Aerolínie môžu získať dobré emisné body za biopalivá

Plán, ktorý spresňujú dva návrhy nariadení EÚ o overení a monitoringu skleníkových plynov, prichádza aj napriek pretrvávajúcej polemike o potenciálnych negatívnych vplyvoch biopalív na životné prostredie.

Navyše stále pretrvávajú obavy, že európska emisná schéma pre aerolínie by mohla spustiť komerčnú vojnu s Čínou alebo USA, ktoré bojujú proti začlenenie svojich prepravcov do EÚ ETS.

Nedávny návrh legislatívy poskytuje priemyslu detaily o tom, ako majú podávať správy o svojich skleníkových plynoch v rámci EÚ ETS. Pokiaľ ide o aerolínie uvádza sa v nich požiadavka nahlásiť „množstvo biomasy použitej ako palivo“, a to na ročnej báze. Spotreba biopaliva by mala byť „dodatkom k ročnej emisnej správe“. Návrhy ešte musia schváliť členské krajiny a tiež Európsky parlament.

Isaac Valero-Ladrón, hovorca komisárky pre klimatické opatrenia, pre EurActiv uviedol, že cieľom je poskytnúť aerolíniám stimuly pre používanie väčšieho množstva biopalív, za predpokladu, že majú „faktor nulovej emisie“.

„V rámci EÚ ETS poskytujeme finančný stimul pre používanie biopalív v leteckej doprave, keďže biopalivá majú faktor nulovej emisie, čo znamená, že nie je potrebné odovzdať žiadne povolenky,“ uviedol. „To znamená, že biopalivá majú dotáciu ekvivalentnú k prevládajúcej cene uhlíka,“ dodal a vysvetlil, že schéma je „nákladovo efektívnym stimulom, nakoľko subvencia pre biopalivá je ekvivalentná nákladom znižovania emisií v ostatných sektoroch“.

Aerolínie považujú biopalivá za kľúčovú súčasť záväzku pre dosiahnutie „uhlíkovo neutrálneho rastu“ do roku 2020. Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu (IATA) si stanovila za cieľ zvýšiť do roku 2017 podiel biopalív na celkovej spotrebe na úroveň 10 %, s tým, že majú potenciál zredukovať uhlíkovú stopu odvetvia až o 80 %.

Antonio De Palmas, riaditeľ spoločnosti Boeing pre vzťahy EÚ a NATO, v nedávnom rozhovore pre EurActiv uviedol: „Bez biopalív sa tam nedokážeme dostať. Je to životne dôležitý príspevok.“

Zmena pôdy stále otázna

Komisia naznačila, že dobré body získajú v schéme ETS len tie biopalivá, ktorú rešpektujú certifikované schémy udržateľnosti EÚ.

„Udržateľné biopalivá sú palivami, ktoré dosahujú vyššie úspory skleníkových plynov v porovnaní s priemerom u fosílnych palív, a nekultivujú sa na pôde s vysokou hodnotou biodiverzity alebo na rašelinisku, ktoré je veľkou zásobárňou uhlíka,“ napísal Ladrón.

Environmentalisti ale varujú, že neexistuje žiadna záruka o tom, že biopalivá používaní v lietadlá neprispejú k nepriamej zmene využívania pôdy (ILUC).

„Je dobré, že sa kritéria udržateľnosti rozšírili tak, aby pokryli ETS, ale pokiaľ nebude začlenená aj otázka ILUC, nie je žiadna garancia o skutočných redukciách emisií,“ uviedol Dudley Curtis z eko-organizácie Transport & Environment.

Ladrón pripustil, že politika Únie v oblasti biopalív má svoje nedostatky a „diskusie o ILUC stále prebiehajú“ aj v rámci Európskej komisie. EK viackrát odložila vydanie správy o ILUC. To sa momentálne očakáva na jar tohto roku.