Z OP Doprava sa presunie 55 mil. eur

Zmeny navrhol riadiaci orgán OP Doprava v nadväznosti na schválenie vládneho materiálu o realokácii finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Ten nadväzuje na iniciatívu predsedu Európskej komisie José Manuela Barrosa motivovať štáty s najvyššou nezamestnanosťou mladých, aby zintenzívnili podporu na tvorbu nových pracovných miest.

Podľa ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Počiatka je dôvodom realokácie aj hrozba nevyčerpania eurofondov. „Európske peniaze sa presúvajú primárne preto, aby sme sa vyhli riziku ich nevyčerpania. Proces realokácií sa nijako nedotkne pripravených a vonkoncom nie už implementovaných dopravných projektov,“ povedal.

Realokácia v rámci OP Doprava sa týka troch prioritných osí. 55 mil. eur sa presunie z prioritnej osi 5 Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) do OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Ďalších 55 mil. eur sa presunie z prioritnej osi 4 Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov do prioritnej osi 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T).

Nové finančné prostriedky v prioritnej osi 2 sa využijú na výstavbu rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť, ktorá sa dnes realizuje zo zdrojov z prioritnej osi 5.

Reálne teda príde o zdroje len prioritná os 4, ktorej však podľa ministerstva hrozilo nevyčerpanie eurofondov. Doposiaľ bolo v rámci nej schválených len niekoľko menších projektov zameraných na vypracovanie technicko-ekonomických štúdií a projektových dokumentácií potrebných pre samotnú realizáciu stavieb.

K 15. máju 2012 boli v rámci prioritnej osi 4 zakontrahované projekty vo výške 6 308 717 eur, čo predstavuje len 1,14 % z celkovej alokácie prioritnej osi (555 052 000 eur). Vyčerpaných bolo zatiaľ 0,09% z alokácie (482 540 eur).

„Ministerstvo dopravy považuje cestnú infraštruktúru za kľúčovú z hľadiska zvládnutia narastajúcich prepravných požiadaviek a preto sa rozhodlo zdroje, uvoľnené v prospech operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast nahradiť v plnej výške z interných zdrojov OPD“, uviedol minister.