Čistejšiu dopravu odborníci podporujú číslami, komisár spevom

Znečistenie ovzdušia si v Európe podľa odhadov ročne vyžiada 3 milióny dní práceneschopnosti a 350 000 predčasných úmrtí. Odborníci z Európskej environmentálnej agentúry vo svojej novej správe poukazujú aj na to, ako sa tieto zdravotné dopady  premietajú do vysokých ekonomických nákladov.

Revíziou smernice Eurovignette (2011/76/EÚ) o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami sa umožnilo, započítať do poplatkov pre kamióny aj externé náklady súvisiace so znečistením ovzdušia a/alebo hlukom spôsobeným premávkou. Vzhľadom na to, že termín pre jej transpozíciu je 16. október 2013 veľká väčšina členských krajín ju ešte do národného práva neprevzala.

Príjmy z takýchto prirážok by sa podľa smernice mali ďalej investovať do udržateľnej dopravy a znižovania emisií, avšak konečné rozhodnutie o použití poplatkov je na členských štátoch.

„Európske ekonomiky sa spoliehajú na prepravu tovarov na dlhé vzdialenosti. Avšak existujú skryté náklady, zaplatené v rokoch zníženého zdravia a stratách na životoch. Tieto náklady sú obzvlášť vysoké pre tých, ktorí žijú blízko hlavných európskych prepravných trás,“ uviedla výkonná riaditeľka EEA Jacqueline McGlade. „Zahrnutím týchto nákladov do ceny tovarov môžeme povzbudiť zdravšie metódy prepravy a čistejšie technológie.“

V správe sa uvádza, že náklady za znečistenie ovzdušia len samotnými kamiónmi vyjdú v európskych krajinách ročne na 43 až 46 miliárd eur. To znamená takmer polovicu z približne 100 miliárd eur za zanečistenie ovzdušia všetkými druhmi dopravy.

Karcinogénne výfuky

Hoci sa znečistenie ovzdušia v Európe v posledných rokoch značne znížilo, v niektorých častiach Európy sú kamióny hlavným prispievajúcim faktorom. Nafta, ktorú väčšina ťažkých nákladných áut používa ako palivo, znečisťuje ovzdušie po prepočítaní na kilometer jazdy viac ako napríklad benzín. V júni 2012 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), „na základe dostatočných dôkazov“ zaradila emisie z výfuku dieselových motorov  do zoznamu karcinogénov.

Z analýzy EEA vyplýva, že kamióny sú zodpovedné za 40-50 % emisií oxidov dusíka z cestnej dopravy v skúmaných krajinách. Autori sa venovali oxidom dusíka a jemným prachovým časticiam (PM2,5), ktoré okrem iného spôsobujú respiračné či kardiovaskulárne ochorenia.

Najvyššie náklady – hornaté vnútrozemské štáty

Vyššie externé náklady na kilometer sa vyskytujú vo vnútrozemských štátoch, s vysokou hustotou obyvateľstva. Naopak najnižšie externí náklady za znečistenie sa zaznamenalo v krajinách, kde sa emisie môžu rozptýliť nad šírim morom. Ďalším zhoršujúcim faktorom je hornatosť krajiny -znečistené ovzdušie sa často zachytí medzi pohoriami, čím je obyvateľstvo ešte viac vystavené súvisiacim zdravotným rizikám.

V niektorých európskych krajinách sú tak externé náklady znečistenia kamiónmi až 16-krát vyššie než v iných. Najvyššie sú vo Švajčiarsku(€0,12/kilometer pre emisnú triedu EURO III kamiónov s hmotnosťou 12–14 ton), ďalej v Luxembursku, Nemecku, Rumunsku, Taliansku a Rakúsku. Na Slovensku a v ČR sa pohybujú okolo €0,6/km. Najnižšie škody na kvalite ovzdušia spôsobujú na Cypre, Malte a vo Fínsku.

Výška týchto externých nákladoch tiež závisí od hustoty obyvateľstva, preto autori štúdie najvyššie náklady zaznamenali v prípade Zürichu, Bukurešti, Milána, nemeckého Porýnia a Barcelony.

Ďalším významným faktorom je vek nákladného vozidla. Pri novších kamiónoch triedy EURO IV a V sa tieto externé náklady na rovnakých prepravných koridoroch znižujú o 40-60 %.

Spievajúci komisár

Janez Potočnik sa rozhodol upriamiť pozornosť na znečistenie ovzdušia spôsobené dopravou aj pripojením sa k výzve Hodiny Zeme. Tú si si po celom svete pripomínajú najmä zhasnutím svetiel a tento rok pripadá na 23. marca.

Oznámil, že ak 1000 ľudí prestane najmenej na týždeň používať automobil, skomponuje a  zaspieva vlastnú pieseň pred rovnakým množstvom ľudí. „Viem, neznie to ako veľa, ale ak dostatok z nás urobí malé kroky, urobíme tým veľký skok vpred. Veľmi dôležitým prvým krokom je zamyslieť sa nad tým, aké dopady majú naše denné rozhodnutia na životné prostredie a našu každodennú kvalitu života,“ uviedol. K jeho výzve sa môžu pripojiť aj ne-motoristi, ak presvedčia priateľa, aby svoje auto nepoužíval.

Komisárov syn je v Slovinsku známym raperom a podľa slov ďalších komisárov je Potočnik známy spievaním na súkromných  podujatiach  EK. Hudobný doprovod by mu mohol robiť jeho samotný hovorca Joe Hennon, ktorý je gitaristom v keltskej folkovej skupine Shantalla.

Hoci niektorí môžu pochybovať o tom, či im stojí za to obetovať pohodlnosť vlastného auta za šancu počuť komisára Potočnika spievať, podľa slov jeho hovorcu „veríme, že šudí presvedčí faktor zvedavosti“.

Tony Long z environmentálnej organizácie WWF pochválil komisára za to, že sa k iniciatíve pripojil. „V nasledujúcich týždňoch očakávame, že sa pripoja ďalší kľúčoví lídri EÚ a verejne demonštrujú svoju podporu,“ dodal pre EurActiv.