MDPT podporí výskum a vývoj elektronickej komunikácie a poštových služieb

Rezort dopravy zverejnil konkrétne zadania, ktoré chce nechať riešiť externe a zameriavajú sa na digitalizáciu televízneho vysielania, širokopásmový internet, a regulačný rámec EÚ pre liberalizáciu komunikačného trhu alebo poštové služby.

Zameranie projektov:

Prioritná orientácia projektov je zameraná na riešenie otázok koncepčnej povahy v oblasti rozvoja elektronických komunikačných sietí a služieb, na vybranú problematiku  prechodu na digitálne TV vysielanie v podmienkach SR a na koncepciu poštových služieb .

  • Projekt č. 1: Revízia nového regulačného rámca EÚ v kontexte hodnotenia skúseností s liberalizáciou trhu elektronických komunikácií na Slovensku
  • Projekt č. 2: Návrh koncepcie, zamerania a podpora informačnej kampane prechodu na pozemské digitálne vysielanie
  • Projekt č. 3: Právna analýza možnosti financovania prechodu na digitálne vysielanie
  • Projekt č. 4: Širokopásmový prístup k službám elektronických komunikácií v SR
  • Projekt č. 5: Rozvoj a systemizácia slovenskej technickej terminológie  v oblasti elektronických komunikácií
  • Projekt č. 6: Globálne navigačné satelitné systémy
  • Projekt č. 7: Výskum systému prístupových miest verejnej poštovej siete na zmluvnom základe ako podporného riešenia na zabezpečenie univerzálnej poštovej služby na úplne liberalizovanom trhu v SR
  • Projekt č. 8: Výskum uplatnenia alternatívnych mechanizmov financovania univerzálnej poštovej služby v SR po zrušení poštovej výhrady

Konečný termín uzávierky podávania žiadostí:  28. február 2007

Miesto doručenia projektov:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Sekcia pošty a telekomunikácií
Námestie slobody 6
P.O. Box 100
810 05 Bratislava

Kompletné znenie výzvy si môžte stiahnuť vo formáte pdf tu: