Integrovaná doprava bude aj v Košickom kraji

Krátka správa

Chrbticou navrhovaného integrovaného dopravného systému v Košiciach a Košickom samosprávnom kraji (KORID) je koľajová doprava. „Košice sú jediným mestom, ktoré má na električkových tratiach rovnaký rozchod (1435 mm) ako je na železničných tratiach. Naši predkovia boli v tomto smere mimoriadne prezieraví,“ hovorí splnomocnenec kraja pre KORID Igor Reiprich. Základným princípom rozvoja KORID je postupné rozširovanie mestského koľajového dopravného systému do celého samosprávneho kraja. Po etapách by mal KORID umožniť obyvateľom kraja čo najefektívnejšie využívať koľajovú dopravu. Počíta sa aj s prepojením na územie Prešovského samosprávneho kraja a s mestom Prešov.

Demografická analýza ukázala, že do Košíc dochádza denne takmer 32 tisíc ľudí z iných okresov Košického a necelých 11 tisíc z Prešovského kraja. Mnohí z nich využívajú železničnú a následne električkovú dopravu. „Na základe štúdie realizovateľnosti sme vybrali osem stavieb a terminálov pre KORID. Štyri sú stavbami mesta a kraja, ďalšie štyri stavbami Železníc SR a ministerstva dopravy,“ hovorí Ing. arch. Zdeněk Kindl z IKP Praha.

„Pre mesto a kraj boli vybrané električková trať z Námestia maratónu mieru na Sídlisko Ťahanovce, prepojenie električkových a železničných tratí na Staničnom námestí, úprava električkových tratí v centre mesta a napojenie priemyselného parku Pereš a letiska Košice električkovou rýchlodráhou. Pre železnice a ministerstvo je prioritou vybudovanie terminálu Sever, prepojenie sektorov Západ a Východ terminálu železničnej stanice, elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava mesto a napojenie priemyslovej zóny Bočiar a priemyselného parku Kechnec.“

Celková investícia na všetkých osem stavieb presahuje 2 miliardy 844 miliónov. Viac ako polovicou by sa na nej malo podieľať mesto a kraj (1,456 mld. korún), odhad pre železnice a ministerstvo je 1,389 mld. korún. Finančne najnáročnejšou stavbou by mala byť električková trať na sídlisko Ťahanovce (685,5 miliónov). „Električka je najdrahšia, ale rieši najvážnejší problém. Preto sme ju odporučili ako prioritu,“ vysvetľuje Z. Kindl. „Všetky stavby by mohli byť v prevádzke do roku 2013.“ Najrýchlejšie bude možné začať s rekonštrukciou tratí v meste a elektrifikácia úseku železničnej trate do Moldavy. Okrem toho treba vybudovať mimoúrovňové napojenie autobusovej stanice, depo pre vozidlá regionálnej električky (navrhované v areáli bývalej magnezitky), upraviť trasy rýchlodráhy pri Pereši a premostenie Moldavskej cesty, postaviť terminál Barca – juh, elektrifikovať trať Margecany – Gelnica a postaviť zberné parkoviská pri zastávkach.

Ministerstvo dopravy, samosprávny kraj, mesto a ŽSR už podpísali Dohodu o spolupráci. Zúčastnené strany sa zaviazali, že budú maximálne efektívne využívať fondy EÚ z prostriedkov Operačného programu Doprava 2007-2013, ako aj Regionálneho operačného programu 2007-2013. Štúdia realizovateľnosti bude v blízkom čase zverejnená aj na internete.