Vláda schválila prvé operačné programy

Autor: njaj, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

V stredu (16.4.) slovenská vláda schválila návrhy dvoch programových dokumentov pre čerpanie eurofondov v období 2014 – 2020. Ide o OP Integrovaná infraštruktúra (OPII) zameraný na dopravu a informatizáciu a OP Kvalita životného prostredia (OPKŽP).

Oba dokumenty teraz smerujú do Bruselu, kde ich čaká posudzovanie zo strany Európskej komisie.

Tá už analyzuje viacero OP. Poľsko napríklad predložilo až 22 programov, Francúzsko 14. Naopak pobaltské krajiny idú cestou jediného operačného programu.

Slovensko chce eurofondy čerpať prostredníctvom 6 OP. Zvyšná štvorica je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

OPII

Globálnym cieľom OPII je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti.

Základom nového operačného programu je podľa ministerstva dopravy Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020, tzv. Masterplan. Tento strategický dokument má byť bezprecedentný svojím rozsahom a bude udávať tempo rozvoja dopravy v nasledujúcich rokoch.

Podobný materiál bol vypracovaný a schválený aj v oblasti rozvoja informačnej spoločnosti.

Materiál obsahuje súbor špecifických cieľov a prioritných osí pre opatrenia realizované s využitím finančnej pomoci z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zároveň však vytvára prepojenie na ďalšie možnosti financovania aktivít v oblasti dopravy a informatizácie spoločnosti, ktoré ponúkajú finančné nástroje zriadené Komisiou, resp. na národnej úrovni. Ide napríklad o Nástroj na prepájanie Európy či Slovenský investičný holding.

„V novom finančnom rámci sa nám podarilo s Európskou komisiou vyrokovať viac ako 4 miliardy eur na dopravné projekty a informačnú spoločnosť,“ uviedol po rokovaní vlády minister dopravy Ján Počiatek. „V Bruseli už máme za sebou obrovský kus práce a ja verím, že Komisia nám operačný program schváli na jeseň,“ dodal.

OPKŽP

Hlavnými cieľmi OPKŽP je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečiť ochranu životného prostredia, aktívne  sa adaptovať na zmenu klímy a podporiť energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo.

Na opatrenia v týchto oblastiach bude z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vyčlenených takmer 3,157 miliardy eur.

Z Kohézneho fondu sa majú financovať prioritné osi zamerané na udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a na adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami.

Z prostriedkov ERDF sa zase podporí riadenie rizík, riadenie mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy a energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.