Hľadáme odborných hodnotiteľov eurofondových projektov v doprave

Komerčný obsah

archív MDV SR

Bratislava, 27. september 2021 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR hľadá odborníkov, ktorí pomôžu v procese transparentného a objektívneho hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z európskych zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Výzva sa týka odborníkov v oblasti cestnej, železničnej, vodnej a verejnej osobnej dopravy.

„Hľadáme nestranných a skúsených odborníkov, ktorí nám pomôžu s hodnotením žiadostí od našich prijímateľov na dopravné projekty. Proces nezávislého odborného hodnotenia je neoddeliteľnou súčasťou prideľovania financií z Európskej únie. Projekty z rôznych oblastí ako je výstavba a modernizácia ciest a železníc, nákup dopravných prostriedkov alebo budovanie nových tratí mestskej hromadnej dopravy si vyžadujú pohľad erudovaných a zodpovedných spolupracovníkov,“ povedala Erna Dohnáliková, generálna riaditeľka Sekcie riadenia projektov na ministerstve dopravy a výstavby SR.

Riadiaci orgán OPII hľadá v súvislosti s hodnotením Žiadostí o nenávratný finančný príspevok odborných hodnotiteľov pre prioritné osi 1 až 6. Ide o minimálne:

 • 16 hodnotiteľov pre projekty cestnej dopravy,
 • 16 hodnotiteľov pre projekty železničnej dopravy,
 • 16 hodnotiteľov pre projekty verejnej osobnej dopravy a
 • 8 hodnotiteľov pre projekty vodnej dopravy.

Základným predpokladom pre úspešného uchádzača je prax napríklad v týchto oblastiach:

 • projekčná činnosť;
 • činnosť stavbyvedúceho a činnosť stavebného dozoru;
 • prípravy, resp. realizácie stavebnej činnosti (ako stavebný prípravár, cenár, rozpočtár alebo kalkulant).

Vzhľadom na charakter projektov je vítaná prax minimálne 10 rokov.

Úspešní záujemci, ktorí spĺňajú všetky všeobecné, kvalifikačné a odborné kritériá (bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prax v oblasti dopravných projektov a znalosť problematiky fondov EÚ) budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov. Funkcia odborného hodnotiteľa je aktuálna do konca programového obdobia t. j. do decembra 2023.

Pridelenie projektov na hodnotenie prebieha žrebovaním. Výkon funkcie odborného hodnotiteľa je spojený s finančným ohodnotením v závislosti od typu projektu.

Spôsob, akým sa môžu záujemci prihlásiť, je zverejnený na tomto linku: https://www.opii.gov.sk/vyzvania/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov.

Momentálne sú otvorené tieto výzvy na výber odborných hodnotiteľov:

 • VÝZVA č. 1/2020 pre prioritnú os 1 – Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov a prioritnú os 5 – Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
 • VÝZVA č. 2/2020 pre prioritnú os 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE) a prioritnú os 6 – Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
 • VÝZVA č. 3/2020 pre prioritnú os 3 – Verejná osobná doprava
 • VÝZVA č. 4/2020 pre prioritnú os 4 – Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
 • VÝZVA č. 5/2020 pre prioritnú os 1 – Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov, prioritnú os 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE), prioritnú os 3 – Verejná osobná doprava, prioritnú os 4 – Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE), prioritnú os 5 – Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) a prioritnú os 6 – Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)

Autor: MDV SR

Partner