Pri pohybe v meste chodia Slováci hlavne pešo

Doprava je významným faktorom pre sociálny a ekonomický rozvoj miest, regiónov i národného hospodárstva. Samotný sektor dopravy zamestnáva v EÚ približne 9 miliónov ľudí. Nakoľko 68 % občanov Únie žije v urbánnych oblastiach, mestská doprava je obzvlášť významná pre budúci rast.

V mestách sa tiež uskutočňuje až 85 % ekonomických aktivít, preto môžu mať problémy s lokálnou dopravnou infraštruktúrou vážne hospodárske dôsledky. Typickým príkladom sú zápchy v mestách a ich okolí, ktorých náklady sa odhadujú asi na 100 miliárd eur ročne, t.j. 1 % HDP Európskej únie.

Urbánne oblasti sú tiež výraznejšie vystavené externým nákladom dopravy, ako je vyššie znečistenie vzduchu a hluk.

Vzhľadom na hospodársky význam miest a lokálne problémy s dopravou sa má v dopravnej politike EÚ klásť väčší dôraz na mestský element. V snahe lepšie pochopiť problémy z pohľadu samotných občanov a zistiť ich potenciálnu podporu pre rôzne riešenia sa na jar 2013 uskutočnil prieskum verejnej mienky na túto tému, ktorého výsledky sa zverejnili koncom roka.

Autom, MHD, na motorke, bicykli či po vlastných?

Až polovica Európanov využíva denne auto (vodič alebo pasažier), čo je podstatne viac ako verejnú dopravu (16 %) či bicykel (12 %). Najviac sú na svojich autách závislí Cyperčania, kde ich denne používa až 85 %.

Naopak, len 24 % respondentov z Maďarska uviedlo, že auto používa aspoň raz denne. Oveľa viac ako v iných členských štátoch sa spoliehajú na verejnú dopravu – aspoň raz denne ju používa 28 % opýtaných. Na druhom mieste sa umiestnili Česi, kde ju denne využíva 24 % opýtaných. Spomedzi sociálnych skupín verejnú dopravu využívajú predovšetkým študenti, samostatne zárobkovo činné osoby.

Motorky sa pri každodennom pohybe najviac používajú v Grécku, bicykle zase v Holandsku. Zdá sa, že predaj bicyklov sa neoplatí na Malte a Cypre, kde ho nikdy nevyužíva až 93%, resp. 82 %, opýtaných.

Chôdzu pri svojom každodennom pohybe v meste využívajú predovšetkým Lotyši (90 %), Slováci (86 %) a Poliaci (85 %). V rámci EÚ chodí v mestách denne po vlastných asi 68 % občanov,

Spomedzi respondentov zo Slovenska 37 % uviedlo, že aspoň raz denne využívajú auto, 18 % verejnú dopravu, 15 % bicykluje a 2 % jazdia na motorke. Pokiaľ ide o to, ako často Slováci cestujú v rámci mesta, 24 % uviedlo, že denne, čo je takmer polovica priemeru EÚ, kde v meste aspoň raz denne cestuje 46 % opýtaných. Až 42 % Slovákov uviedlo, že v rámci miest cestuje párkrát do mesiaca alebo menej často.

Problémy – najviac na Malte, najmenej vo Fínsku

Asi 38 % opýtaných uviedlo, že sa pri cestovaní v mestách stretáva s problémami, najčastejšie na Malte (74 % respondentov), v Grécku (65 %) a na Cypre (63 %). Na druhej strane sa s týmito problémami najmenej stretávajú obyvatelia v mestách vo Fínsku (11 %), Švédsku (15 %) a Dánsku (18 %). Najviac sú nimi postihnutí Európania žijúci vo veľkých mestách (45 %), ale problémy s dopravou sa nevyhýbajú ani tým, ktorí žijú vo vidieckych oblastiach, kde sa s nimi stretáva až 34 % opýtaných.

Samotní Slováci považujú za najväčší problém pri doprave nehody – až 91%, čo je najviac spomedzi krajín Únie. Nehody trápia taktiež Grékov (89 % opýtaných ich považuje za dôležitý problém). Zatiaľ čo Grécko sa vyznačuje vysokou mierou úmrtnosti na cestách, Slovensko sa v tejto štatistike pohybuje pod priemerom EÚ, avšak tieto údaje nerozlišujú úmrtia na cestách v mestách a mimo nich.

Ako druhý najvýraznejší problém s dopravou v mestách označili respondenti zo Slovenska znečistenie ovzdušia (92 %). Vysoké náklady na cestovanie považuje za veľmi dôležitý problém 36 %, ďalších 55 % ich označili za pomerne významný problém.

Zlepšenia – ako a kto?

Viac než tretina opýtaných zo Slovenska i EÚ-28 si myslí, že dopravná situácia v mestách zostane rovnaká, až 46 % Slovákov dokonca očakáva zhoršenie.

Hlavnú zodpovednosť za redukciu dopravy v mestách nesú podľa Európanov, vrátane Slovákov,  mestské orgány. Ďalších 31 % opýtaných zo SR uviedlo, že by to mala riešiť národná vláda.

Pokiaľ ide o spôsoby zlepšenia cestovania v mestách, kedy si respondenti mohli vybrať z viacerých možností, najväčšiu podporu medzi Európanmi získala kvalitnejšia a lacnejšia verejná doprava. Nižšie ceny MHD podporilo až 54 % opýtaných zo Slovenska, 45 % by tiež podporilo obmedzenie prístupu určitých typov vozidiel, napr. kamiónov.

Vstup kamiónov do miest podporili najmä Česi. Cyperčania by privítali predovšetkým zlepšenie trás pre chodcov, Gréci  zase zníženie povolenej rýchlosti.