Zelená Kodaň získala európske ocenenie

Európa je v súčasnosti prevažne urbanizovanou spoločnosťou, v ktorej traja zo štyroch Európanov žijú v menších a väčších mestách. Väčšina environmentálnych problémov, ktorým čelí naša spoločnosť, má pôvod v mestských oblastiach.

Komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik v piatok (29.6.) vyhlásil držiteľa titulu Európske hlavné zelené mesto pre rok 2014. Porota ocenila dánsku Kodaň predovšetkým za podporu ekoinovácií a udržateľnej mobility, ale tiež za jej záväzok byť modelom pre zelené hospodárstvo nielen v Európe a za výnimočne sľubnú komunikačnú stratégiu, ktorá je efektívnym nástrojom pre zapojenie obyvateľov do riešení problémov v meste.

„Máme sa čo učiť z úsilia mesta zlepšiť životné prostredie a kvalitu života pre občanov, za súčasného vytvárania nových podnikateľských možností a vopred sa teším na ich rok ako Európske hlavné zelené mesto. Budú mať početné príležitosti predviesť svoju expertízu a svoj kreatívny prístup k mestskému plánovaniu a rozvíjaniu zelenej ekonomiky,“ uviedol Potočnik.

Medzinárodný časopis o životnom štýle Monocle nedávno označil Kodaň ako tretie najlepšie mesto pre život na svete – hneď po Zürichu a Helsinkách.

V posledných rokoch dánska metropola oživila upadajúce priemyselné zóny, vody v mestských prístavoch sa vyčistili natoľko, že je možné sa v nich kúpať. Investovalo sa do výstavby obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým veterných turbín, a mestských teplární spaľujúcich odpad.

Eko-inovácie a bicykle

Porote sa obzvlášť zapáčil Zelený biznis model mesta ako príklad udržateľného hospodárskeho rozvoja, ktorý v sebe spája environmentálne, ekonomické i sociálne dimenzie a má dobrý potenciál na replikáciu aj v iných mestách.

Dôraz sa v ňom kladie na verejno-súkromné partnerstvá. Mestská samospráva intenzívne spolupracuje s firmami, univerzitami a ďalšími organizáciami a spolu implementujú projekty zeleného rastu. Súčasťou projektu rekonštrukcie Severného prístavu je napríklad výstavba „Zeleného laboratória“, ktorého primárnou úlohou bude rozvoj ekoinovácií.

V Kodani žije viac ako 1,2 milióna obyvateľov (podobne ako v Prahe). Vo svojom rozvoji môže byť dobrým vzorom v oblasti mestského plánovania a dizajnu a je priekopníkom v praktickom prístupe k cyklistickej doprave. Mesto si stanovilo jasné ciele – do roku 2015 má 50 % obyvateľov používať na prepravu do práce či školy bicykle. V súčasnosti túto formu využíva už tretina obyvateľov.

Bezemisný pohon vlastných nôh  má pomôcť pri znižovaní emisií z dopravy tak, aby v roku 2025 bolo mesto uhlíkovo neutrálne.

Kodaň v roku 2025

„Je to veľmi ambiciózny plán, ktorý vyžaduje pokračujúce dlhodobé úsilie. Ale je možný a štart sme zvládli. V roku 2011 Kodaň znížila svoje emisie CO2 o 21 % v porovnaní s rokom 2005,“ uviedli primátor mesta Kodaň Frank Jensen a dánska ministerka pre obchod a investície Pia Olsen Dyhr v spoločnom príspevku, ktorý EurActivu poskytlo dánske veľvyslanectvo v Bratislave.

Hlavný podiel na znížení emisií ponesú iniciatívy v oblasti spotreby energie (74 %), mobility (11 %) a výroby energie (7 %).

„Inštalujú sa veterné turbíny a investuje sa do solárnych článkov, elektrárne sa prevedú z fosílnych palív na biomasu. V budúcnosti budú obyvatelia Kodane bicyklovať ešte viac a investujeme do hybridných autobusov pre verejnú dopravu. Budovy v Kodani sa energeticky zrenovujú a nové budovy budú energeticky efektívne,“ píše sa ďalej v článku.

Priznali, že pri príprave opatrení čerpali znalosti z iných miest, ako je Londýn, Hamburg či Amsterdam. Zdôrazňujú návratnosť investícií, a to nielen v podobe zlepšenia stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov, ale aj v hotovosti.

„Predpokladá sa, že viac než polovica investícií vynaložených na zlepšenie energetickej efektívnosti škôl, kultúrnych centier, rezidenčných domov a kancelárií sa preplatia prostredníctvom prevádzkových úspor do roku 2025,“ uviedli primátor Kodane a ministerka pre obchod. „V čase hospodárskej krízy by sa malo zmieniť aj to, že investície vytvárajú pracovné miesta – a že tieto nové riešenia vytvoria základ pre silné zelené odvetvie.“

Stručný prehľad klimatického plánu Kodane do roku 2025 nájdete tu.

Hodnotenie zelených miest

Prihlášky do súťaže o titul pre rok 2014 podalo 18 miest. Medzinárodný panel pozostávajúci z 12 odborníkov z nich následne vybral troch finalistov. Trojica svoje projekty priamo predstavila porote zloženej zo zástupcov Európskej komisie, Parlamentu, Výboru regiónov, Európskej environmentálnej agentúry (EEA), medzinárodného združenie Lokálne vlády pre udržateľnosť (ICLEI), Úradu Dohovoru primátorov a starostov a Európskeho výboru pre životné prostredie (EEB).

Finálovým súperom Kodane sa stali Bristol a Frankfurt. Projekt anglického Bristolu sa zameriaval na ambicióznu víziu udržateľnosti, do ktorej sa zapojili tiež medzivládne organizácie, miestne firmy, akadémia a dobrovoľníci. Porota vyzdvihla najmä jeho politiku čistého ovzdušia a znižovania hluku.

Nemecký Frankfurt nad Mohanom zase plánuje zlepšiť energetickú hospodárnosť nových budov. Veľmi pozitívne porota vyhodnotila miestny manažment odpadového hospodárstva a množstvo zelených parkov. Zároveň ale vyjadrila pochybnosti o potenciálnom vplyve nedávneho rozšírenia letiska na kvalitu života občanov v južnom zalesnenom okraji mesta.

Od 15. júna do 15. októbra 2012 sa európske mestá nad 200.000 obyvateľov môžu prihlásiť do ďalšieho ročníka súťaže o titul pre rok 2015. Viac informácií nájdete na tejto linke.