Programy Informatizácia spoločnosti a Doprava definitívne schválené

Zdroj: fotolia.com

Krátka správa

21. septembra 2007 oznámil úrad vlády, že Európska komisia definitívne schválila operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS).

„Dňa 17. septembra 2007 bolo v Bruseli oficiálne podpísané Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma Operačný program Informatizácia spoločnosti pre pomoc Spoločenstva z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci konvergenčného cieľa v regiónoch na Slovensku okrem Bratislavy na programové obdobie 2007 – 2013,“´uvádza sa v oznámení ÚV SR od manažérky publicity Marty Tomašovičovej.

Rozhodnutím Európskej komisie bola potvrdená nasledovná štruktúra prioritných osí OPIS:

  1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb,
  2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry a
  3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu.  

K nim sa radí ešte prioritná os venovaná technickej asistencii OPIS.

Maximálny podiel spolufinancovania z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj ( ERDF ) sa stanovil na 85%, čo je 993 095 405 eur a národný príspevok vo výške 175 252 131 eur. Maximálny podiel spolufinancovania tak predstavuje pre prioritnú os 1. 702 268 409, prioritnú os 2. 163 541 958,prioritnú os 3. 96 201 152 Euro.

Úrad vlády SR ako „Riadiaci orgán pre OPIS“ (RO OPIS) a MF SR ako „Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom“ (SO/RO OPIS) pripravujú ďalšie programové dokumenty potrebné k vyhláseniu výziev na predkladanie  projektov. Do jedného mesiaca, teda do 17. októbra by mali byť známe manuály k operačnému programu.

Na stredajšej vláde potvrdil minister dopravy Ľ. Vážny (SMER-SD), že Komisia už oficiálne odobrila aj finančne najväčší Operačný program Doprava. Pri ňom sa bude postupovať podľa zásobníka projektov a s výzvami sa nepočíta. Koneční prijímatelia sú podľa programu jednoznačne definovaní: Železnice SR, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a Slovenská správa ciest. Do dopravy sa z eurofondov investuje viac ako 3,2 mld. eur z Kohézneho fondu a  ERDF.