OP BK: Podpora verejnej dopravy (OPBK/2008/1.2/01)

Logo OP Bratislavský kraj (Zdroj: www.opbk.sk)

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

31. marca 2008 spustilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja prvé priebežné výzvy z Operačného programu Bratislavský kraj. Týkajú sa jeho prvej priority – Infraštruktúry. 

Cieľom grantov je zvýšenie počtu prepravených osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy a z hľadiska dopravnej obslužnosti územia ide o zvýšenie mobility obyvateľov a efektívnejšie využívanie jestvujúcich druhov dopravy. Špecifický význam budovanie Integrovaného dopravného systému Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavným motívom je zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy v konkurencii s individuálnou automobilovou dopravou.

V opatrení “Regionálna a mestská hromadná doprava” sa môžu uchádzať samosprávy Bratislavského kraja – hl. mesto, mestá, obce i samosprávny kraj o granty od 0,5 mil. korún vyššie na riešenie jednotného tarifného systému, budovanie prestupných terminálov, podporu mestskej hromadnej dopravy i informačné zabezpečenie systému dopravy.

Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí je ohlásená od 15. apríla priebežne a prvé návrhy očakáva ministerstvo od 2. mája 2008. MVRR ráta s asi 5 projektami v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy.

Implementáciu opatrení vykonáva riadiaci orgán programu – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom vystupuje Bratislavský samosprávny kraj predstavujúci úroveň regiónu NUTS 3 (ďalej aj „SORO“), avšak do podpisu zmluvy o delegovaní právomocí medzi MVRR a BSK je implematácia programu plne na agentúre MVRR. 


Analýza výzvy

Názov operačného programu: Operačný program Bratislavský kraj

 • Prioritná os č. 1 Infraštruktúra
  • Opatrenie č. 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
   • Skupina aktivít 1.2.1 Zriadenie jednotného tarifného systému

   • Skupina aktivít 1.2.2 Vybudovanie prestupných terminálov vo vytipovaných dopravných uzloch s možnosťou efektívneho využitia jednotlivých druhov verejnej dopravy

   • Skupina aktivít 1.2.3 Podpora MHD

   • Skupina aktivít 1.2.4 Informačné zabezpečenie

Trvanie výzvy: od 31. marca 2008 priebežne
Charakter výzvy: Pilotná, priebežná
Kód výzvy: OPBK/2008/1.2/01

Oprávnení žiadatelia

 • Obce a mestá Bratislavského kraja (1.2.2)
 • Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti (všetky)
 • Bratislavský samosprávny kraj (1.2.1, 1.2.2 a 1.2.4)

Pre danú skupinu aktivít sú oprávnení príslušní žiadatelia v súlade s územnou koncentráciou

Miesto realizácie projektu

 • Bratislavský kraj, obce z pólov rastu

Cieľ:

Cieľom opatrenia je zvýšenie počtu prepravených osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy. Z hľadiska zlepšenia dopravnej obslužnosti územia kraja (zvýšenia mobility obyvateľov, efektívnejšie využívanie jestvujúcich druhov dopravy) má špecifický význam budovanie Integrovaného dopravného systému Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavným motívom je zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy v konkurencii s individuálnou automobilovou dopravou.

Výhody:

 • Pre cestujúcich:
  • po stránke prepravnej – vybavenie jednotnou sústavou cestovných dokladov platných u všetkých dopravcov zapojených v systéme s jednotnými tarifnými a prepravnými podmienkami – Dopravný podnik Bratislava, Slovenská autobusová doprava Bratislava, Železničná spoločnosť Slovensko a pod.;
  • po stránke dopravnej – skvalitnenie obslužnosti územia (garantovaný maximálny prípustný interval medzi spojmi, garantovaná maximálna vzdialenosť zastávky od obývanej oblasti, nadväznosť liniek a pod.);
  • po stránke organizačnej – zabezpečenie jednotného organizačného, technického a informačného systému na celom organizovanom území u všetkých dopravcov;

 • Pre dopravcov:
  • ekonomickejšie zhodnocovanie vlastných kapacít na širšom ucelenom priestore pri presne stanovených zmluvných podmienkach so zárukou vykrývania ekonomicky preukázaných strát pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme;
  • dlhodobé zvyšovanie hospodárnosti verejnej hromadnej osobnej dopravy;
  • získanie rozsiahleho uceleného dopravného priestoru umožňujúceho systémové dopravné riešenie s dlhodobým výhľadom;
 • Pre objednávateľov dopravy:
  • hospodárnejšie vynakladanie verejných finančných prostriedkov pri zabezpečovaní dopravy na území kraja a mesta Bratislavy.

Oprávnené skupiny aktivít

Skupina aktivít 1.2.1 Zriadenie jednotného tarifného systému: elektronické označovače a snímače jednorazových cestovných lístkov a predplatných čipových kariet vo vozidlách a nástupištiach, predajné automaty, terminály na predaj predplatných časových lístkov, stavebné úpravy nástupíšť a parkovacích plôch nevyhnutné pre inštaláciu príslušných elektronických zariadení.

Skupina aktivít 1.2.2 Vybudovanie prestupných terminálov: vo vytipovaných dopravných uzloch s možnosťou efektívneho využitia jednotlivých druhov verejnej dopravy (regionálny vlak, prímestský autobus, linky MHD), vybudovanie záchytných parkovísk v rámci prestupných terminálov. (Vytipovanie konkrétnych terminálov bude v súlade s Plánom dopravnej obsluhy BSK.)

Skupina aktivít 1.2.3 Podpora MHD: príprava a realizácia aktivít zameraných na zvýšenie kvality systému integrovanej osobnej hromadnej dopravy a zníženie jej negatívneho dopadu na životné prostredie vrátane nevyhnutného budovania a rekonštrukcie električkových a trolejbusových tratí v súvislosti so zabezpečením fungovania integrovaného dopravného systému, dobudovanie zariadení pre preferenciu koľajovej dopravy na riadených križovatkách, obstaranie a inštalácia riadiaceho software s atribútmi preferencie koľajovej dopravy. Táto aktivita sa bude uplatňovať na území mesta Bratislavy.

Skupina aktivít 1.2.4 Informačné zabezpečenie: jednotný informačný systém, marketingová podpora celého systému (informačná kampaň, internetová stránka, informačné strediská, vytvorenie jednotného vlastného dispečerského aparátu a pod.), výroba a montáž informačných tabúľ poskytujúcich informácie týkajúce sa integrovaného dopravného systému, elektronický informačný systém, elektronické smerové tabule, jednotné označovanie liniek.

Oprávnené a neoprávnené výdavky

Oprávnenosť výdavkov je definovaná čl. 56 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 47 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a čl. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006. Oprávnené výdavky sú stanovené v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007–2013. Celkové oprávnené výdavky na projekty sa uvádzajú v Sk vrátane DPH s presnosťou na dve desatinné miesta. Skupiny oprávnených výdavkov sú uvedené v prílohe č. 1 programového manuálu (Číselník oprávnených výdavkov).

Príklady:

 • Výpočtová technika
 • Telekomunikačná technika
 • Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
 • Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
 • Všeobecný materiál
 • Softvér a licencie
 • Prípravná a projektová dokumentácia
 • Realizácia nových stavieb
 • Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
 • Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
 • Modernizácia výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky
 • Modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
 • Modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Dĺžka realizácie projektu

 • Minimálna dĺžka realizácie projektu nie je stanovená.
 • Maximálna dĺžka realizácie projektu je 24 kalendárnych mesiacov od podpisu zmluvy o NFP.

Forma pomoci a financovanie

 • priama, nenávratný fin. príspevok.
 • alokácia pre opatrenie 1.2 (skupina aktivít 1.2.1 až 1.2.4) 22.000.000 EUR
  • Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) 18.700.000 EUR
  • štátny rozpočet SR 2.200.000 EUR
  • prijímatelia 1.100.000 EUR
 • maximálna intenzita pomoci 95%  (ERDF maximálne 85%, spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR 10% a žiadateľ z vlastných zdrojov je minimálne 5%)
 • Minimálna výška výdavkov na projekt: 500.000,- Sk,
 • Maximálna výška výdavkov: nie je stanovená.

Inštrukcie k vypracovaniu žiadostí

Žiadateľ predkladá žiadosť o NFP v slovenskom jazyku v jednom origináli a dvoch kópiách. Žiadosť o NFP vrátane relevantných príloh podpisuje štatutárny zástupca žiadateľa. Kapitola 4 Príručky pre žiadateľa o NFP z ERDF v rámci OPBK verejná správa (ďalej aj „Príručka“) špecifikuje procesné náležitosti súvisiace s predkladaním, prijímaním a registráciou žiadostí.

Termín predkladania žiadostí o NFP

 • Termín vyhlásenia výzvy: 31. marec 2008
 • Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP: od 15. apríla 2008 priebežne
 • Ukončenie možnosti rezervácie oznámi MVRR v lehote minimálne 5 pracovných dní vopred na internetovej stránke www.opbk.sk/rezervacia a na súvisiacich stránkach (www.build.gov.sk a www.nsrr.sk).
 • Prijímanie žiadostí o NFP: od 2. mája 2008 v stanovených termínoch podľa elektr. rezervácie priebežne

Hodnotenie a výber projektov

Kritériá pre hodnotenie a výber projektov v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava boli schválené Monitorovacím výborom pre OPBK a sú súčasťou prílohy č. 2 Programového manuálu OPBK.

Kontakty pre bližšie informácie:

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
e-mail: opbk@build.gov.sk
tel: 02/ 583 17 513

Kontaktná osoba: Michaela Kučerová, manažérka publicity

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Odbor implementácie SO/RO pre OPBK
Sabinovská 16, P.O. BOX 106
820 05 Bratislava 25
e-mail: opbk@region-bsk.sk

Zodpovedná osoba: Ing. Danuša Stromšíková MBA, riaditeľka odboru implementácie SO/RO pre OP BK
Tel.: 02/4826 4225, E-mail: dstromsikova@region-bsk.sk

Prílohy

 1. Formulár žiadosti o NFP
 2. Opis projektu
 3. Rozpočet projektu v elektronickej verzii
 4. Metodika pre výpočet finančnej analýzy projektu v elektronickej verzii
 5. Metodika pre analýzu nákladov a prínosov projektu
 6. Štandardné znenie Zmluvy o poskytnutí NFP
 7. Programový manuál OPBK
 8. Príručka pre žiadateľa o NFP v rámci OPBK verejná správa.

Predmetná výzva sa nachádza tu: