, až kým nebude smernica uplatnená vo vnútroštátnom práve.

Konanie o nesplnení povinnosti v tejto veci bolo voči Belgicku, Chorvátsku a Slovensku začaté v marci 2016 a odôvodnené stanoviská sa zaslali v septembri 2016. Ani jeden z troch členských štátov zatiaľ EK neinformoval o prijatí všetkých opatrení potrebných na transpozíciu smernice.

V prípade Chorvátska eurokomisia však dostala uistenie, že Záhreb posledný chýbajúci transpozičný prvok prijme v piatok (14.7.).

Šanca ušetriť tretinu nákladov

Smernica o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie môže ušetriť až 30 percent nákladov na zavádzanie vysokorýchlostného internetového pripojenia.

Smernica zahŕňa pravidlá ako využívanie existujúcej fyzickej infraštruktúry verejných služieb (káblovody, stožiare, veže) na účely vysokorýchlostného pripojenia.

Zároveň sa smernica zameriava na koordináciu rôznych stavebno-inžinierskych prác vrátane telekomunikácií, energetiky, odpadových vôd, dopravy a iných infraštruktúrnych odvetví.

Najväčšie náklady na stavebné práce

Tieto opatrenia vytvárajú podmienky na efektívnejšie zavádzanie novej fyzickej infraštruktúry, aby sa siete dali vybudovať lacnejšie.

Stavebno-inžinierske práce, ako sú výkopy na cestách pri ukladaní optických káblov, tvoria až 80 percent nákladov na zavedenie širokopásmových sietí.

Pravidlá boli prijaté s cieľom sprístupniť vysokorýchlostný internet väčšiemu počtu obyvateľov EÚ a uľahčiť dobudovanie jednotného digitálneho trhu v EÚ.