Slovenská obchodná inšpekcia: Ani jedna web stránka kontrolovaných operátorov nebola bezchybná

Na Slovensku mali problémy všetky vybrané webové stránky. [Pixabay]

Začiatkom týždňa Európska komisia predstavila výsledky monitoringu webových portálov poskytovateľov internetových a telefónnych služieb, pričom konštatovala, že až polovica z nich bola zavádzajúca. Na Slovensku mali problémy všetky vybrané stránky.

Európska komisia a národné orgány na ochranu spotrebiteľa si posvietili na weby služieb, ktoré ponúkajú služby telefonovania v pevnej alebo mobilnej sieti, internetu či audio a video streamingu. Z 207 vybraných weboch konštatovali kontrolné orgány porušenie Únijných smerníc až v 163 prípadoch.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) prekontrolovala v rovnakom prieskume desať stránok. Žiadna z nich nebola v absolútnom súlade s požiadavkami smernice.

Komisia po kontrole web stránok operátorov: Polovica zavádza

Polovica webov poskytovateľov služieb telefonovania, internetu či audio a video streamingu propaguje službu „zadarmo“ alebo „so zľavou“ aj v prípadoch, keď ju je možné získať len ako súčasť viazaného balíka služieb. Komisia takýto postup kategorizuje ako zavádzanie.

Dve smernice, priveľa nedostatkov

Na Slovensku, podobne ako v Slovinsku, Švédsku, či v Nórsku, sú kompetencie v tejto oblasti rozdelené medzi niekoľko dozorných orgánov. U nás je za Smernicu o právach spotrebiteľov zodpovedná Slovenská obchodná inšpekcia a za Smernicu o nekalých obchodných praktikách Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

SOI sa preto zamerala najmä na spotrebiteľské práva. Podľa informácii SOI nebola ani jedna kontrolovaná stránka bez pochybení.

Chyby sa týkali najmä úplnosti v informáciách pre zákazníkov. Vo ôsmich prípadoch chýbali vo Všeobecných obchodných podmienkach informácie o možnosti využitia alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu.

V polovici prípadov SOI zaznamenala chýbajúce informácie o predávajúcom.

„Napríklad vo väčšine týchto prípadov sa dostane spotrebiteľ k IČO predávajúceho až po rozkliknutí všeobecných obchodných podmienok, hoci takúto informáciu by mal nájsť už v informáciách, ktoré sú uvedené v sekcii KONTAKT,“ uviedla pre EURACTIV Slovensko tlačová hovorkyňa Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie Danuša Krkošová.

Posledné miesta bez internetu na Slovensku sľúbili pokryť operátori

Štát mal na výstavbu sietí vyčlenených 80 miliónov eur. Podľa podpredsedu vlády sa táto suma môže teraz presunúť do ďalších oblastí moderných technológií, vrátane pokrývania neobývaných oblastí, ktorými prechádzajú diaľnice a železnice.

Ďalšie nedostatky sa týkali aj Smernice o nekalých obchodných praktikách. Poskytovatelia služieb telefonovania, internetu či audio a video streamingu v niektorých prípadoch uplatňovali klamlivé praktiky, ktoré mohli zákazníka uviesť do omylu. Vďaka uvádzanej cene alebo spôsobu výpočtu ceny, či požadovanej výmene alebo oprave, mohol urobiť spotrebiteľ rozhodnutie o nákupe služby, ktoré by inak neurobil.

Zaznamenané boli aj klamlivé opomenutia, kedy webová stránka napríklad skrývala alebo nejasným, či nezrozumiteľným spôsobom poskytovala podstatné informácie.

Žiadna stránka zo skúmanej desiatky neponúkala odkaz na platformu na riešenie sporov online, čo je podľa európskej legislatívy rovnako porušovanie pravidiel.

SOI: Upratovanie je stále potrebné

Hovorkyňa SOI uviedla, že kvôli porušovaniu Smernice o nekalých obchodných praktikách bude v najbližších dňoch kontaktovať aj Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Podľa hovorcu Úradu Romana Vavra o kontrole zatiaľ nemajú informácie.

„Informácia o stránkach, na ktorých boli zistené porušenia Smernice o právach spotrebiteľov bola postúpená aj miestne príslušnému Inšpektorátu SOI za účelom ďalšieho konania,“ doplnila Krkošová.

Neférové obchodné vzťahy si krajiny majú riešiť doma

Európska komisia vo svojom oznámení o nekalých obchodných praktikách uprednostnila samoregulačný rámec Supply Chain Iniciative pred novou legislatívou. Tú si želalo napríklad Slovensko, ktoré aktuálne zvyšuje pokuty doma.

Aj podľa SOI kopírujú výsledky slovenského prieskumu celoeurópske závery. Najzávažnejšie nedostatky, ktoré Komisia a národné orgány v Únii zistili, súvisia so zavádzajúcimi a nepostačujúcimi informáciami, ktoré prevádzkovatelia telefónnych a internetových služieb ponúkajú. Až v polovici prípadov webové lokality propagovali službu zadarmo alebo so zľavou aj v prípadoch, keď ju bolo možné získať len ako súčasť viazaného balíka služieb.

„Potvrdilo sa, že takéto „upratovanie“ je a bude potrebné aj naďalej,“ dodala Danuša Krkošová.