Aká je bilancia fondov EÚ za 10 rokov členstva?

Prostriedky zo zdrojov Európskej únie predstavujú takmer 80 % verejných investícií na Slovensku. Od vstupu Slovenska do EÚ bola u nás z fondov politiky súdržnosti v období 2004 – 2013 vyčlenená suma 12,86 miliardy eur.

Minuloročný prieskum verejnej mienky Eurobarometer zameraný na vnímanie európskej regionálnej politiky občanmi ukázal, že Európania vnímajú regionálne investície z rozpočtu EÚ pozitívne. Viac než 77 % respondentov z celej EÚ hodnotilo ich prínos kladne, na Slovensku to bolo 80 % opýtaných. (EurActiv, 12.12.2013)

Číselná bilancia dopadov nášho členstva v Únii potvrdzuje významný vplyv eurofondov v oblasti dopravnej infraštruktúry, vzdelávania, sociálnej starostlivosti, regenerácie verejných priestranstiev, ochrany životného prostredia a tvorby pracovných miest, či už v priemysle, poľnohospodárstve alebo cestovnom ruchu.

Doprava:

– z eurofondov sa postavilo vyše 100 km diaľnic a rýchlostných komunikácií, ďalších 112 km je vo výstavbe. Podarilo sa tiež postaviť alebo zmodernizovať vyše 1830 km ciest I., II. a III. triedy;

– zmodernizovalo sa vyše 100 km železníc, ďalšie desiatky km sú vo výstavbe;

– fondy sa použili aj na nákupy nových vlakových súprav a obnovu vozňov – SR mohla zaobstarať 61 nových vlakov;

– v rámci modernizácie bratislavskej MHD dôjde k výmene celého trolejbusového parku, t.j. 80 moderných nízkopodlažných trolejbusov, zaobstará sa nákup 30 električiek a 15 vlakových súprav pre prímestskú dopravu. Košice sa tiež môžu tešiť na 23 nových električiek, obnovu električkových tratí, nové trolejbusy a prímestské vlaky. 

Vzdelávanie, sociálna sféra, kultúra:

– z fondov EÚ sa zmodernizovalo 56 nemocníc a 208 zariadení sociálnej starostlivosti;

– vďaka eurofondom sa tiež zmodernizovalo vyše 1020 škôl;

– v oblasti cestovného ruchu sa podporilo takmer 500 zariadení, čím sa zvyšuje atraktivita regiónov, príjmy a zamestnanosť v tomto sektore;

– okrem toho sa Slovensko aktívne zapája do programu študentskej mobility. Vďaka programu Erasmus vycestovalo do zahraničia vyše 17 500 študentov a ďalších 3000 študentov absolvovalo zahraničnú praktickú stáž v podnikoch. Na výmenné programy vycestovalo aj 6237 vysokoškolských učiteľov zo Slovenska;

– významným projektom, ktorý prispel k zviditeľneniu východoslovenského regiónu boli Košice – Európske hlavné mesto kultúry. Finančná podpora smerovala do 20 investičných projektov v celkovej výške 55 miliónov eur.

Regenerácia sídel, enviro-ochrana:

– eurofondy významne prispeli k obnove miest a obcí v podobe regenerácie centier miest, obnove námestí, opráv  budov či výsadby zelene. EÚ takto podporila regeneráciu 843 sídel a verejných priestranstiev;

– v oblasti životného prostredia Únia podporila výstavbu a obnovu  takmer 1600 km novej kanalizačnej infraštruktúry a 230 projektov na zníženie znečistenia vzduchu. Zrekonštruovalo sa 24 čistiarní odpadových vôd;

– v oblasti protipovodňových opatrení sa z eurofondov podporilo celkovo 99 projektov vo výške takmer 129 miliónov eur; 

– čerpali sme aj pomoc z Fondu solidarity EÚ, ktorý sa používa v mimoriadnych situáciách, akými sú napríklad veľké prírodné katastrofy. Slovensko získalo túto pomoc v súvislosti ničivou víchricou v Tatrách v roku 2004 (5,7 mil. eur) a s povodňami v roku 2010 (20,4 mil. eur).

Zamestnanosť:

– s prispením eurofondov sa podporil vznik približne 130 000 nových pracovných miest;

– postavilo sa 26 priemyselných parkov a poskytla priama podpora pre vyše 572 malých a stredných podnikov;

– ďalšia podpora smerovala pre 116 vedeckých inštitúcií a na inovačné aktivity v podnikoch (30 projektov, z toho 26 malých a stredných podnikov);

– medzi poľnohospodárov sa  rokoch 2004 – 2013 v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a rozvoja vidieka rozdelilo takmer 4,85 miliárd  eur.

Pohľad analytikov

Možnosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ na národné projekty hodnotia slovenskí analytici rozporuplne. Na jednej strane uznávajú ich prínos najmä pri budovaní infraštruktúry, na druhej strane však poukazujú na chýbajúce reformy a obrovskú mieru korupcie, ktorá sa v súvislosti s prideľovaním európskych peňazí rozmohla.

Ekonóm Slovenskej akadémie vied (SAV) Vladimír Baláž oceňuje význam fondov pri podpore vzdelávania vybavením učební na školách alebo pri pomoci výskumu. „Nakúpili sme nové prístroje, vybudovali sme nové centrá excelentnosti, ale kvalita výskumu sa zatiaľ nepohla dopredu, pretože sme sami neurobili systémové reformy, ktoré by tomu mali napomôcť,“ uviedol.

Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský je voči eurofondom skeptický.

„Pre slovenských občanov znamenajú rozsiahle náklady na často veľmi predražené, neprioritné výdavky, napríklad zámkové dlažby na obecných námestiach, či priamo nezmyselné projekty, ako sú rôzne analýzy do zásuvky alebo rozhľadne, z ktorých nie je rozhľad,“ zdôraznil.

Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, vidí hlavný prínos fondov v znižovaní regionálnych rozdielov, avšak ani jedna zo slovenských vlád  podľa neho nesmerovala prostriedky prioritne do problémových regiónov s najvyššou nezamestnanosťou.

„Vlády tak svojou politikou rozdeľovania fondov EÚ paradoxne prispievajú k rastu medziregionálnych a vnútroregionálnych rozdielov, teda k opačnému javu v porovnaní s tým, čo občanom v súvislosti s eurofondmi pred vstupom do EÚ politici sľubovali,“ uviedol.

Za najväčšie negatívum v systéme prideľovania eurofondov považujú analytici korupciu a klientelizmus. „Eurofondy sú živnou pôdou pre korupciu. Tie percentá, ktoré sa tam berú z hodnoty projektu, sa bežne pohybujú od 20 % vyššie,“ poznamenal Vladimír Baláž s tým, že eurofondy navyše krivia podnikateľské prostredie a narúšajú trhovú súťaž.

(EurActiv/TASR)

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.