Mestá proti sociálnemu vylúčeniu

Pozadie

Síce trvalý nárast dopytu po doprave naznačuje, že európski občania sa stávajú čoraz viac mobilnými, značný počet ľudí má k mobilite slabý prístup.

Európske mestá sú štruktúrované okolo automobilovej dopravy, takže prístup k nevyhnutným službám, akými sú školy a nemocnice, práca a životné prostredie, je často zložitý pre ľudí bez vozidla.

V roku 2006 Komisia prijala oznámenie, kde zvýraznila úlohu európskych miest a veľkomiest, ktorú by mali zohrávať pri tvorbe ekonomického rastu a pracovných miest v Európe, a to vrátane prístupnosti a mobility.

Oznámenie s názvom „Politika súdržnosti a mestá: príspevok miest k rastu a pracovným miestam v regióne“ tvrdí, že v európskych mestách by „malo dopravné plánovanie brať ohľad na tých, ktorí sú bez áut alebo tých, ktorí nie sú schopní jazdiť (napr. starší ľudia, mladí ľudia a ľudia s obmedzenou osobnou mobilitou). Cieľom je zabezpečiť prístup k pracovným miestam a službám (zdravotná starostlivosť, nakupovanie) a uľahčiť osobnú autonómiu bez spoliehanie sa na súkromné auto.“

Robia však mestá dosť preto, aby to zabezpečili a ako môže EÚ prispieť ďalej k realizácii tohto cieľa?

Otázky:

Mobilita a sociálne začlenenie

V rámci 57. svetového kongresu a výstavy v Helsinkách 20.-24. mája 2007 zvýraznilo Medzinárodné združenie verejnej dopravy (UITP) dôležitú úlohu verejnej dopravy v boji proti sociálnemu vylúčeniu.

Podľa UITP je síce pravdou, že európske krajiny boli úspešné pri zabezpečení toho, že sa dopravné služby a zariadenia stali prístupnejšie pre všetkých, je stále potrebné väčšie úsilie, aby došlo k rozšíreniu cestovného horizontu medzi sociálne vylúčenými občanmi EÚ, ak má EÚ mať „rozhodujúci dopad pri eliminácii chudoby do roku 2010,“ čo je cieľ, podporovaný lisabonskou agendou pre rast a pracovné miesta.

Organizácia UITP zdôrazňuje, že EÚ by mala urobiť z poskytovania verejnej dopravy cieľ vo svojich usmerneniach pre členské štáty, ktoré by boli zakomponované do ich národných akčných plánoch sociálneho začlenenia.

S rýchlo starnúcou spoločnosťou (už 22% populácie je staršia než 60 rokov a tento podiel by mal do roku 2050 vzrásť na 36%) nemôže byť otázka zlepšeného prístupu viac zanedbávaná, zdôrazňuje UITP.

Zameranie na „znevýhodnené susedstvá“

Nepokoje vo francúzskych mestách v roku 2005 zvýraznili potrebu nových riešení, ktoré by čelili problému marginalizácie v mestských oblastiach.

Charta o udržateľných európskych mestách z Lipska, ktorú by mali prijať ministri členských štátov na svojom stretnutí 24.-25. mája, zameriava značnú pozornosť na problémy vysokej nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia (EurActiv, 16. máj 2007) a zdôrazní potrebu integrovanej politiky mestského rozvoja, ktorá by sa mala zamerať na zlepšenie trhu práce, vzdelávania pre mladých ľudí, vývoja „verejných priestorov vysokej kvality“ a dostupnej a efektívnej mestskej dopravy.

Charta tiež navrhne, aby členské štáty mohli používať štrukturálne fondy na financovanie špecificky mestských programov.

Pozície:

UITP zdôrazňuje, že viac verejnej dopravy je kľúčom k opätovnému zapojeniu sociálne vylúčených občanov do sociálnych a hospodárskych štruktúr spoločnosti a aby sa dopravné politiky zamerali predovšetkým na tento segment populácie.

V praxi však národné úrady investujú príliš málo do zapájania chudobných mestských oblastí na okrajoch miest, kde je nájom prijateľnejší a mestských centier, kde sa nachádzajú pracovné príležitosti. UITP si myslí, že to značne obmedzuje šance nezamestnaných nájsť si prácu.

Podľa UITP si boj proti týmto problémom vyžaduje holistický prístup, zahŕňať partnerstvá medzi verejnou dopravou a sociálnou politikou, ako napr. schémy sprostredkovateľských agentúr, ktoré by poskytovali nezamestnaným lístky na pracovné interview.

Sustrans, MVO zameraná na trvalo udržateľnú dopravu z Veľkej Británie, argumentuje, že verejná doprava je dôležitá, ale zdôrazňuje, že EÚ by mala jasne zriadiť „hierarchiu cestných užívateľov“, ktorá by postavila chodcov a cyklistov do centra dopravnej politiky. „Posun k bezmotorovej doprave sa bude týkať nielen cieľov dopravnej politiky, vzťahujúcich sa na dopravu, ale tiež aj na oblasti ako zmena podnebia, verejné zdravie a obezita, sociálna inklúzia a súdržnosť komunít a energetická bezpečnosť,“ zdôrazňuje Sustrans.

„V minulosti dominovala mestskej dopravnej politike skôr túžba uľahčiť mobilitu (schopnosť cestovať) než prístupnosť (prístup k tovarom a službám, ktoré sú motívmi, povzbudzujúcimi ľudí cestovať). To malo za následok dlhšie a dlhšie cestovné vzdialenosti, čoraz viac narastajúce úrovne motorovej dopravy a veľmi široký rozsah negatívnych vedľajších efektov. Zvýšením miery kráčania a bicyklovania v rámci miest by mohla mestská doprava mať kľúčový príspevok k sociálnej súdržnosti, revitalizácii susedstiev a blahobytu komunít,“ dodáva Sustrans.

Federácia cyklistov z Veľkej Británie dodáva, že podpora „politík, priaznivých pre bicykle“ by zvýšila mobilitu ľudí, ktorí nemajú prístup k autu, alebo tých, ktorí si nemôžu dovoliť náklady mať auto. „Bickylovanie je formou cestovanie, ktorá je efektívna, pokiaľ ide o náklady, kde hlavným výdavkom je cena pri kúpe bicykla. Tento prvotný náklad j však značným výdavkom pre tých s nižším príjmom. Vlády by mali podporiť kúpu bicyklov nulovou alebo zníženou mierou DPH, ktorá sa platí na bicykle“.

Správa Fédération Internationale de l´Automobile (FIA), ktorá reprezentuje viac než 43 miliónov autozákazníkov, vyhlasuje: „Pre tých z nás, ktorí veria, že auto poskytuje mnohé pozitívne prínosypre tých z nás, ktorí veria, že je dvojnásobne dôležité, aby sme nezabudli na tých, ktorí nemajú takéto výhody, ľudia, ktorí sú mimo automobilovej spoločnosti a často nesú veľmi neprimerané bremeno negatívnych dopadov auta na ich prostredie.“ FIA zvýrazňuje doposiaľ slabú identifikáciu tohto problému a nekoordinované a čiastkové politické odpovede na túto otázku.

Ďalšie kroky:

  • 24.-25. máj 2007: Ministri krajín EÚ, zodpovední za rozvoj miest a krajiny sa stretnú v Lipsku, aby prijali (lipskú) Chartu udržateľných európskych miest
  • september 2007: Komisia by mala prijať Zelenú knihu o mestskej doprave.